Translation

05190100.xhp tit help.text
English 2gqYZ
Context English Oromo Actions
05140100.xhp
par_id151608258291007
help.text
New Style from Selection Icon
05140100.xhp
hd_id3152790
help.text
Enter New Style Name
05140100.xhp
par_id3155599
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Enter a name for the new Style.</ahelp> <ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Haalata haaradhaf maqaa galchi.</ahelp>
05140100.xhp
hd_id3154682
help.text
Custom Styles for Current Document
05140100.xhp
par_id3154894
help.text
Lists all custom styles <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">in the selected style category for</caseinline><caseinline select="CALC">in the selected style category for</caseinline><defaultinline>in</defaultinline></switchinline> the current document. These styles can be overwritten with a new style selection if you want.
05140100.xhp
par_id401608258192415
help.text
<link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Styles in Calc</link>
05140100.xhp
par_id641608263698887
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Styles in Impress</link>
05140100.xhp
par_id641369863698831
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Styles</link>
05190000.xhp
tit
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects; naming</bookmark_value><bookmark_value>groups;naming</bookmark_value><bookmark_value>names;objects</bookmark_value> <bookmark_value>wantoota; maqeessuu</bookmark_value><bookmark_value>gurmiiwwan;maqeessuu</bookmark_value><bookmark_value>maqoota;wantoota</bookmark_value>
05190000.xhp
hd_id3147366
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.</ahelp></variable> <variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.</ahelp></variable>
05190000.xhp
par_id3155364
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>The name is also displayed in the Status Bar when you select the object.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>Yeroo wanta filtu maqaanis kabala haaloojii keessatti agarsiifameera.</defaultinline></switchinline>
05190000.xhp
hd_id3156027
help.text
Name Maqaa
05190000.xhp
par_id3152924
help.text
<ahelp hid=".">Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.</ahelp>
05190100.xhp
tit
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects;titles and descriptions</bookmark_value> <bookmark_value>descriptions for objects</bookmark_value> <bookmark_value>titles;objects</bookmark_value> <bookmark_value>wantooata;mata dureewwan fi ibsoota</bookmark_value><bookmark_value>ibsoota wantootaa</bookmark_value><bookmark_value>mata dureewwan;wantoota</bookmark_value>
05190100.xhp
hd_id1115756
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
par_id3140354
help.text
<ahelp hid=".">Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Wantoota filatamanitti mata duree fi ibsa ramada. Kanneen yeroo galmee alaagdu meeshaalee gaheenyaa fi iyyaatoo filmaataatif argamu.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id2576982
help.text
Title Mata duree
05190100.xhp
par_id1283608
help.text
<ahelp hid=".">Enter a title text. This short name is visible as an alternative tag in HTML format. Accessibility tools can read this text.</ahelp> <ahelp hid=".">Mataduree barruu galchi. maqaa gabaabdun kun iyyaatoo dhangii HTML irratti mul'ata. Meeshaaleen gaheenyaa barruu kana dubbisuu danda'u.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id8173467
help.text
Description Ibsa
05190100.xhp
par_id693685
help.text
<ahelp hid=".">Enter a description text. The long description text can be entered to describe a complex object or group of objects to users with screen reader software. The description is visible as an alternative tag for accessibility tools.</ahelp> <ahelp hid=".">Barruu ibsaa galchi. Barruun ibsa dheeraa gara ibsa walxaxaa wanta seenuu danda'a ykn wantoota gurmuun mosajjii waliin fayyadama. Ibsichi meeshaalee gaheenyaaf akka iyyaatoo filmaataatti mul'ata.</ahelp>
05200000.xhp
tit
help.text
Line Sararaa
05200000.xhp
hd_id3154350
help.text
<link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Sarara</link>
05200000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Sets the formatting options for the selected line.</ahelp></variable> <variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.</ahelp></variable>
05200100.xhp
tit
help.text
Line Sararaa
05200100.xhp
hd_id3148882
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Sarara</link>
05200100.xhp
par_id3153272
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3147000
help.text
Line properties Amaloota Sararaa
05200100.xhp
hd_id3148983
help.text
Styles Haalatoota

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Oromo
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05190100.xhp
tit
help.text
Source string description
2gqYZ
Source string location
05190100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
om/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2921