Translation

main0105.xhp hd_id3149121 help.text
English FN5Yd
Context English Czech Actions
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Sadu dalších ikon a maker pro %PRODUCTNAME Math nabízí <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Nabídky
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Nabídky">Nabídky</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Hlavní nabídka obsahuje všechny příkazy pro práci s aplikací $[officename] Math. Obsahuje seznam všech dostupných operátorů a také příkazy pro úpravu, zobrazení, uspořádání, formátování, tisk a další zpracování dokumentů se vzorci a objekty, které tyto dokumenty obsahují. Většina příkazů v nabídkách je k dispozici pouze při vytváření nebo úpravě vzorce.
main0101.xhp
tit
help.text
File Soubor
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="Soubor">Soubor</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty vzorců, například příkazy Otevřít, Uložit a Tisk.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Upravit
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Upravit">Upravit</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Příkazy v této nabídce se používají k úpravě vzorců. Kromě základních příkazů (např. ke kopírování obsahu), jsou zde specifické funkce aplikace $[officename] Math, například vyhledávání zástupných znaků nebo chyb.
main0103.xhp
tit
help.text
View Zobrazit
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="Zobrazit">Zobrazit</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. V této nabídce lze nastavit měřítko zobrazení a určit, které prvky budou zobrazeny. Většinu příkazů, které lze zadat v okně <emph>Příkazy</emph>, lze také zadat klepnutím myší, pokud jste již otevřeli okno <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="Zobrazit - Prvky"><menuitem>Zobrazit - Prvky</menuitem></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Přiblížení">Přiblížení</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Formát
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Formát">Formát</link>
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. V této nabídce jsou umístěny příkazy používané k formátování vzorců.
main0105.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Fonts</link> <link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Písma">Písma</link>
main0105.xhp
hd_id3154656
help.text
<link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Font Size</link> <link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Velikosti písma">Velikosti písma</link>
main0105.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Spacing</link> <link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Prokládání znaků">Prokládání znaků</link>
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Zarovnání">Zarovnání</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Nástroje
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Nástroje">Nástroje</link>
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Pomocí této nabídky lze otevřít a upravit katalog symbolů nebo importovat externí vzorec jako soubor či prostřednictvím schránky. Rozhraní programu lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim požadavkům. Lze také změnit volby programu.
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Importovat vzorec">Importovat vzorec</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Importovat MathML">Importovat MathML ze schránky</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Přizpůsobit">Přizpůsobit</link>
main0107.xhp
tit
help.text
Window Okno
main0107.xhp
hd_id3155066
help.text
<link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Window</link> <link href="text/smath/main0107.xhp" name="Okno">Okno</link>
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. Pomocí nabídky Okno lze otevírat okna. Zde se také nachází seznam dokumentů.
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Nástrojové lišty

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
Source string description
FN5Yd
Source string location
main0105.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/smath.po, string 21