Translation

06000000.xhp par_id3146060 help.text
English MaFTX
Context English Catalan Actions
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter S'han corregit les dues majúscules a començament de paraula o de frase i s'han deixat en una sola majúscula
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text de manera que les paraules a començament de frase que començaven amb dues majúscules ara comencen amb una sola majúscula.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out S'ha fet una substitució
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha substituït una paraula.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter La correcció automàtica ha fet una substitució. Els començaments de frase ara comencen amb majúscula
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha fet una substitució, i els començaments de frase ara comencen amb majúscula.
06000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
06000000.xhp
hd_id3148932
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced S'han substituït les cometes dobles (")
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that double quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
07000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
07000000.xhp
hd_id3153629
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced S'han substituït les cometes simples
07000000.xhp
par_id3154688
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that single quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
08000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
08000000.xhp
hd_id3147240
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set S'ha detectat un URL i s'hi ha afegit un atribut d'enllaç
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text. S'ha detectat que una cadena era un URL i ara es mostra com a enllaç.
09000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
hd_id3149976
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored S'han ignorat els espais dobles
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els espais múltiples que havíeu introduït s'han reduït a un sol espai.
10000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
10000000.xhp
hd_id3147446
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
10000000.xhp
hd_id3155577
help.text
Bold and underline attributes have been recognized and applied S'han reconegut i aplicat els atributs de negreta i de subratllat

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Source string description
MaFTX
Source string location
06000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
ca/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 24