Translation

01020000.xhp hd_id3148879 help.text
English q3hiq
Context English Macedonian Actions
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Shift копчето додека се создава или променува големина на графички објект
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Односот помеѓу ширината и висината на објектот е фиксирана.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Кратенки на тастатурата за бази на податоци
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>кратенки на тастатурата; во бази на податоци</bookmark_value><bookmark_value>бази на податоци; кратенки на тастатурата</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Кратенки на тастатурата за бази на податоци</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следното е листа од кратенки на тастатурата достапна во базите на податоци.
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Општите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">кратенки на тастаурата во $[officename]</link> се исто така применливи.
01020000.xhp
hd_id3159155
help.text
Shortcut keys for databases Кратенки на тастатурата за бази на податоци
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design Во дизајнот на прашања
01020000.xhp
hd_id3148389
help.text
Shortcut Keys Кратенки на тастатурата
01020000.xhp
par_id3151051
help.text
Effect
01020000.xhp
hd_id3149417
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3155852
help.text
Jump between the query design areas. Префрлува меѓу површините на дизајнот на прашања.
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Delete
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Брише табела од дизајнот на прашања.
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3145645
help.text
Selects the connection line. Ја избира линијата за поврзување.
01020000.xhp
hd_id3157975
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01020000.xhp
par_id3150418
help.text
Opens the context menu. Го отвора контекстното мени.
01020000.xhp
hd_id3151318
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3157846
help.text
Shows a Preview.
01020000.xhp
par_id8985259
help.text
F5 F5
01020000.xhp
par_id336313
help.text
Runs query.
01020000.xhp
par_id5499435
help.text
F7 F7
01020000.xhp
par_id346995
help.text
Adds table or query.
01020000.xhp
hd_id3149403
help.text
Control Properties Window Прозорец за својства на контролите.
01020000.xhp
par_idN1075E
help.text
Shortcut Keys Кратенки на тастатурата
01020000.xhp
par_idN10764
help.text
Effect
01020000.xhp
hd_id3153510
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow
01020000.xhp
par_id3148572
help.text
Opens the combo box. Ја отвора комбинираната листа.
01020000.xhp
hd_id3151205
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Up Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Стрелка нагоре
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Source string description
q3hiq
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mk/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 270