Translation

01010000.xhp par_id3153697 help.text
English qZRd8
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3147100
help.text
Prints document. Отпечатва документа.
01010000.xhp
hd_id3158474
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F
01010000.xhp
par_id3150091
help.text
Activates the <emph>Find</emph> toolbar. Активира лентата <emph>Търсене</emph>.
01010000.xhp
hd_id3158414
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H
01010000.xhp
par_id3150090
help.text
Calls the <emph>Find & Replace</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Търсене и замяна</emph>.
01010000.xhp
hd_id3148800
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F
01010000.xhp
par_id3149527
help.text
Searches for the last entered search term. Търси последния въведен израз за търсене.
01010000.xhp
hd_id3154198
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3150567
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Toggles the view between fullscreen mode and normal mode in Writer or Calc.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Превключва изгледа между режим на цял екран и нормален режим в Writer и Calc.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3151049
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R
01010000.xhp
par_id3148462
help.text
Redraws the document view. Опреснява изгледа на документа.
01010000.xhp
hd_id3149035
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+I <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+I
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Enable or disable the selection cursor in read-only text. Разрешава или забранява курсора за избиране в текст само за четене.
01010000.xhp
hd_id3149404
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>F1</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>F1</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3145410
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Starts the $[officename] Help.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Отваря помощта на $[officename].</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3153697
help.text
In the $[officename] Help: jumps to main help page. В помощта на $[officename]: преход към главната страница на помощта.
01010000.xhp
hd_id3154951
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Shift+F1</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Shift+F1</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3153309
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Context Help</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Контекстна помощ</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3159220
help.text
Shift+F2 Shift+F2
01010000.xhp
par_id3151241
help.text
Turns on <emph>Extended Tips</emph> for the currently selected command, icon or control. Включва <emph>разширените подсказки</emph> за текущо избраната команда, икона или контрола.
01010000.xhp
hd_id3154532
help.text
F6 F6
01010000.xhp
par_id3144506
help.text
Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source. Премества фокуса в следващия видим подпрозорец, включително лентата с менюта, лентите с инструменти, прозорци от рода на страничната лента и навигатора и платното за документи / източника на данни.
01010000.xhp
hd_id3144771
help.text
Shift+F6 Shift+F6
01010000.xhp
par_id3147075
help.text
Sets focus in previous subwindow. Премества фокуса в предходния подпрозорец.
01010000.xhp
par_id341612296864115
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+F6</keycode> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+F6</keycode>
01010000.xhp
par_id521612296878916
help.text
Sets focus in the document canvas/data source. Премества фокуса в платното за документи/източника на данни.
01010000.xhp
hd_id3156191
help.text
F10 F10
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Активира първото меню (менюто Файл).
01010000.xhp
hd_id3159093
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01010000.xhp
par_id3148606
help.text
Opens the context menu. Отваря контекстното меню
01010000.xhp
par_id631612398592490
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+F10</keycode> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+F10</keycode>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3153697
help.text
Source string description
qZRd8
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 77