Translation

main0503.xhp par_id3150213 help.text
English 9EtAj
Context English Tibetan Actions
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons.
main0202.xhp
tit
help.text
Status Bar གནས་སྟངས་ཚང་
main0202.xhp
hd_id3150749
help.text
<link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/smath/main0202.xhp" name="གནས་སྟངས་ཚང་">གནས་སྟངས་ཚང་</link>
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. གནས་སྟངས་ཚང་གིས་བྱ་ཡུལ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་འཕྲིན་མངོན་གྱི་ཡོད།
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar གཙོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚང་
main0203.xhp
hd_id3149123
help.text
<link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/smath/main0203.xhp" name="གཙོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚང་">གཙོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚང་</link>
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. ཡོ་བྱད་ཚང་དེའི་ནང་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱིས་བྱེད་ནུས་ཚང་ཡོད།
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name=" སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་"> སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features $[officename] སྤྱི་འགྲོས་བྱེད་ནུས་
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] སྤྱི་འགྲོས་བྱེད་ནུས་">$[officename] སྤྱི་འགྲོས་བྱེད་ནུས་</link></variable>
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. ངོ་ཚོས་གནས་དེ་ཁྱེད་ལ་$[officename] སྤྱི་འགྲོས་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་བྱེད་ནུས་འགའ་ཞིག་དེ་བཞིན་ནུས་པའི་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུ་ཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. $[officename] སྤྱི་འགྲོས་དེས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ལ་འབོར་ཆེ་བ་གྱི་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་རྟེན་གྲངས་རྣམ་གཞག་གི་རོགས་རམ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཅིང་བྱེད་ནུས་དེ་ག་འདེམས་་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་བར་སྒྲིག་གསལ་སེར་ཡོད་པས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་གཅིག་དུ་སྤྱད་ནས། དེ་ཚོ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་གཞན་ཡང་རོགས་རམ་ཡིག་ཆའི་ནང་ད་དུང་ཞིབ་གསལ་གྱི་<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="འདྲེན་སྤྱོད་">འདྲེན་སྤྱོད་</link>དང་འབོར་ཆེན་གྱི་<link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="དཔེ་གཞི་">དཔེ་གཞི་</link>འདོན་རྒྱུ་མཁོ་འདོན་བྱེད།
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. རིས་མཚོན་དང་བཪྙན་རིས་མཚོན་ན་ གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་དེ་ནས་སྤྱི་འགྲོས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ན་$[officename] སྤྱི་འགྲོས་རང་འགུལ་གྱི་སྒུལ་སློང་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱི་འབོར་ཆེ་བ་གྱི་སྔོན་མཚན་འཇོག་རྟགས་དང་རྟེན་གྲངས་གསར་འཛུགས་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་རྣམ་གཞག་ཅན་ སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱད་ཆོག
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་$[officename] སྤྱི་འགྲོས་སྐད་བརྡ་རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཡོད་ན་ སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ཐད་ཀར་ནང་བཅུག་བྱེད་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱི་འགྲོས་གསལ་བཤད་འབྲི་འཇུག་བྱས་པ་ དཔེར་ན་"a sup 2 + b sup 2 = c sup 2"སྤྱི་འགྲོས་གསལ་བཤད་དང་ལྟོས་བཅས་ཚལ་ཐོ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འདེམས་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ $[officename] ཡི་གེ་དེ་དག་རང་འགུག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར།
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. $[officename] སྤྱི་འགྲོས་རྩིས་རྒྱག་སྤྱི་འགྲོས་ཐོབ་སྤྱོད་ཐབས་མེད་དེ་ནི་ སྤྱི་འགྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ རྩིས་རྒྱག་བྱ་རིམ་ཞིགམིན་ གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་བེད་སྤྱད་ནས་སྤྱི་འགྲོས་རྩིས་རྒྱག་བྱས་ཆོག་སྟབས་བདེའི་རྩིས་རྒྱག་མཚོན་ན་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་ཡིན།
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window "བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">$[officename] སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནང་བཅུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱོད་དགོས་ན། "བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད་ དེའི་མཐའ་འབྲས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་མངོན་པ་བྱེད།</ahelp> རིང་པ་ཪྙོག་འཛིན་ཆེ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་འཛུགས་སྐབས་སྔ་བར་ཕྱིར་གསུམ་དུ་ སྤྱི་འགྲོས་ཡོངས་རྫོགས་མཐོང་ཐུབ་པ་དགོས་ན་"ཡོ་བྱད་"ཚང་ཉོག་ "སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་"བེད་སྤྱོད་དགོས། བྱེད་ནུས་དེ་གསོལ་སློང་བྱེད་སྐབས་ འོད་རྟགས་"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་གིགནས་སར་ཡོད་ཀྱང་ཡི་གེའི་སྒེའུ་ཁུང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་མངོན་གྱི་ཡོད།
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols རྟགས་རྐྱང་པ་
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིས་རྟགས་གསར་གཏོད་དམ་ཕྱི་ངོས་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་པའི་ཡིག་རྟགས་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ན་ཆོག $[officename] སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་པའི་ནང་སྤྱོད་མཁོ་ཡོད་པའི་རྟགས་གསར་པ་གང་རུང་སྣོན་ཆོག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་སྤྱོད་ཡིག་རྟགས་ཚིགས་ཚི་སྒྲིག་བྱས་ན་འང་རུང་ འབོར་ཆེན་དམིགས་བསང་ཡིག་རྟགས་(དཔེར་ན་ གུག་རྟགས་ཆེ་བ་ཕྱིད་)ཁྱེད་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེ་གྱུར་མཁོ་འདོན་བྱེད།
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Tibetan
Document LibreOffice UI - master

String information

Context
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
Source string description
9EtAj
Source string location
main0503.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
bo/helpcontent2/source/text/smath.po, string 53