Translation

05000000.xhp par_id3153341 help.text
English E4kio
Context English Catalan Actions
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Comença cada frase amb majúscula
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). S'ha corregit el text amb la <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> de manera que la paraula actual comenci amb majúscula. La correcció automàtica canvia les paraules a l'inici de paràgraf i les paraules a final de frase (punt, signe d'exclamació, signe d'interrogació).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter S'han corregit les dues majúscules a començament de paraula o de frase i s'han deixat en una sola majúscula
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text de manera que les paraules a començament de frase que començaven amb dues majúscules ara comencen amb una sola majúscula.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out S'ha fet una substitució
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha substituït una paraula.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter La correcció automàtica ha fet una substitució. Els començaments de frase ara comencen amb majúscula
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha fet una substitució, i els començaments de frase ara comencen amb majúscula.
06000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
06000000.xhp
hd_id3148932
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced S'han substituït les cometes dobles (")
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that double quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
07000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
07000000.xhp
hd_id3153629
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced S'han substituït les cometes simples
07000000.xhp
par_id3154688
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that single quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. La funció de <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="cometes tipogràfiques">cometes tipogràfiques</link>.
08000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
08000000.xhp
hd_id3147240
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set S'ha detectat un URL i s'hi ha afegit un atribut d'enllaç
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text. S'ha detectat que una cadena era un URL i ara es mostra com a enllaç.
09000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
hd_id3149976
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored S'han ignorat els espais dobles

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
Source string description
E4kio
Source string location
05000000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
ca/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 20