Translation

01010000.xhp hd_id3150933 help.text
English J9iXa
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id3144422
help.text
Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode). Мести избрания графичен обект с по един пиксел (в режим „Избиране“).
01010000.xhp
par_id3153386
help.text
Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode). Преоразмерява графичен обект (в режим „Избиране на манипулатори“).
01010000.xhp
par_id3145306
help.text
Rotates a drawing object (in Rotation Mode). Върти графичен обект (в режим „Въртене“).
01010000.xhp
par_id3159244
help.text
Opens the properties dialog for a drawing object. Отваря диалоговия прозорец за свойства на графичен обект.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Активира режима на избиране на възли за избрания графичен обект.
01010000.xhp
hd_id3153580
help.text
Spacebar Интервал
01010000.xhp
par_id3153053
help.text
Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection. Избира възел от графичен обект (в режим „Избиране на възли“) / отказва селекцията.
01010000.xhp
par_id3145629
help.text
The selected point blinks once per second. Избраният възел мига веднъж в секунда.
01010000.xhp
hd_id3148624
help.text
Shift+Spacebar Shift+интервал
01010000.xhp
par_id3154842
help.text
Selects an additional point in Point Selection mode. Избира още един възел в режим „Избиране на възли“.
01010000.xhp
hd_id3147424
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01010000.xhp
par_id3152955
help.text
Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode). Избира следващия възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).
01010000.xhp
par_id3149753
help.text
In <emph>Rotation</emph> mode, the center of rotation can also be selected. В режим <emph>Въртене</emph> можете да избирате и центъра на завъртането.
01010000.xhp
hd_id3147233
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3151296
help.text
Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode) Избира предходния възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).
01010000.xhp
hd_id3150933
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01010000.xhp
hd_id3147563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter at the <emph>Selection</emph> icon <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter върху иконата <emph>Избор</emph>
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Активира първия графичен обект в документа.
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Приключва режима <emph>Избиране на възли</emph>. След това графичният обект остава избран.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Произволен буквен или цифров клавиш
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ако е избран графичен обект, превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на текста в графичния обект. Вмъква се печатаем знак.
01010000.xhp
par_id2693563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key while creating or scaling a graphic object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> докато създавате или мащабирате графичен обект
01010000.xhp
par_id8308969
help.text
The position of the object's center is fixed. Позицията на центъра на обекта се фиксира.
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Клавиш Shift при създаване или мащабиране на графичен обект
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Клавишни комбинации за бази от данни">Клавишни комбинации за бази от данни</link></variable>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3150933
help.text
Source string description
J9iXa
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 244