Translation

01010000.xhp par_id3149514 help.text
English 2DfDB
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3151299
help.text
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> shortcut keys are shown next to the <emph>Open</emph> entry in the <item type="menuitem">File</item> menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and then press the <item type="keycode">O</item> key. Release both keys after the dialog appears. Голяма част от функционалността на приложенията е достъпна чрез клавишни комбинации. Например, комбинацията <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> е показана до позицията <emph>Отваряне</emph> в менюто <item type="menuitem">Файл</item>. Ако желаете да задействате тази функция чрез клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline>, след което натиснете клавиша <item type="keycode">O</item>. Отпуснете двата клавиша, след като се появи диалоговият прозорец.
01010000.xhp
par_id3153894
help.text
When operating your application, you can choose between using the mouse or the keyboard for almost all of the operations available. Когато работите с приложенията, можете да избирате между клавиатурата и мишката за изпълнението на почти всяка операция.
01010000.xhp
hd_id3154186
help.text
Calling Menus with Mnemonics Извикване на менюта с мнемонични комбинации
01010000.xhp
par_id3152425
help.text
Some of the characters shown on the menu bar are underlined. You can access these menus directly by pressing the underlined character together with the <keycode>Alt</keycode> key. Once the menu is opened, you will again find underlined characters. You can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key. Някои от знаците в лентата с менюта са подчертани. Можете да отваряте съответните менюта, като натискате клавишите с подчертаните знаци заедно с клавиша <keycode>Alt</keycode>. След като менюто се отвори, отново ще видите подчертани знаци. За да задействате съответната позиция от менюто, просто натиснете клавиша с подчертания знак.
01010000.xhp
hd_id541591272518903
help.text
Entering Unicode Characters Въвеждане на знаци от Уникод
01010000.xhp
par_id851591272526169
help.text
You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted. Можете да въведете в документ произволен знак от Уникод, като наберете шестнадесетичната кодова точка от Уникод и после натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (по подразбиране). Използвайте шестнадесетичния формат на Уникод и натискайте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline>, за да превключвате между кодовата точка и съответния знак от Уникод. Не е необходима селекция, но преобразуването се прилага върху избраните знаци. Превключват се знаците преди позицията на курсора, ако образуват валидна кодова точка на Уникод. Шестнадесетичните кодови точки в диапазона от U+0000 до U+0020 не се преобразуват.
01010000.xhp
par_id1001591272531804
help.text
The default Unicode conversion shortcut is <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose <menuitem>Tools > Customize > Keyboard</menuitem> and select <emph>Category:Options</emph> with <emph>Function:Toggle Unicode Notation</emph>. Подразбираната клавишна комбинация за преобразуване на Уникод са <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> и <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> в някои локали, където подразбираната комбинация е в конфликт с комбинацията за главното меню. За да смените комбинацията, изберете <menuitem>Инструменти > Персонализиране > Клавиатура</menuitem> и изберете <emph>Категория:Настройки</emph> с <emph>Функция:Превключване нотация на Уникод</emph>.
01010000.xhp
hd_id3156410
help.text
Using Shortcut Keys to Control Dialogs Управление на диалоговите прозорци чрез клавиши
01010000.xhp
par_id3154288
help.text
There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing <item type="keycode">Enter</item> runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the <item type="keycode">Spacebar</item>. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the <item type="keycode">Tab</item> key to go from one element or area to the next one, use <item type="keycode">Shift+Tab</item> to go in the reverse direction. Във всеки диалогов прозорец винаги е откроен един елемент, обикновено с пунктирана рамка. Той може да бъде команден бутон, бутон за избор, елемент от списък или поле за отметка и казваме, че е фокусиран. Ако фокусът е върху команден бутон, натискането на <item type="keycode">Enter</item> е равносилно на щракване върху него. Полетата за отметка се превключват с клавиша за <item type="keycode">интервал</item>. Ако е фокусиран бутон за избор, клавишите със стрелки сменят активната възможност. С клавишите <item type="keycode">Tab</item> и <item type="keycode">Shift+Tab</item> можете да обхождате елементите в права и обратна посока.
