Translation

01010000.xhp hd_id3145114 help.text
English AraCk
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3153802
help.text
Selects the next Gallery element on the right. Избира следващия елемент от галерията надясно.
01010000.xhp
hd_id3150776
help.text
Up Arrow Стрелка нагоре
01010000.xhp
par_id3149800
help.text
Selects the next Gallery element above. Избира следващия елемент от галерията нагоре.
01010000.xhp
hd_id3147517
help.text
Down Arrow Стрелка надолу
01010000.xhp
par_id3151223
help.text
Selects the next Gallery element below. Избира следващия елемент от галерията надолу.
01010000.xhp
hd_id3145602
help.text
Page Up Page Up
01010000.xhp
par_id3147081
help.text
Scrolls up one screen. Превърта с един екран нагоре.
01010000.xhp
hd_id3153045
help.text
Page Down Page Down
01010000.xhp
par_id3150411
help.text
Scrolls down one screen. Превърта с един екран надолу.
01010000.xhp
hd_id3147278
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Insert <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Insert
01010000.xhp
par_id3153614
help.text
Inserts the selected object as a linked object into the current document. Вмъква избрания обект като свързан обект в текущия документ.
01010000.xhp
hd_id3155345
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+I
01010000.xhp
par_id3153608
help.text
Inserts a copy of the selected object into the current document. Вмъква копие на избрания обект в текущия документ.
01010000.xhp
hd_id3143278
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T
01010000.xhp
par_id3156370
help.text
Opens the <emph>Enter Title</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Въвеждане на заглавие</emph>.
01010000.xhp
hd_id3145114
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P
01010000.xhp
par_id3146107
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3147552
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3145324
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3148978
help.text
Enter Enter
01010000.xhp
par_id3155743
help.text
Switches between themes view and object view. Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.
01010000.xhp
hd_id3154108
help.text
Step backward (only in object view). Стъпка назад (само в изгледа на обектите).
01010000.xhp
par_id3153294
help.text
Switches back to main overview. Превключва обратно към главния изглед.
01010000.xhp
hd_id3149722
help.text
Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item> keys) Избиране на редове и колони в таблица на база от данни (отваря се с клавишите <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F4</item>)
01010000.xhp
par_idN11906
help.text
Shortcut keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_idN1190C
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3150963
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3146883
help.text
Toggles row selection, except when the row is in edit mode. Превключва дали редът е избран или не, освен когато той е в режим на редактиране.
01010000.xhp
hd_id3149787
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Spacebar <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+интервал
01010000.xhp
par_id3149028
help.text
Toggles row selection. Превключва дали редът е избран или не.
01010000.xhp
hd_id3147482
help.text
Shift+Spacebar Shift+интервал
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3145114
help.text
Source string description
AraCk
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 186