Translation

01010000.xhp par_id3145324 help.text
English MDSEc
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3147517
help.text
Down Arrow Стрелка надолу
01010000.xhp
par_id3151223
help.text
Selects the next Gallery element below. Избира следващия елемент от галерията надолу.
01010000.xhp
hd_id3145602
help.text
Page Up Page Up
01010000.xhp
par_id3147081
help.text
Scrolls up one screen. Превърта с един екран нагоре.
01010000.xhp
hd_id3153045
help.text
Page Down Page Down
01010000.xhp
par_id3150411
help.text
Scrolls down one screen. Превърта с един екран надолу.
01010000.xhp
hd_id3147278
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Insert <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Insert
01010000.xhp
par_id3153614
help.text
Inserts the selected object as a linked object into the current document. Вмъква избрания обект като свързан обект в текущия документ.
01010000.xhp
hd_id3155345
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I
01010000.xhp
par_id3153608
help.text
Inserts a copy of the selected object into the current document. Вмъква копие на избрания обект в текущия документ.
01010000.xhp
hd_id3143278
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T
01010000.xhp
par_id3156370
help.text
Opens the <emph>Enter Title</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Въвеждане на заглавие</emph>.
01010000.xhp
hd_id3145114
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P
01010000.xhp
par_id3146107
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3147552
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3145324
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3148978
help.text
Enter Enter
01010000.xhp
par_id3155743
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3154108
help.text
Step backward (only in object view). Стъпка назад (само в изгледа на обектите).
01010000.xhp
par_id3153294
help.text
Switches back to main overview. Превключва обратно към главния изглед.
01010000.xhp
hd_id3149722
help.text
Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item> keys) Избиране на редове и колони в таблица на база от данни (отваря се с клавишите <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item>)
01010000.xhp
par_idN11906
help.text
Shortcut keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_idN1190C
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3150963
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3146883
help.text
Toggles row selection, except when the row is in edit mode. Превключва дали редът е избран или не, освен когато той е в режим на редактиране.
01010000.xhp
hd_id3149787
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Spacebar <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+интервал
01010000.xhp
par_id3149028
help.text
Toggles row selection. Превключва дали редът е избран или не.
01010000.xhp
hd_id3147482
help.text
Shift+Spacebar Shift+интервал
01010000.xhp
par_id3149319
help.text
Selects the current column. Избира текущата колона.
01010000.xhp
par_id1418805
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Up
01010000.xhp
par_id1743522
help.text
Moves pointer to the first row. Премества показалеца на първия ред.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3145324
help.text
Source string description
MDSEc
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 189