01010000.xhp
par_id3149177
help.text
Pressing <item type="keycode">Esc</item> closes the dialog without saving changes. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>If you place the focus on a button, not only will you see the dotted line framing the name of the button, but also a thicker shadow under the button selected. This indicates that if you exit the dialog by pressing the <item type="keycode">Enter</item> key, it is the equivalent of pressing that button itself.</defaultinline></switchinline> Натискането на <item type="keycode">Esc</item> затваря диалоговия прозорец без записване на промените. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>Ако преместите фокуса върху бутон, ще видите не само пунктирана рамка около името му, но и по-плътна сянка под избрания бутон. Това означава, че ако напуснете диалоговия прозорец с натискане на клавиша <item type="keycode">Enter</item>, все едно сте натиснали този бутон.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3147209
help.text
Shortcut Keys for Mouse Actions Клавишни комбинации за действия с мишката
01010000.xhp
par_id3154749
help.text
If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys <item type="keycode">Shift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and occasionally <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline> Ако работите с плъзгане и пускане, избирате с мишката или щракате върху обекти и имена, можете да използвате клавишите <item type="keycode">Shift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и понякога <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> за достъп до допълнителна функционалност. Променените функции, достъпни чрез задържане на клавиши по време на плъзгане и пускане, се обозначават като показалецът на мишката променя формата си. Когато избирате файлове или други обекти, чрез модифициращите клавиши можете да разширявате селекцията – тези функции са обяснени на съответните места. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3154046
help.text
Practical Text Input Fields Практични входни полета за текст
01010000.xhp
par_id3145673
help.text
You can open a context menu, which contains some of the most often-used commands. Можете да отворите контекстно меню, което съдържа някои от най-често използваните команди.
01010000.xhp
par_id3153088
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+A</item> to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode"></item>Command</caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+A</item>, за да изберете целия текст. Използвайте клавиша със стрелка наляво или надясно, за да премахнете селекцията.
01010000.xhp
par_id3149514
help.text
Double-click a word to select it. Щракнете двукратно върху дума, за да я изберете.
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Трикратното щракване във входно поле за текст избира цялото поле. Трикратното щракване в текстов документ избира текущото изречение.
01010000.xhp
par_id3150976
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> to delete everything from the cursor position to the end of the word. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item>, за да изтриете всичко от позицията на курсора до края на думата.
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Чрез комбинацията от <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и стрелка наляво или надясно можете да местите курсора от дума на дума; ако задържите и клавиша <item type="keycode">Shift</item>, ще избирате по една дума на всяко натискане.
01010000.xhp
par_id3154346
help.text
<item type="keycode">INSRT</item> is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again. Клавишът <item type="keycode">Insert</item> служи за превключване между режим на вмъкване и режим на заместване.
01010000.xhp
par_id3148757
help.text
Drag-and-drop can be used within and outside of a text box. Можете да ползвате плъзгане и пускане както във, така и извън текстово поле.
01010000.xhp
par_id3150358
help.text
The <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change. Комбинацията <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> служи за отмяна на промените стъпка по стъпка. Накрая текстът ще стигне до състоянието си отпреди първата промяна.
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] предлага функция <emph>автозавършване</emph>, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> в поле за URL и <emph>автозавършването</emph> ще покаже първия файл или папка <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">в устройството C:</caseinline><defaultinline>в личната ви папка</defaultinline></switchinline>, чието име започва с буквата „a“.
01010000.xhp
par_id3144760
help.text
Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> key to scroll through the other files and directories. Use the <item type="keycode">Right Arrow</item> key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the <item type="keycode">End</item> key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press <item type="keycode">Enter</item>. С клавиша <item type="keycode">Стрелка надолу</item> можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът <item type="keycode">Стрелка надясно</item> предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша <item type="keycode">Enter</item>, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автозавършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете <item type="keycode">Enter</item>.
01010000.xhp
hd_id3150767
help.text
Interrupting Macros Прексъване на макроси
01010000.xhp
par_id3159150
help.text
If you want to terminate a macro that is currently running, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>. Ако желаете да прекъснете изпълняван в момента макрос, натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>.
01010000.xhp
hd_id3154123
help.text
List of General Shortcut Keys in $[officename] Списък на общите клавишни комбинации в $[officename]
01010000.xhp
par_id3145421
help.text
The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Not all of the mentioned keys for controlling dialogs are available on macOS.)</caseinline></switchinline> Клавишните комбинации са показани отдясно в списъците на менютата, срещу съответните команди от менюто. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Не всички споменати клавиши за управление на диалогови прозорци са достъпни в macOS.)</caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id31541231
help.text
Shortcut keys for controlling dialogs Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци
01010000.xhp
hd_id3153367
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id3156060
help.text
Effect Действие

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3149514
help.text
Source string description
2DfDB
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 20