Translation

01020000.xhp par_id3153535 help.text
English i66Mb
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
par_id3154480
help.text
Puts the cursor into the next line. Премества курсора в следващия ред.
01020000.xhp
hd_id3154756
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3152962
help.text
Completes the input in the field and places the cursor into the next field. Завършва входа в полето и премства курсора в следващото поле.
01020000.xhp
hd_id3155766
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6
01020000.xhp
par_id3149018
help.text
Sets the focus (if not in design mode) to the first control. The first control is the first one listed in the Form Navigator. Премества фокуса (освен в режим "проектиране") върху първата контрола. За първа се смята тази контрола, която е показана първа в списъка на навигатора за формуляри.
01020000.xhp
hd_id3148996
help.text
Shortcuts for creating Basic dialogs Клавишни комбинации за създаване диалогови прозорци на Basic
01020000.xhp
par_idN1089C
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_idN108A2
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3156054
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Превключва между разделите.
01020000.xhp
hd_id3156384
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Превключва между разделите.
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows. Превключва между прозорците.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Избиране на контроли.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Избиране на контроли в обратна посока.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Вмъква избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Клавиш със стрелка
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+клавиш стрелка
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Мести избраната контрола на стъпки от 1 мм в съответната посока. В режим „редактиране по възли“ променя размера на избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. В режим „редактиране по възли“ превключва към следващия манипулатор.
01020000.xhp
hd_id3150208
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. В режим „редактиране по възли“ превключва към предходния манипулатор.
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Leaves the current selection. Изоставя текущия избор.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Source string description
i66Mb
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 307