Translation

01010000.xhp par_id5994140 help.text
English uDCCQ
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3148978
help.text
Enter Enter
01010000.xhp
par_id3155743
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3154108
help.text
Step backward (only in object view). Стъпка назад (само в изгледа на обектите).
01010000.xhp
par_id3153294
help.text
Switches back to main overview. Превключва обратно към главния изглед.
01010000.xhp
hd_id3149722
help.text
Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item> keys) Избиране на редове и колони в таблица на база от данни (отваря се с клавишите <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item>)
01010000.xhp
par_idN11906
help.text
Shortcut keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_idN1190C
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3150963
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3146883
help.text
Toggles row selection, except when the row is in edit mode. Превключва дали редът е избран или не, освен когато той е в режим на редактиране.
01010000.xhp
hd_id3149787
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Spacebar <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+интервал
01010000.xhp
par_id3149028
help.text
Toggles row selection. Превключва дали редът е избран или не.
01010000.xhp
hd_id3147482
help.text
Shift+Spacebar Shift+интервал
01010000.xhp
par_id3149319
help.text
Selects the current column. Избира текущата колона.
01010000.xhp
par_id1418805
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Up
01010000.xhp
par_id1743522
help.text
Moves pointer to the first row. Премества показалеца на първия ред.
01010000.xhp
par_id5994140
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Down
01010000.xhp
par_id7870113
help.text
Moves pointer to the last row. Премества показалеца на последния ред.
01010000.xhp
hd_id3147411
help.text
Shortcut Keys for Drawing Objects Клавишни комбинации за графични обекти
01010000.xhp
par_idN1199F
help.text
Shortcut keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_idN119A5
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3149684
help.text
Select the toolbar with <item type="keycode">F6</item>. Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> and <item type="keycode">Right Arrow</item> keys to select the desired toolbar icon and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>. Изберете лентата с инструменти с <item type="keycode">F6</item>. Използвайте клавишите <item type="keycode">Стрелка надолу</item> и <item type="keycode">Стрелка надясно</item>, за да изберете желаната икона в лентата и натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>.
01010000.xhp
par_id3155994
help.text
Inserts a Drawing Object. Вмъква графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3150264
help.text
Select the document with <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item> and press <item type="keycode">Tab</item>. Изберете документа с <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item> и натиснете <item type="keycode">Tab</item>.
01010000.xhp
par_id3154055
help.text
Selects a Drawing Object. Избира графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3149242
help.text
Tab Tab
01010000.xhp
par_id3157902
help.text
Selects the next Drawing Object. Избира следващия графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3149349
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3150836
help.text
Selects the previous Drawing Object. Избира предходния графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3109846
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Home <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Home
01010000.xhp
par_id3154276
help.text
Selects the first Drawing Object. Избира първия графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3145829
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+End <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+End
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id5994140
help.text
Source string description
uDCCQ
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 205