Translation

01020000.xhp hd_id3153965 help.text
English F76Ez
Context English Macedonian Actions
01020000.xhp
hd_id3157866
help.text
Down arrow Стрелка надолу
01020000.xhp
par_id3154480
help.text
Puts the cursor into the next line. Го поставува покажувачот во следната линија.
01020000.xhp
hd_id3154756
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3152962
help.text
Completes the input in the field and places the cursor into the next field. Го довршува внесот во полето и го поставува покажувачот во следното поле.
01020000.xhp
hd_id3155766
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6
01020000.xhp
par_id3149018
help.text
Sets the focus (if not in design mode) to the first control. The first control is the first one listed in the Form Navigator. Го поставува фокусот (ако не е во режим на дизајнирање) на првата контрола. Првата контрола е првата што е прикажана во Навигаторот на форми.
01020000.xhp
hd_id3148996
help.text
Shortcuts for creating Basic dialogs Кратенки на тастатурата а за креирање на основни дијалози
01020000.xhp
par_idN1089C
help.text
Shortcut Keys Кратенки на тастатурата
01020000.xhp
par_idN108A2
help.text
Effect
01020000.xhp
hd_id3156054
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PageUp
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Се движи низ ливчињата.
01020000.xhp
hd_id3156384
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PageDown
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Се движи низ ливчињата.
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Избор на контролни полиња.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Избор на контролни полиња во спротивна насока.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Ја вметнува избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Тастер Стрелка
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key Ctrl + тастер Стрелка
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Ја поместува избраната контрола во чекори од 1 мм во соодветната насока. Во режимот на уредување точки ја менува големината на избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + Tab
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. Во режимот на уредување точки оди на следната рачка.
01020000.xhp
hd_id3150208
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. Во режимот на уредување точки оди на претходната рачка.
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Leaves the current selection. Го напушта тековниот избор.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Source string description
F76Ez
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mk/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 306