Translation

01010000.xhp bm_id3149991 help.text
English xFAX2
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
tit
help.text
General Shortcut Keys in $[officename] Общи клавишни комбинации в $[officename]
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
<bookmark_value>keyboard; general commands</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; general</bookmark_value><bookmark_value>text input fields</bookmark_value><bookmark_value>AutoComplete function in text and list boxes</bookmark_value><bookmark_value>macros; interrupting</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; input with keyboard</bookmark_value><bookmark_value>Unicode; shortcut keys</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; Unicode</bookmark_value> <bookmark_value>клавиатура;общи команди</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации;общи</bookmark_value><bookmark_value>входни полета за текст</bookmark_value><bookmark_value>автозавършване в текстови и списъчни полета</bookmark_value><bookmark_value>макроси; прекъсване</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; въвеждане с клавиатурата</bookmark_value><bookmark_value>Уникод; клавишни комбинации</bookmark_value><bookmark_value>клавишни комбинации; Уникод</bookmark_value>
01010000.xhp
hd_id3149991
help.text
<variable id="common_keys"><link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="General Shortcut Keys in $[officename]">General Shortcut Keys in $[officename]</link></variable> <variable id="common_keys"><link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="Общи клавишни комбинации в $[officename]">Общи клавишни комбинации в $[officename]</link></variable>
01010000.xhp
hd_id3150702
help.text
Using Shortcut Keys Използване на клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id3151299
help.text
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> shortcut keys are shown next to the <emph>Open</emph> entry in the <item type="menuitem">File</item> menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and then press the <item type="keycode">O</item> key. Release both keys after the dialog appears. Голяма част от функционалността на приложенията е достъпна чрез клавишни комбинации. Например, комбинацията <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command+O</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl+O</item></defaultinline></switchinline> е показана до позицията <emph>Отваряне</emph> в менюто <item type="menuitem">Файл</item>. Ако желаете да задействате тази функция чрез клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline>, след което натиснете клавиша <item type="keycode">O</item>. Отпуснете двата клавиша, след като се появи диалоговият прозорец.
01010000.xhp
par_id3153894
help.text
When operating your application, you can choose between using the mouse or the keyboard for almost all of the operations available. Когато работите с приложенията, можете да избирате между клавиатурата и мишката за изпълнението на почти всяка операция.
01010000.xhp
hd_id3154186
help.text
Calling Menus with Mnemonics Извикване на менюта с мнемонични комбинации
01010000.xhp
par_id3152425
help.text
Some of the characters shown on the menu bar are underlined. You can access these menus directly by pressing the underlined character together with the <keycode>Alt</keycode> key. Once the menu is opened, you will again find underlined characters. You can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key. Някои от знаците в лентата с менюта са подчертани. Можете да отваряте съответните менюта, като натискате клавишите с подчертаните знаци заедно с клавиша <keycode>Alt</keycode>. След като менюто се отвори, отново ще видите подчертани знаци. За да задействате съответната позиция от менюто, просто натиснете клавиша с подчертания знак.
01010000.xhp
hd_id541591272518903
help.text
Entering Unicode Characters Въвеждане на знаци от Уникод
01010000.xhp
par_id851591272526169
help.text
You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted. Можете да въведете в документ произволен знак от Уникод, като наберете шестнадесетичната кодова точка от Уникод и после натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (по подразбиране). Използвайте шестнадесетичния формат на Уникод и натискайте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline>, за да превключвате между кодовата точка и съответния знак от Уникод. Не е необходима селекция, но преобразуването се прилага върху избраните знаци. Превключват се знаците преди позицията на курсора, ако образуват валидна кодова точка на Уникод. Шестнадесетичните кодови точки в диапазона от U+0000 до U+0020 не се преобразуват.
01010000.xhp
par_id1001591272531804
help.text
The default Unicode conversion shortcut is <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose <menuitem>Tools > Customize > Keyboard</menuitem> and select <emph>Category:Options</emph> with <emph>Function:Toggle Unicode Notation</emph>. Подразбираната клавишна комбинация за преобразуване на Уникод са <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> и <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> в някои локали, където подразбираната комбинация е в конфликт с комбинацията за главното меню. За да смените комбинацията, изберете <menuitem>Инструменти > Персонализиране > Клавиатура</menuitem> и изберете <emph>Категория:Настройки</emph> с <emph>Функция:Превключване нотация на Уникод</emph>.
01010000.xhp
hd_id3156410
help.text
Using Shortcut Keys to Control Dialogs Управление на диалоговите прозорци чрез клавиши
01010000.xhp
par_id3154288
help.text
There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing <item type="keycode">Enter</item> runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the <item type="keycode">Spacebar</item>. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the <item type="keycode">Tab</item> key to go from one element or area to the next one, use <item type="keycode">Shift+Tab</item> to go in the reverse direction. Във всеки диалогов прозорец винаги е откроен един елемент, обикновено с пунктирана рамка. Той може да бъде команден бутон, бутон за избор, елемент от списък или поле за отметка и казваме, че е фокусиран. Ако фокусът е върху команден бутон, натискането на <item type="keycode">Enter</item> е равносилно на щракване върху него. Полетата за отметка се превключват с клавиша за <item type="keycode">интервал</item>. Ако е фокусиран бутон за избор, клавишите със стрелки сменят активната възможност. С клавишите <item type="keycode">Tab</item> и <item type="keycode">Shift+Tab</item> можете да обхождате елементите в права и обратна посока.
01010000.xhp
par_id3149177
help.text
Pressing <item type="keycode">Esc</item> closes the dialog without saving changes. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>If you place the focus on a button, not only will you see the dotted line framing the name of the button, but also a thicker shadow under the button selected. This indicates that if you exit the dialog by pressing the <item type="keycode">Enter</item> key, it is the equivalent of pressing that button itself.</defaultinline></switchinline> Натискането на <item type="keycode">Esc</item> затваря диалоговия прозорец без записване на промените. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>Ако преместите фокуса върху бутон, ще видите не само пунктирана рамка около името му, но и по-плътна сянка под избрания бутон. Това означава, че ако напуснете диалоговия прозорец с натискане на клавиша <item type="keycode">Enter</item>, все едно сте натиснали този бутон.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3147209
help.text
Shortcut Keys for Mouse Actions Клавишни комбинации за действия с мишката
01010000.xhp
par_id3154749
help.text
If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys <item type="keycode">Shift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and occasionally <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline> Ако работите с плъзгане и пускане, избирате с мишката или щракате върху обекти и имена, можете да използвате клавишите <item type="keycode">Shift</item>, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и понякога <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Option</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Alt</item></defaultinline></switchinline> за достъп до допълнителна функционалност. Променените функции, достъпни чрез задържане на клавиши по време на плъзгане и пускане, се обозначават като показалецът на мишката променя формата си. Когато избирате файлове или други обекти, чрез модифициращите клавиши можете да разширявате селекцията – тези функции са обяснени на съответните места. <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"><embedvar href="text/shared/00/00000099.xhp#winmanager"/></caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3154046
help.text
Practical Text Input Fields Практични входни полета за текст

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
bm_id3149991
help.text
Source string description
xFAX2
Source string location
01010000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 2