Translation

rep_main.xhp par_id399182 help.text
English Ckxyp
Context English Norwegian Nynorsk
rep_main.xhp
par_id2354197
help.text
A Writer document opens and shows the report you have created, which contains all values of the database table which you have insert. Det vert opna eit Writer-dokument som viser rapporten du har laga med alle verdiane i databasetabellane du har sett inn.
rep_main.xhp
par_id2485122
help.text
If the database contents did change, execute the report again to update the result report. Viss innhaldet i databasen er endra, køyr rapporten igjen for å oppdatera han.
rep_main.xhp
hd_id8746910
help.text
To edit a report Slik redigerer du ein rapport
rep_main.xhp
par_id9636524
help.text
First decide if you want to edit the generated report, which is a static Writer document, or if you want to edit the Report Builder view and then generate a new report based on the new design. Først må du bestemma om du vil redigera den genererte rapporten, som er eit fast Writer-dokument, eller om du vil redigera visinga til rapportbyggjaren og laga ein ny rapport basert på den nye utforminga.
rep_main.xhp
par_id5941648
help.text
The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click <emph>Edit Document</emph> on the information bar, or choose <emph>Edit - Edit Mode</emph>. Writer-dokumentet er opna skriveverna. For å redigera dokumentet, trykk på <emph>Rediger dokument</emph> på informasjonslinja eller bruk <emph>Rediger → Redigeringsmodus</emph>.
rep_main.xhp
par_id8307138
help.text
If you want to edit the Report Builder view, you can change some of its properties. Viss du vil redigera visinga av rapportbyggjaren, kan du endra nokre av eigenskapane for denne.
rep_main.xhp
par_id7138889
help.text
Click in the Details area. Then in the Properties window, change some properties, for example the background color. Klikk i detalj-området. Klikk så vindauget «Eigenskapar» og endra nokre av eigenskapane, for eksempel bakgrunnsfargen.
rep_main.xhp
par_id9869380
help.text
After finishing, click the Execute Report icon<image id="Graphic2" src="cmd/sc_executereport.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Icon</alt></image> to create a new report. Når du er ferdig, klikk på symbolet «Køyr rapport» <image id="Graphic2" src="cmd/sc_executereport.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Ikon</alt></image> for å laga ein ny rapport.
rep_main.xhp
par_id12512
help.text
If you close the Report Builder, you will be asked if the report should be saved. Click Yes, give the report a name, and click OK. Viss du lukkar rapportbyggjaren, vert du spurd om rapporten skal lagrast. Klikk på «Ja», skriv inn eit namn på rapporten og klikk «OK».
rep_main.xhp
par_id2676168
help.text
Sorting the report Sortera rapporten
rep_main.xhp
par_id2626422
help.text
Without sorting or grouping, the records will be inserted into the report in the order in which they are retrieved from the database. Utan sortering eller gruppering vert postane sette inn i rapporten i den rekkjefølgja dei vart henta ut frå databasen.
rep_main.xhp
par_id1743827
help.text
Open the Report Builder view and click the Sorting and Grouping icon<image id="img_id9557786" src="cmd/sc_dbsortingandgrouping.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id9557786">Icon</alt></image> on the toolbar. You see the <link href="text/shared/explorer/database/rep_sort.xhp">Sorting and Grouping</link> dialog. Opna rapportbyggjarvisinga og klikk på symbolet «Sortering og gruppering» <image id="img_id9557786" src="cmd/sc_dbsortingandgrouping.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id9557786">Ikon</alt></image> på verktøylinja for å få opp dialogvindauget <link href="text/shared/explorer/database/rep_sort.xhp">Sortering og gruppering</link>.
rep_main.xhp
par_id4331797
help.text
In the Groups box, click the field which you want as the first sort field, and set the Sorting property. I gruppeboksen klikkar du på feltet som du vil ha som det første sorteringsfeltet og set eigenskapane for sortering.
rep_main.xhp
par_id4191717
help.text
Execute the report. Køyr rapporten
rep_main.xhp
par_id2318796
help.text
Grouping Gruppering
rep_main.xhp
par_id399182
help.text
Open the Report Builder view and click the Sorting and Grouping icon<image id="Graphic21" src="cmd/sc_dbsortingandgrouping.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Icon</alt></image> on the toolbar. You see the <link href="text/shared/explorer/database/rep_sort.xhp">Sorting and Grouping</link> dialog. Opna rapportbyggjarvisinga og klikk på symbolet «Sortering og gruppering» <image id="Graphic21" src="cmd/sc_dbsortingandgrouping.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Ikon</alt></image> på verktøylinja for å få opp dialogvindauget <link href="text/shared/explorer/database/rep_sort.xhp">Sortering og gruppering</link>.
