Translation

01020000.xhp par_idN110AA help.text
English 8SbTN
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
par_id3155858
help.text
Select objects in the order in which they were created. Избира обекти в реда, в който са били създадени.
01020000.xhp
hd_id3147475
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3153695
help.text
Select objects in the reverse order in which they were created. Избира обекти в ред, обратен на реда на създаването им.
01020000.xhp
hd_id3147496
help.text
Escape Escape
01020000.xhp
par_id3146141
help.text
Exit current mode. Изход от текущия режим.
01020000.xhp
hd_id3147615
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). Активиране на запазено място в нова презентация (само ако е избрана рамката).
01020000.xhp
hd_id3145258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3149563
help.text
Moves to the next text object on the slide. Преминава към следващия текстов обект в кадъра.
01020000.xhp
par_id3146910
help.text
If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide. Ако в кадъра няма текстови обекти или ако сте стигнали до последния текстов обект, ще бъде вмъкнат нов кадър след текущия, със същото оформление като него.
01020000.xhp
par_id4478286
help.text
PageUp PageUp
01020000.xhp
par_id2616351
help.text
Switch to the previous slide. No function on the first slide. Превключване към предишния кадър. Не работи в първия кадър.
01020000.xhp
par_id950956
help.text
PageDown PageDown
01020000.xhp
par_id4433423
help.text
Switch to the next slide. No function on the last slide. Превключване към следващия кадър. Не работи в последния кадър.
01020000.xhp
hd_id3149138
help.text
Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane Управление с клавиатурата в „Сортиране на кадри“ и панела „Кадри“
01020000.xhp
par_idN110AA
help.text
Shortcut Keys Клавиши
01020000.xhp
par_idN110B0
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Действие</emph>
01020000.xhp
hd_id3153254
help.text
Home/End Home/End
01020000.xhp
par_id3153268
help.text
Set the focus to the first/last slide. Премества фокуса върху първия/последния кадър.
01020000.xhp
hd_id3154811
help.text
Left/Right arrow keys or Page Up/Down Клавиши със стрелки наляво/надясно или нагоре/надолу
01020000.xhp
par_id3145073
help.text
Set the focus to the next/previous slide. Преместват фокуса върху предишния/следващия кадър.
01020000.xhp
par_ii7405011
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Arrow Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+стрелка надолу
01020000.xhp
par_ii3729361
help.text
Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list. Преместване на избраните кадри с една позиция надолу в списъка „Сортиране на кадри“. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.
01020000.xhp
par_ii778527
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Arrow Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+стрелка нагоре
01020000.xhp
par_ii1797235
help.text
Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list. Преместване на избраните кадри с една позиция нагоре. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.
01020000.xhp
hd_ii3149750
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Arrow Down</caseinline><defaultinline>Ctrl+Shift+End</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+стрелка надолу</caseinline><defaultinline>Ctrl+Shift+End</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_ii3151055
help.text
Move selected slides to end of Slide Sorter list. Преместване на избраните кадри в края на списъка „Сортиране на кадри“.
01020000.xhp
hd_ii3151030
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Arrow Up</caseinline><defaultinline>Ctrl+Shift+Home</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+стрелка нагоре</caseinline><defaultinline>Ctrl+Shift+Home</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_ii3156825
help.text
Move selected slides to start of Slide Sorter list. Преместване на избраните кадри в началото на списъка „Сортиране на кадри“.
01020000.xhp
hd_id3145086
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3157548
help.text
Change to Normal Mode with the active slide when in <emph>Slide Sorter</emph>. Add a new slide when in <emph>Slide Pane</emph>. Преминаване към режима „Обикновен“ с активния кадър, когато сте в изглед <emph>Сортиране на кадри</emph>. Добавя нов кадър, ако сте в <emph>панела Кадри</emph>.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_idN110AA
help.text
Source string description
8SbTN
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/04.po, string 186