Translation

main0203.xhp hd_id3151242 help.text
English tdCBf
Context English Czech Actions
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Importovat vzorec">Importovat vzorec</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Importovat MathML">Importovat MathML ze schránky</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Přizpůsobit">Přizpůsobit</link>
main0107.xhp
tit
help.text
Window Okno
main0107.xhp
hd_id3155066
help.text
<link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Window</link> <link href="text/smath/main0107.xhp" name="Okno">Okno</link>
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. Pomocí nabídky Okno lze otevírat okna. Zde se také nachází seznam dokumentů.
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Nástrojové lišty
main0200.xhp
hd_id3149121
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Nástrojové lišty">Nástrojové lišty</link></variable>
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons. Zde jsou popsány výchozí nástrojové lišty, které jsou k dispozici při práci s aktivním dokumentem vzorce v aplikaci $[officename] Math. Přesunutím, odstraněním nebo přidáním nových ikon lze nástrojové lišty upravit tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.
main0202.xhp
tit
help.text
Status Bar Stavový řádek
main0202.xhp
hd_id3150749
help.text
<link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/smath/main0202.xhp" name="Stavový řádek">Stavový řádek</link>
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. Stavový řádek zobrazuje informace o aktivním dokumentu.
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar Lišta Nástroje
main0203.xhp
hd_id3149123
help.text
<link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/smath/main0203.xhp" name="Lišta Nástroje">Lišta Nástroje</link>
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. Lišta Nástroje obsahuje často používané funkce.
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Kurzor pro vzorce">Kurzor pro vzorce</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math">Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math</link></variable>
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. V této části se nachází přehled některých důležitých funkcí a možností, které lze využít v aplikaci $[officename] Math.
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. V aplikaci $[officename] Math je k dispozici mnoho operátorů, funkcí a možností formátování, které usnadňují vytváření vzorců. Všechny tyto funkce jsou přehledně uspořádány v okně Výběr a příslušný objekt lze do dokumentu vložit pouhým klepnutím na požadovaný prvek. Kromě toho nápověda obsahuje vyčerpávající <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="seznam odkazů">seznam odkazů</link> a mnoho <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="příkladů">příkladů</link>.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Vytvoření vzorce
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Vzorce se vytvářejí velmi podobně jako grafy nebo obrázky, obvykle jako objekty v dokumentu. Chcete-li vložit vzorec do jiného dokumentu, automaticky se spustí aplikace $[officename] Math. Vzorce lze vytvářet, upravovat a formátovat pomocí velkého výběru předem definovaných symbolů a funkcí.
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Přímé zadání vzorce
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Jakmile se lépe seznámíte s aplikací $[officename] Math, můžete vzorce vkládat také přímo do dokumentu. Napište v textovém dokumentu například tento vzorec: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Vyberte tento text a zvolte <emph>Vložit - Objekt - Vzorec</emph>. Text bude převeden na formátovaný vzorec.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Vzorce v $[officename] Math však nelze použít k výpočtům, protože tato aplikace je pouze editor vzorců (pro vytváření a zobrazení vzorců), nikoli výpočetní program. Pro výpočty pomocí vzorců používejte tabulkové kalkulátory a pro jednoduché výpočty používejte funkci pro výpočty v textovém dokumentu.
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Vytvoření vzorce v okně Příkazy
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">V okně Příkazy aplikace $[officename] Math můžete zadávat a upravovat vzorce. Když zadáte příkazy v tomto okně, uvidíte výsledek v dokumentu.</ahelp> Abyste si udrželi přehled při vytváření dlouhých a složitých vzorců, aktivujte si na liště Nástroje Kurzor pro vzorce. Je-li tato funkce aktivní, zobrazuje se pozice kurzoru také v textovém okně.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Samostatné symboly
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. V této aplikaci můžete vytvářet vlastní symboly nebo přebírat symboly z jiných písem. Do základního katalogu aplikace $[officename] Math lze přidat libovolný počet nových symbolů nebo lze vytvořit vlastní speciální katalogy. K dispozici je také mnoho speciálních znaků.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Vzorce v kontextu
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. Práci se vzorci lze usnadnit používáním místních nabídek, které můžete otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši. To se týká především okna Příkazy. Tato místní nabídka obsahuje nejen všechny příkazy, které se nacházejí v okně Prvky, ale také operátory a další prvky, které lze do vzorce vložit klepnutím myší, aniž by bylo nutno je ručně zadávat do okna Příkazy.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
cursor kurzor LibreOffice UI - master

String information

Context
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
Source string description
tdCBf
Source string location
main0203.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/smath.po, string 45