Translation

01010000.xhp par_id3145662 help.text
English cQM6k
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3153386
help.text
Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode). Преоразмерява графичен обект (в режим „Избиране на манипулатори“).
01010000.xhp
par_id3145306
help.text
Rotates a drawing object (in Rotation Mode). Върти графичен обект (в режим „Въртене“).
01010000.xhp
par_id3159244
help.text
Opens the properties dialog for a drawing object. Отваря диалоговия прозорец за свойства на графичен обект.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Активира режима на избиране на възли за избрания графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3153580
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3153053
help.text
Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection. Избира възел от графичен обект (в режим „Избиране на възли“) / отказва селекцията.
01010000.xhp
par_id3145629
help.text
The selected point blinks once per second. Избраният възел мига веднъж в секунда.
01010000.xhp
hd_id3148624
help.text
Shift+Spacebar Shift+интервал
01010000.xhp
par_id3154842
help.text
Selects an additional point in Point Selection mode. Избира още един възел в режим „Избиране на възли“.
01010000.xhp
hd_id3147424
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01010000.xhp
par_id3152955
help.text
Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode). Избира следващия възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).
01010000.xhp
par_id3149753
help.text
In <emph>Rotation</emph> mode, the center of rotation can also be selected. В режим <emph>Въртене</emph> можете да избирате и центъра на завъртането.
01010000.xhp
hd_id3147233
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3151296
help.text
Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode) Избира предходния възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).
01010000.xhp
hd_id3150933
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01010000.xhp
hd_id3147563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter at the <emph>Selection</emph> icon <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter върху иконата <emph>Избор</emph>
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Активира първия графичен обект в документа.
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Приключва режима <emph>Избиране на възли</emph>. След това графичният обект остава избран.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ако е избран графичен обект, превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на текста в графичния обект. Вмъква се печатаем знак.
01010000.xhp
par_id2693563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key while creating or scaling a graphic object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> докато създавате или мащабирате графичен обект
01010000.xhp
par_id8308969
help.text
The position of the object's center is fixed. Позицията на центъра на обекта се фиксира.
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Клавиш Shift при създаване или мащабиране на графичен обект
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Клавишни комбинации за бази от данни">Клавишни комбинации за бази от данни</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
Source string description
cQM6k
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 245