Translation

01010000.xhp hd_id3156318 help.text
English XLAfA
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3149258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q
01010000.xhp
par_id3153966
help.text
Exits application. Затваря приложението.
01010000.xhp
hd_id31541233
help.text
Shortcut keys for editing or formatting documents Клавишни комбинации за редактиране и форматиране на документи
01010000.xhp
hd_id31533672
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id31560602
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3149488
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01010000.xhp
par_id3149912
help.text
When positioned at the start of a header, a tab is inserted. Ако текущата позиция е в началото на заглавие, се вмъква табулатор.
01010000.xhp
hd_id3148573
help.text
Enter (if an OLE object is selected) Enter (ако е избран OLE обект)
01010000.xhp
par_id3154162
help.text
Activates the selected OLE object. Активира избрания OLE обект.
01010000.xhp
hd_id3146990
help.text
Enter (if a drawing object or text object is selected) Enter (ако е избран графичен или текстов обект)
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Activates text input mode. Активира режима за въвеждане на текст.
01010000.xhp
hd_id3153538
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X
01010000.xhp
par_id3166450
help.text
Cuts out the selected elements. Изрязва избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3155904
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C
01010000.xhp
par_id3148537
help.text
Copies the selected items. Копира избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3156318
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V
01010000.xhp
par_id3147005
help.text
Pastes from the clipboard. Поставя съдържанието на клипборда.
01010000.xhp
par_id071620091225295
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_id0716200912253022
help.text
Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point. Поставя неформатиран текст от клипборда. Използва се съществуващият формат в точката на вмъкване.
01010000.xhp
par_idN10F47
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_idN10F4B
help.text
Opens the <emph>Paste Special</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Специално поставяне</emph>.
01010000.xhp
hd_id3153789
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A
01010000.xhp
par_id3155581
help.text
Selects all. Избира всичко.
01010000.xhp
hd_id3149738
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z
01010000.xhp
par_id3149816
help.text
Undoes last action. Отменя последното действие.
01010000.xhp
hd_id3147095
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Z</caseinline><defaultinline>Ctrl+Y</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Z</caseinline><defaultinline>Ctrl+Y</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3150345
help.text
Redoes last action. Възстановява последното действие.
01010000.xhp
par_id7297280
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Y <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Y
01010000.xhp
par_id8709677
help.text
Repeats last command. Повтаря последното действие.
01010000.xhp
hd_id3145588
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I
01010000.xhp
par_id3148753
help.text
The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic. Прилага атрибут „курсив“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума става курсивна.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3156318
help.text
Source string description
XLAfA
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 113