Translation

01020000.xhp par_id3147350 help.text
English KdAHW
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3147563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter at the <emph>Selection</emph> icon <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter върху иконата <emph>Избор</emph>
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Активира първия графичен обект в документа.
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Приключва режима <emph>Избиране на възли</emph>. След това графичният обект остава избран.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ако е избран графичен обект, превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на текста в графичния обект. Вмъква се печатаем знак.
01010000.xhp
par_id2693563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key while creating or scaling a graphic object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> докато създавате или мащабирате графичен обект
01010000.xhp
par_id8308969
help.text
The position of the object's center is fixed. Позицията на центъра на обекта се фиксира.
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Клавиш Shift при създаване или мащабиране на графичен обект
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Клавишни комбинации за бази от данни">Клавишни комбинации за бази от данни</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Общите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">клавишни комбинации в $[officename]</link> също са приложими.
01020000.xhp
hd_id3159155
help.text
Shortcut keys for databases Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design При проектиране на заявка
01020000.xhp
hd_id3148389
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_id3151051
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3149417
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3155852
help.text
Jump between the query design areas. Превключва между областите за проектиране на заявка.
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Delete
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Изтрива таблица от макета на заявката.
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3145645
help.text
Selects the connection line. Избира съединителната линия.
01020000.xhp
hd_id3157975
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01020000.xhp
par_id3150418
help.text
Opens the context menu. Отваря контекстното меню
01020000.xhp
hd_id3151318
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3157846
help.text
Shows a Preview. Показва мостра.
01020000.xhp
par_id8985259
help.text
F5 F5
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 Общите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys inклавишни комбинации в $[officename]">клавишни комбинации в $[officename]</link> също са приложими.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
Apply Прилагане LibreOffice UI - master

String information

Context
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
Source string description
KdAHW
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 261