Translation

05140100.xhp par_id641608263698887 help.text
English whwZY
Context English Oromo Actions
05140100.xhp
par_id841608260799161
help.text
Press <keycode>Shift+F11</keycode>
05140100.xhp
par_id291608260822416
help.text
Choose <menuitem>Styles - New Style from Selection</menuitem>.
05140100.xhp
par_id121608265120732
help.text
On the <emph>Formatting</emph> bar, click the <emph>New Style from Selection</emph> icon.
05140100.xhp
par_id441608302065414
help.text
<emph>For all style categories:</emph>
05140100.xhp
par_id411608260881855
help.text
Choose <menuitem>View - Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, select the desired style category at the top of Styles deck, then click the <emph>Styles action menu</emph> icon at the top right corner, and choose <menuitem>New Style from Selection</menuitem>.
05140100.xhp
par_id541608262296507
help.text
Choose <menuitem>Styles - New Style from Selection</menuitem>. (cell styles only)
05140100.xhp
par_id751608262329946
help.text
Choose <menuitem>Styles - Manage Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, select the desired style category at the top of Styles deck, then click the <emph>New Style from Selection</emph> icon.
05140100.xhp
par_id791608262979620
help.text
Choose <menuitem>View - Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, then click the <emph>New Style from Selection</emph> icon at the top of the Styles deck.
05140100.xhp
par_id361608258291007
help.text
<image src="res/sc05555.png" id="img_id801608258291007" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id721608258291007">New Style from Selection Icon</alt></image>
05140100.xhp
par_id151608258291007
help.text
New Style from Selection Icon
05140100.xhp
hd_id3152790
help.text
Enter New Style Name
05140100.xhp
par_id3155599
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Enter a name for the new Style.</ahelp> <ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Haalata haaradhaf maqaa galchi.</ahelp>
05140100.xhp
hd_id3154682
help.text
Custom Styles for Current Document
05140100.xhp
par_id3154894
help.text
Lists all custom styles <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">in the selected style category for</caseinline><caseinline select="CALC">in the selected style category for</caseinline><defaultinline>in</defaultinline></switchinline> the current document. These styles can be overwritten with a new style selection if you want.
05140100.xhp
par_id401608258192415
help.text
<link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Styles in Calc</link>
05140100.xhp
par_id641608263698887
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Styles in Impress</link>
05140100.xhp
par_id641369863698831
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Styles</link>
05190000.xhp
tit
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects; naming</bookmark_value><bookmark_value>groups;naming</bookmark_value><bookmark_value>names;objects</bookmark_value> <bookmark_value>wantoota; maqeessuu</bookmark_value><bookmark_value>gurmiiwwan;maqeessuu</bookmark_value><bookmark_value>maqoota;wantoota</bookmark_value>
05190000.xhp
hd_id3147366
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.</ahelp></variable> <variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.</ahelp></variable>
05190000.xhp
par_id3155364
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>The name is also displayed in the Status Bar when you select the object.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>Yeroo wanta filtu maqaanis kabala haaloojii keessatti agarsiifameera.</defaultinline></switchinline>
05190000.xhp
hd_id3156027
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
par_id3152924
help.text
<ahelp hid=".">Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.</ahelp>
05190100.xhp
tit
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects;titles and descriptions</bookmark_value> <bookmark_value>descriptions for objects</bookmark_value> <bookmark_value>titles;objects</bookmark_value> <bookmark_value>wantooata;mata dureewwan fi ibsoota</bookmark_value><bookmark_value>ibsoota wantootaa</bookmark_value><bookmark_value>mata dureewwan;wantoota</bookmark_value>
05190100.xhp
hd_id1115756
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
par_id3140354
help.text
<ahelp hid=".">Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Wantoota filatamanitti mata duree fi ibsa ramada. Kanneen yeroo galmee alaagdu meeshaalee gaheenyaa fi iyyaatoo filmaataatif argamu.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id2576982
help.text
Title Mata duree
05190100.xhp
par_id1283608
help.text
<ahelp hid=".">Enter a title text. This short name is visible as an alternative tag in HTML format. Accessibility tools can read this text.</ahelp> <ahelp hid=".">Mataduree barruu galchi. maqaa gabaabdun kun iyyaatoo dhangii HTML irratti mul'ata. Meeshaaleen gaheenyaa barruu kana dubbisuu danda'u.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id8173467
help.text
Description Ibsa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Oromo
Impress LibreOffice UI - master

String information

Context
05140100.xhp
par_id641608263698887
help.text
Source string description
whwZY
Source string location
05140100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
om/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2912