Translation

01020000.xhp tit help.text
English apJTN
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3147233
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3151296
help.text
Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode) Избира предходния възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).
01010000.xhp
hd_id3150933
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01010000.xhp
hd_id3147563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter at the <emph>Selection</emph> icon <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter върху иконата <emph>Избор</emph>
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Активира първия графичен обект в документа.
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Приключва режима <emph>Избиране на възли</emph>. След това графичният обект остава избран.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ако е избран графичен обект, превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на текста в графичния обект. Вмъква се печатаем знак.
01010000.xhp
par_id2693563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key while creating or scaling a graphic object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> докато създавате или мащабирате графичен обект
01010000.xhp
par_id8308969
help.text
The position of the object's center is fixed. Позицията на центъра на обекта се фиксира.
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Клавиш Shift при създаване или мащабиране на графичен обект
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Клавишни комбинации за бази от данни">Клавишни комбинации за бази от данни</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Общите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">клавишни комбинации в $[officename]</link> също са приложими.
01020000.xhp
hd_id3159155
help.text
Shortcut keys for databases Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design При проектиране на заявка
01020000.xhp
hd_id3148389
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_id3151051
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3149417
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3155852
help.text
Jump between the query design areas. Превключва между областите за проектиране на заявка.
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Delete
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Изтрива таблица от макета на заявката.
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3145645
help.text
Selects the connection line. Избира съединителната линия.
01020000.xhp
hd_id3157975
help.text
Shift+F10 Shift+F10

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
tit
help.text
Source string description
apJTN
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 257