Translation

01010000.xhp hd_id3153367 help.text
English W58zP
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3153088
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+A</item> to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode"></item>Command</caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+A</item>, за да изберете целия текст. Използвайте клавиша със стрелка наляво или надясно, за да премахнете селекцията.
01010000.xhp
par_id3149514
help.text
Double-click a word to select it. Щракнете двукратно върху дума, за да я изберете.
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Трикратното щракване във входно поле за текст избира цялото поле. Трикратното щракване в текстов документ избира текущото изречение.
01010000.xhp
par_id3150976
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> to delete everything from the cursor position to the end of the word. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item>, за да изтриете всичко от позицията на курсора до края на думата.
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Чрез комбинацията от <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> и стрелка наляво или надясно можете да местите курсора от дума на дума; ако задържите и клавиша <item type="keycode">Shift</item>, ще избирате по една дума на всяко натискане.
01010000.xhp
par_id3154346
help.text
<item type="keycode">INSRT</item> is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again. Клавишът <item type="keycode">Insert</item> служи за превключване между режим на вмъкване и режим на заместване.
01010000.xhp
par_id3148757
help.text
Drag-and-drop can be used within and outside of a text box. Можете да ползвате плъзгане и пускане както във, така и извън текстово поле.
01010000.xhp
par_id3150358
help.text
The <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change. Комбинацията <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> служи за отмяна на промените стъпка по стъпка. Накрая текстът ще стигне до състоянието си отпреди първата промяна.
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] предлага функция <emph>автозавършване</emph>, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> в поле за URL и <emph>автозавършването</emph> ще покаже първия файл или папка <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">в устройството C:</caseinline><defaultinline>в личната ви папка</defaultinline></switchinline>, чието име започва с буквата „a“.
01010000.xhp
par_id3144760
help.text
Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> key to scroll through the other files and directories. Use the <item type="keycode">Right Arrow</item> key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the <item type="keycode">End</item> key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press <item type="keycode">Enter</item>. С клавиша <item type="keycode">Стрелка надолу</item> можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът <item type="keycode">Стрелка надясно</item> предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша <item type="keycode">Enter</item>, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автозавършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете <item type="keycode">Enter</item>.
01010000.xhp
hd_id3150767
help.text
Interrupting Macros Прексъване на макроси
01010000.xhp
par_id3159150
help.text
If you want to terminate a macro that is currently running, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>. Ако желаете да прекъснете изпълняван в момента макрос, натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>.
01010000.xhp
hd_id3154123
help.text
List of General Shortcut Keys in $[officename] Списък на общите клавишни комбинации в $[officename]
01010000.xhp
par_id3145421
help.text
The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Not all of the mentioned keys for controlling dialogs are available on macOS.)</caseinline></switchinline> Клавишните комбинации са показани отдясно в списъците на менютата, срещу съответните команди от менюто. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Не всички споменати клавиши за управление на диалогови прозорци са достъпни в macOS.)</caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id31541231
help.text
Shortcut keys for controlling dialogs Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци
01010000.xhp
hd_id3153367
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id3156060
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3149260
help.text
Enter key Клавиш Enter
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Задейства фокусирания бутон в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3153142
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3155412
help.text
Terminates the action or dialog. If in $[officename] Help: goes up one level. Прекратява действие или диалогов прозорец. В помощта на $[officename]: преминава с едно ниво нагоре.
01010000.xhp
hd_id3151118
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3147435
help.text
Toggles the focused check box in a dialog. Отмята или изчиства фокусираното поле за отметка в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Клавиши със стрелки
01010000.xhp
par_id3151113
help.text
Changes the active control field in an option section of a dialog. Променят активната алтернатива от област за избор в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3154188
help.text
Tab Tab
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Премества фокуса върху следващата област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3153363
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3149665
help.text
Moves the focus to the previous section or element in a dialog. Премества фокуса върху предходната област или елемент в диалогов прозорец.
01010000.xhp
hd_id3147317
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+стрелка надолу
01010000.xhp
par_id3153224
help.text
Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the <item type="keycode">Esc</item> key. Отваря списъка на полето, избрано в момента в диалоговия прозорец. Тази комбинация е приложима не само за комбинирани полета, но и за бутони с икони, които имат изскачащи менюта. За да затворите списъка, натиснете клавиша <item type="keycode">Esc</item>.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04 Клавишни комбинации

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3153367
help.text
Source string description
W58zP
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 34