Translation

01010000.xhp tit help.text
English GEuoc
Context English Danish Actions
01010000.xhp
tit
help.text
General Shortcut Keys in $[officename] Generelle genvejstaster i $[officename]
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
<bookmark_value>keyboard; general commands</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; general</bookmark_value><bookmark_value>text input fields</bookmark_value><bookmark_value>AutoComplete function in text and list boxes</bookmark_value><bookmark_value>macros; interrupting</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input with keyboard</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; shortcut keys</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; Unicode</bookmark_value> <bookmark_value>tastatur; generelle kommandoer</bookmark_value><bookmark_value>genvejstaster; generelle</bookmark_value><bookmark_value>tekst-indtastningsfelter</bookmark_value><bookmark_value>funktionen Autofuldførelse i tekst- og listefelter</bookmark_value><bookmark_value>makroer; afbryde</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input med tastatur</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; genvejstaster</bookmark_value><bookmark_value>genvejstaster; Unicode</bookmark_value>
01010000.xhp
hd_id3149991
help.text
<variable id="common_keys"><link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="General Shortcut Keys in $[officename]">General Shortcut Keys in $[officename]</link></variable> <variable id="common_keys"><link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="Generelle genvejstaster i $[officename]">Generelle genvejstaster i $[officename]</link></variable>
01010000.xhp
hd_id3150702
help.text
Using Shortcut Keys Brug af genvejstaster
01010000.xhp
par_id3151299
help.text
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> shortcut keys are shown next to the <emph>Open</emph> entry in the <item type="menuitem">File</item> menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and then press the <item type="keycode">O</item> key. Release both keys after the dialog appears. En stor del af dine programmers funktionalitet kan kaldes med genvejstaster. For eksempel vises genvejstasterne <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> ved siden af kommandoen <emph>Åbn</emph> på menuen <item type="menuitem">Filer</item>. Hvis du vil tilgå denne funktion med genvejstasterne, trykker du på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline> <defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> og holder den ned og trykker så på <item type="keycode">O</item>-tasten. Slip begge taster, når dialogen viser sig.
01010000.xhp
par_id3153894
help.text
When operating your application, you can choose between using the mouse or the keyboard for almost all of the operations available. Når du bruger programmet, kan du vælge mellem brug af musen eller tastaturet til næsten alle tilgængelige operationer.
01010000.xhp
hd_id3154186
help.text
Calling Menus with Mnemonics Kald af menuer med huskekoder
01010000.xhp
par_id3152425
help.text
Some of the characters shown on the menu bar are underlined. You can access these menus directly by pressing the underlined character together with the <keycode>Alt</keycode> key. Once the menu is opened, you will again find underlined characters. You can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key. Nogle af de tegn, der vises på menulinjen, er understregede. Du kan tilgå disse menuer direkte ved at trykke på det understregede tegn sammen med <keycode>Alt</keycode>-tasten. Når menuer er åbnet, finder du igen understregede tegn. Du kan tilgå disse menuelementer direkte ved simpelthen at trykke på tasten for det understregede tegn.
01010000.xhp
hd_id541591272518903
help.text
Entering Unicode Characters Indtastning af Unicode-tegn
01010000.xhp
par_id851591272526169
help.text
You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted. Du kan skrive vilkårlige Unicode-tegn i dokumentet ved at indtaste det hexadecimale Unicode kodenummer og så trykke på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando+Alternativ+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (standard). Tast Unicodes hexadecimale notation og tryk på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando+Alternativ+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> for at skifte mellem Unicode-tegnet og dets hexadecimale notation. Markering er ikke nødvendig, men konverteringen vil gælde de markerede tegn. At slå til/fra virker på tegnene foran markørens position, når disse udgør et gyldigt Unicode hexadecimalt kodenummer. Hexadecimale kodenumre med en værdi i området U+0000 til U+0020 konverteres ikke.
01010000.xhp
par_id1001591272531804
help.text
The default Unicode conversion shortcut is <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose <menuitem>Tools > Customize > Keyboard</menuitem> and select <emph>Category:Options</emph> with <emph>Function:Toggle Unicode Notation</emph>. Standardgenvejen til Unicode-konvertering er <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando+Alternativ+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> og <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando+Alternativ+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> i nogle lokaliseringer, hvor Unicode-standardgenvejen griber ind i hovedmenuens genveje. For at gentildele genvejen vælger du<menuitem>Funktioner ▸ Tilpas ▸ Tastatur</menuitem> og vælger <emph>Kategori:Indstillinger</emph> med <emph>Funktion: Slå Unicode-notation til/fra</emph>
01010000.xhp
hd_id3156410
help.text
Using Shortcut Keys to Control Dialogs Anvendelse af genvejstaster i dialoger
01010000.xhp
par_id3154288
help.text
There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing <item type="keycode">Enter</item> runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the <item type="keycode">Spacebar</item>. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the <item type="keycode">Tab</item> key to go from one element or area to the next one, use <item type="keycode">Shift+Tab</item> to go in the reverse direction. Der er altid et fremhævet element i enhver given dialog - sædvanligvis vist med en brudt ramme. Dette element, som enten kan være en knap, et valgfelt, et punkt på en rulleliste eller et afkrydsningsfelt, siges at have fokus på sig. Hvis fokuspunktet er en knap, udløser et tryk på <item type="keycode">Enter</item> den, som om du havde klikket på den. Et afkrydsningsfelt tændes/slukkes ved at trykke på <item type="keycode">Mellemrum</item>s-tasten. Hvis et valgfelt har fokus, bruger du piletasterne til at ændre det aktiverede indstillingsfelt. Brug <item type="keycode">Tab</item>-tasten til at gå fra et element eller område til det næste, brug <item type="keycode">Skift+Tab</item> til at gå i den modsatte retning.
01010000.xhp
par_id3149177
help.text
Pressing <item type="keycode">Esc</item> closes the dialog without saving changes. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>If you place the focus on a button, not only will you see the dotted line framing the name of the button, but also a thicker shadow under the button selected. This indicates that if you exit the dialog by pressing the <item type="keycode">Enter</item> key, it is the equivalent of pressing that button itself.</defaultinline></switchinline> Et tryk på <item type="keycode">Esc</item>lukker dialogen uden at gemme ændringer. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> Hvis du sætter fokus på en knap, vil du ikke alene se den brudte linje indramme knappens navn, men også en bredere skygge under den markerede knap. Dette viser, at hvis du går ud af dialogen ved at trykke på <item type="keycode">Enter</item>-tasten, svarer det til at trykke på selve knappen.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3147209
help.text
Shortcut Keys for Mouse Actions Genvejstaster for musehandlinger
01010000.xhp
par_id3154749
help.text
If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys <item type="keycode">Shift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and occasionally <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline> Hvis du bruger træk-og slip, markerer med musen eller klikker på objekter og navne, kan du bruge tasterne <item type="keycode">Skift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline> <defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> og i nogle tilfælde <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> for at få yderligere funktionalitet. De ændrede funktioner, der er tilgængelige, når du holder tasterne nede under træk-og-slip, vises ved, at musemarkøren skifter form. Når du markerer filer eller andre objekter, kan ændringstasterne udvide markeringen - disse funktioner forklares, hvor det er relevant. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
$[officename] $[officename] LibreOffice Help - master
General Generelt LibreOffice UI - master
shortcut genvej LibreOffice Help - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01010000.xhp
tit
help.text
Source string description
GEuoc
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 1