Translation

01020000.xhp par_id3150389 help.text
English SAM9h
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
par_id3145302
help.text
Closes the combo box. Затваря списъка на комбинираното поле.
01020000.xhp
hd_id3158416
help.text
Shift+Enter Shift+Enter
01020000.xhp
par_id3153948
help.text
Inserts a new line. Вмъква нов ред.
01020000.xhp
hd_id3150327
help.text
Up arrow Стрелка нагоре
01020000.xhp
par_id3145168
help.text
Positions the cursor in the previous line. Премества курсора в предходния ред.
01020000.xhp
hd_id3157866
help.text
Down arrow Стрелка надолу
01020000.xhp
par_id3154480
help.text
Puts the cursor into the next line. Премества курсора в следващия ред.
01020000.xhp
hd_id3154756
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3152962
help.text
Completes the input in the field and places the cursor into the next field. Завършва входа в полето и премства курсора в следващото поле.
01020000.xhp
hd_id3155766
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6
01020000.xhp
par_id3149018
help.text
Sets the focus (if not in design mode) to the first control. The first control is the first one listed in the Form Navigator. Премества фокуса (освен в режим "проектиране") върху първата контрола. За първа се смята тази контрола, която е показана първа в списъка на навигатора за формуляри.
01020000.xhp
hd_id3148996
help.text
Shortcuts for creating Basic dialogs Клавишни комбинации за създаване диалогови прозорци на Basic
01020000.xhp
par_idN1089C
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_idN108A2
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3156054
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Превключва между разделите.
01020000.xhp
hd_id3156384
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Превключва между разделите.
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows. Превключва между прозорците.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Избиране на контроли.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Избиране на контроли в обратна посока.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Вмъква избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Клавиш със стрелка
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+клавиш стрелка
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Мести избраната контрола на стъпки от 1 мм в съответната посока. В режим „редактиране по възли“ променя размера на избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. В режим „редактиране по възли“ превключва към следващия манипулатор.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Source string description
SAM9h
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 301