Translation

01010000.xhp par_id3153839 help.text
English zTMsJ
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id111612398626979
help.text
Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator. Закачва и откачва плаващи подпрозорци като отключените ленти с инструменти, страничната лента и навигатора.
01010000.xhp
hd_id3159094
help.text
Ctrl+Alt+Shift+Home Ctrl+Alt+Shift+Home
01010000.xhp
par_id3148607
help.text
Shows/hides main menu. Показва/скрива главното меню.
01010000.xhp
hd_id3146871
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F4 or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+F4 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F4 или <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+F4
01010000.xhp
par_id3157978
help.text
Closes the current document. Closes $[officename] when the last open document is closed. Затваря текущия документ. Затваря $[officename], когато бъде затворен последният отворен документ.
01010000.xhp
hd_id3149258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q
01010000.xhp
par_id3153966
help.text
Exits application. Затваря приложението.
01010000.xhp
hd_id31541233
help.text
Shortcut keys for editing or formatting documents Клавишни комбинации за редактиране и форматиране на документи
01010000.xhp
hd_id31533672
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id31560602
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3149488
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01010000.xhp
par_id3149912
help.text
When positioned at the start of a header, a tab is inserted. Ако текущата позиция е в началото на заглавие, се вмъква табулатор.
01010000.xhp
hd_id3148573
help.text
Enter (if an OLE object is selected) Enter (ако е избран OLE обект)
01010000.xhp
par_id3154162
help.text
Activates the selected OLE object. Активира избрания OLE обект.
01010000.xhp
hd_id3146990
help.text
Enter (if a drawing object or text object is selected) Enter (ако е избран графичен или текстов обект)
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Activates text input mode. Активира режима за въвеждане на текст.
01010000.xhp
hd_id3153538
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X
01010000.xhp
par_id3166450
help.text
Cuts out the selected elements. Изрязва избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3155904
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C
01010000.xhp
par_id3148537
help.text
Copies the selected items. Копира избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3156318
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V
01010000.xhp
par_id3147005
help.text
Pastes from the clipboard. Поставя съдържанието на клипборда.
01010000.xhp
par_id071620091225295
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_id0716200912253022
help.text
Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point. Поставя неформатиран текст от клипборда. Използва се съществуващият формат в точката на вмъкване.
01010000.xhp
par_idN10F47
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_idN10F4B
help.text
Opens the <emph>Paste Special</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Специално поставяне</emph>.
01010000.xhp
hd_id3153789
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A
01010000.xhp
par_id3155581
help.text
Selects all. Избира всичко.
01010000.xhp
hd_id3149738
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z
01010000.xhp
par_id3149816
help.text
Undoes last action. Отменя последното действие.
01010000.xhp
hd_id3147095
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Z</caseinline><defaultinline>Ctrl+Y</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Shift+Z</caseinline><defaultinline>Ctrl+Y</defaultinline></switchinline>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Source string description
zTMsJ
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 108