rep_main.xhp
par_id7588732
help.text
In the Groups box, open the Group Header list box and select to show a group header. Opna listeboksen med gruppeoverskrifter i gruppeboksen og vel å vise ei gruppeoverskrift.
rep_main.xhp
par_id95828
help.text
Click the Add Field icon<image id="Graphic3" src="cmd/sc_addfield.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Icon</alt></image> to open the Add Field window. Klikk på ikonet «Legg til felt» <image id="Graphic3" src="cmd/sc_addfield.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Icon</alt></image> for å opna vindauget «Legg til felt».
rep_main.xhp
par_id5675527
help.text
Drag-and-drop the field entry that you want to group into the group header section. Then drag-and-drop the remaining fields into the Detail section. Dra og slepp feltoppføringa som du ønskjer å gruppera i gruppeoverskriftseksjonen. Dra og slepp deretter dei resterande felta i detalj-området.
rep_main.xhp
par_id3496200
help.text
Execute the report. The report shows the grouped records. Køyr rapporten. Rapporten viser dei grupperte postane.
rep_main.xhp
par_id7599108
help.text
If you like to sort and group, open the Report Builder view, then open the Sorting and Grouping dialog. Select to show a Group Header for the fields that you want to group, and select to hide the Group Header for the fields that you want to be sorted. Close the Sorting and Grouping window and execute the report. Viss du vil sortera og gruppera opnar du visinga for rapportbyggjaren og opnar der dialogvindauget «Sortering og gruppering». Vel å visa «Gruppeoverskrift for felta» som du vil gruppera og vel å gøyma gruppeoverskrifta for feltet som du vil sortera. Lukk vindauget «Sortering og gruppering» og køyr rapporten.
rep_main.xhp
par_id888698
help.text
Updating and printing your data Oppdater og skriv ut dataa dine
rep_main.xhp
par_id3394573
help.text
When you insert some new data or edit data in the table, a new report will show the updated data. Når du set inn nye data eller redigerer data i tabellen, vil ein ny rapport visa dei oppdaterte dataa.
rep_main.xhp
par_id7594225
help.text
Click the Reports icon<image id="img_id4678487" src="dbaccess/res/reports_32.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id4678487">Icon</alt></image> and double-click your last saved report. A new Writer document will be created which shows the new data. Klikk på ikonet «Rapportar»<image id="img_id4678487" src="dbaccess/res/reports_32.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id4678487">Icon</alt></image> og dobbeltklikk på den sist lagra rapporten. Det vert då laga eit nytt Writer-dokument som viser dei nye dataa.
rep_main.xhp
par_id8147221
help.text
To print a report, choose <item type="menuitem">File - Print</item> from the Writer document. For å skriva ut ein rapport, vel <item type="menuitem">Fil → Skriv ut</item> frå Writer-dokumentet.
rep_navigator.xhp
tit
help.text
Report Navigator Rapportstruktur
rep_navigator.xhp
bm_id5823847
help.text
<bookmark_value>formulas in reports;editing</bookmark_value><bookmark_value>functions in reports;editing</bookmark_value> <bookmark_value>formlar i rapportar;redigering</bookmark_value><bookmark_value>funksjonar i rapportar;redigering</bookmark_value>
rep_navigator.xhp
hd_id1821955
help.text
<variable id="rep_navigator"><link href="text/shared/explorer/database/rep_navigator.xhp">Report Navigator</link></variable> <variable id="rep_navigator"><link href="text/shared/explorer/database/rep_navigator.xhp">Rapportstruktur</link></variable>
rep_navigator.xhp
par_id1150852
help.text
You can open the Report Navigator window of the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> by choosing <item type="menuitem">View - Report Navigator</item>. Du kan opna vindauget «Rapportstruktur» i <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Rapportbyggjaren</link> ved å velja <item type="menuitem">Vis → Rapportstruktur</item>.
rep_navigator.xhp
par_id1111484
help.text
<ahelp hid=".">The Report Navigator reveals the structure of the report. You can use the Report Navigator to insert functions into the report.</ahelp> <ahelp hid=".">«Rapportstruktur» viser strukturen i rapporten. Du kan bruka «Rapportstruktur» for å setja inn funksjonar i rapporten.</ahelp>
rep_navigator.xhp
par_id8314157
help.text
<ahelp hid=".">Click an entry in the Report Navigator. The corresponding object or area is selected in the Report Builder view. Right-click an entry to open the context menu.</ahelp> <ahelp hid=".">Klikk ei oppføring «Rapportstruktur». Det tilhøyrande objektet eller området vert vald i rapportstruktur-visinga. Høgreklikk på ei oppføring for å opna sprettoppmenyen.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
rep_main.xhp
par_id399182
help.text
Source string description
Ckxyp
Source string location
rep_main.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/explorer/database.po, string 659