Translation

01020000.xhp hd_id3150994 help.text
English CSTQF
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
hd_id3151172
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Up
01020000.xhp
par_id3153906
help.text
Go to the previous slide without playing effects. Преход към предишния кадър без възпроизвеждане на ефекти.
01020000.xhp
hd_id3158399
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3145412
help.text
Jump to first slide in the slide show. Преминаване към първия кадър от прожекцията.
01020000.xhp
hd_id3154294
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154258
help.text
Jump to the last slide in the slide show. Преминаване към последния кадър от прожекцията.
01020000.xhp
hd_id3153580
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Page Up
01020000.xhp
par_id3150702
help.text
Go to the previous slide. Преминаване към предишния кадър.
01020000.xhp
hd_id3152944
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Page Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Page Down
01020000.xhp
par_id3153690
help.text
Go to the next slide. Преминаване към следващия кадър.
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or . B или .
01020000.xhp
par_id3154794
help.text
Show black screen until next key or mouse wheel event. Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.
01020000.xhp
hd_id3153532
help.text
W or , W или ,
01020000.xhp
par_id3150975
help.text
Show white screen until next key or mouse wheel event. Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.
01020000.xhp
hd_id3151313
help.text
Shortcut Keys in the Normal View Клавишни комбинации при обикновен изглед
01020000.xhp
hd_id3150994
help.text
Shortcut Keys Клавиши
01020000.xhp
par_id3152960
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Действие</emph>
01020000.xhp
hd_id3154472
help.text
Plus(+) Key Клавиш „плюс“ (+)
01020000.xhp
par_id3146125
help.text
Zoom in. Увеличава.
01020000.xhp
hd_id3147526
help.text
Minus(-) Key Клавиш „минус“ (–)
01020000.xhp
par_id3154570
help.text
Zoom out. Умалява.
01020000.xhp
hd_id3153670
help.text
Times(×) Key (number pad) Клавиш за умножение (×) (цифров блок)
01020000.xhp
par_id3150831
help.text
Fit page in window. Напасва страницата към прозореца.
01020000.xhp
hd_id3148406
help.text
Divide(÷) Key (number pad) Клавиш за деление (÷) (цифров блок)
01020000.xhp
par_id3155902
help.text
Zoom in on current selection. Увеличава образа до размера на текущата селекция.
01020000.xhp
hd_id3154195
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+G Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+G
01020000.xhp
par_id3151284
help.text
Group selected objects. Групира избраните обекти.
01020000.xhp
hd_id3154127
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+A Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+A
01020000.xhp
par_id3151325
help.text
Ungroup selected group. Разгрупира избраната група.
01020000.xhp
hd_id3149309
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ click <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ click
01020000.xhp
par_id3148996
help.text
Enter a group, so that you can edit the individual objects of the group. Click outside the group to return to the normal view. Влиза в група, така че да можете индивидуално да редактирате обектите в групата. Щракнете с мишката извън групата, за да се върнете в обикновения изглед.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3150994
help.text
Source string description
CSTQF
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/04.po, string 61