Translation

05200100.xhp hd_id3159234 help.text
English gVaax
Context English Oromo Actions
05190100.xhp
hd_id2576982
help.text
Title Mata duree
05190100.xhp
par_id1283608
help.text
<ahelp hid=".">Enter a title text. This short name is visible as an alternative tag in HTML format. Accessibility tools can read this text.</ahelp> <ahelp hid=".">Mataduree barruu galchi. maqaa gabaabdun kun iyyaatoo dhangii HTML irratti mul'ata. Meeshaaleen gaheenyaa barruu kana dubbisuu danda'u.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id8173467
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
par_id693685
help.text
<ahelp hid=".">Enter a description text. The long description text can be entered to describe a complex object or group of objects to users with screen reader software. The description is visible as an alternative tag for accessibility tools.</ahelp> <ahelp hid=".">Barruu ibsaa galchi. Barruun ibsa dheeraa gara ibsa walxaxaa wanta seenuu danda'a ykn wantoota gurmuun mosajjii waliin fayyadama. Ibsichi meeshaalee gaheenyaaf akka iyyaatoo filmaataatti mul'ata.</ahelp>
05200000.xhp
tit
help.text
Line Sararaa
05200000.xhp
hd_id3154350
help.text
<link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Sarara</link>
05200000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Sets the formatting options for the selected line.</ahelp></variable> <variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.</ahelp></variable>
05200100.xhp
tit
help.text
Line Sararaa
05200100.xhp
hd_id3148882
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Sarara</link>
05200100.xhp
par_id3153272
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3147000
help.text
Line properties Amaloota Sararaa
05200100.xhp
hd_id3148983
help.text
Styles Haalatoota
05200100.xhp
par_id3147143
help.text
<variable id="stiltext"><ahelp hid=".">Select the line style that you want to use.</ahelp></variable>
05200100.xhp
hd_id3150789
help.text
Colors Halluuwwan
05200100.xhp
par_id3147226
help.text
<variable id="farbetext"><ahelp hid=".">Select a color for the line.</ahelp></variable>
05200100.xhp
hd_id3159234
help.text
Widths Yabbinoota
05200100.xhp
par_id3150774
help.text
<variable id="breitetext"><ahelp hid=".">Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.</ahelp></variable>
05200100.xhp
hd_id3153681
help.text
Transparency Iftooma
05200100.xhp
par_id3156346
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MTR_LINE_TRANSPARENT">Enter the transparency of the line, where 100% corresponds to completely transparent and 0% to completely opaque. </ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MTR_LINE_TRANSPARENT">Iftooma sararaa bakka gutumaan guututti 100% iftooma fi 0% gutumaan guututti ifa hin taane walitti galoo galchi. </ahelp>
05200100.xhp
par_id3152996
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><caseinline select="DRAW"></caseinline><caseinline select="IMPRESS"></caseinline><defaultinline>The <emph>Line</emph> tab of the <emph>Data Series</emph> dialog is only available if you select an XY <emph>Chart type</emph>.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><caseinline select="DRAW"></caseinline><caseinline select="IMPRESS"></caseinline><defaultinline>Caancalli <emph>Sararaa</emph> kan qaaqa <emph>Walfaannee Deetaa</emph> yoo <emph>Akaakuu Taattoo</emph> XY filte qofa argama.</defaultinline></switchinline>
05200100.xhp
hd_id3153331
help.text
Icon Sajoo
05200100.xhp
par_id3149955
help.text
Set the options for the data point symbols in your chart. Mallattoolee qabxii deetaaf dirqaalalee qindeessi.
05200100.xhp
hd_id3158430
help.text
Select Fili
05200100.xhp
par_id3152944
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MB_SYMBOL_BITMAP">Select the symbol style that you want to use in your chart.</ahelp> If you select <emph>Automatic</emph>, $[officename] uses the default symbols for the selected chart type. <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MB_SYMBOL_BITMAP">Haalata mallattoo taatto kee keessatti fayyadamuu barbaaddu fili.</ahelp> Yoo <emph>Ofumaan</emph> filte, $[officename]'n akaakuu taattoo filatameef mallattoolee durtii fayyadama.
05200100.xhp
hd_id3154381
help.text
Width Yabbina
05200100.xhp
par_id3150976
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MF_SYMBOL_WIDTH">Enter a width for the symbol.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MF_SYMBOL_WIDTH">Yabbina mallattoo galchi.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3149166
help.text
Height Hojjaa
05200100.xhp
par_id3155179
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MF_SYMBOL_HEIGHT">Enter a height for the symbol.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/MF_SYMBOL_HEIGHT">Hojjaa mallattoo galchi</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3147620
help.text
Keep ratio Qooda eegi
05200100.xhp
par_id3156326
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/CB_SYMBOL_RATIO">Maintains the proportions of the symbol when you enter a new height or width value.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/CB_SYMBOL_RATIO">Yeroo gatii yabbuu ykn hojjaa haaraa galchitu mallatto hammamataawwanii ijaara.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3154579
help.text
Arrow styles Haalatoota xiyyaa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Oromo
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05200100.xhp
hd_id3159234
help.text
Source string description
gVaax
Source string location
05200100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
om/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2940