Translation

01010000.xhp hd_id3156377 help.text
English GynnK
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Клавиши със стрелки
01010000.xhp
par_id3151113
help.text
Changes the active control field in an option section of a dialog. Променят активната алтернатива от област за избор в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3154188
help.text
Tab Tab
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Премества фокуса върху следващата област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3153363
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3149665
help.text
Moves the focus to the previous section or element in a dialog. Премества фокуса върху предходната област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3147317
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+стрелка надолу
01010000.xhp
par_id3153224
help.text
Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the <item type="keycode">Esc</item> key. Отваря списъка на полето, избрано в момента в диалоговия прозорец. Тази комбинация е приложима не само за комбинирани полета, но и за бутони с икони, които имат изскачащи менюта. За да затворите списъка, натиснете клавиша <item type="keycode">Esc</item>.
01010000.xhp
hd_id31541232
help.text
Shortcut keys for controlling documents and windows Клавишни комбинации за управление на документи и прозорци
01010000.xhp
hd_id31533671
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id31560601
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3156437
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+O <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+O
01010000.xhp
par_id3149123
help.text
Opens a document. Отваря документ
01010000.xhp
hd_id3155064
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+S <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+S
01010000.xhp
par_id3150749
help.text
Saves the current document. Записва текущия документ.
01010000.xhp
hd_id3156377
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N
01010000.xhp
par_id3155764
help.text
Creates a new document. Създава нов документ.
01010000.xhp
hd_id3151357
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N
01010000.xhp
par_id3148408
help.text
Opens the <emph>Templates</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Шаблони</emph>.
01010000.xhp
hd_id3150043
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P
01010000.xhp
par_id3147100
help.text
Prints document. Отпечатва документа.
01010000.xhp
hd_id3158474
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F
01010000.xhp
par_id3150091
help.text
Activates the <emph>Find</emph> toolbar. Активира лентата <emph>Търсене</emph>.
01010000.xhp
hd_id3158414
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H
01010000.xhp
par_id3150090
help.text
Calls the <emph>Find & Replace</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Търсене и замяна</emph>.
01010000.xhp
hd_id3148800
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F
01010000.xhp
par_id3149527
help.text
Searches for the last entered search term. Търси последния въведен израз за търсене.
01010000.xhp
hd_id3154198
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3150567
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Toggles the view between fullscreen mode and normal mode in Writer or Calc.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Превключва изгледа между режим на цял екран и нормален режим в Writer и Calc.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3151049
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R
01010000.xhp
par_id3148462
help.text
Redraws the document view. Опреснява изгледа на документа.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3156377
help.text
Source string description
GynnK
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 57