Translation

05030500.xhp hd_id3149575 help.text
English 2SFo2
Context English Oromo Actions
05030300.xhp
par_id3151043
help.text
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_UNDERSCORE">Draws a line to fill the empty space to the left of the tab stop.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_UNDERSCORE">Iddoo duwwaa guutuuf sarara gara bitaa dhaaba caancalaatti fakkaasa..</ahelp>
05030300.xhp
hd_id3153770
help.text
Character Arfii
05030300.xhp
par_id3150441
help.text
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_OTHER">Allows you to specify a character to fill the empty space to the left of the tab stop.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_OTHER">Iddoo duwwaa gara bitaa dhaaba caancalaa guutuuf, arfii akka ifteessuu si'if haayama.</ahelp>
05030300.xhp
hd_id3152596
help.text
New Haaraa
05030300.xhp
par_id3163717
help.text
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/buttonBTN_NEW">Adds the tab stop that you defined to the current paragraph.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/paratabspage/buttonBTN_NEW">Dhaaba caancaalaa kan keewwata ammee hikame ida'a.</ahelp>
05030300.xhp
hd_id3153945
help.text
Delete all
05030300.xhp
par_id3145660
help.text
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/buttonBTN_DELALL">Removes all of the tab stops that you defined under <emph>Position</emph>. Sets <emph>Left</emph> tab stops at regular intervals as the default tab stops.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/paratabspage/buttonBTN_DELALL">Dhaaba caancaalaa hundaa kan <emph>Qubannoo</emph> keessatti hiikte haqa.<emph>Bitaa </emph> dhaabbi cancaalaa idilee dalgaa gidduu akka dhaabii caancalaa durtiiitti qindeessa.</ahelp>
05030500.xhp
tit
help.text
Borders Handaarawwan
05030500.xhp
hd_id3154812
help.text
<link href="text/shared/01/05030500.xhp" name="Borders">Borders</link> <link href="text/shared/01/05030500.xhp" name="Borders">Handaarawwan</link>
05030500.xhp
par_id3151097
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/BorderPage">Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/BorderPage">Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.</ahelp>
05030500.xhp
par_id3155351
help.text
You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc. <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">In $[officename] Writer, you can add borders to pages, frames, graphics, tables, paragraphs, characters and to embedded objects.</caseinline></switchinline>
05030500.xhp
par_id3152997
help.text
To modify the border of an entire table, place the cursor in a table cell, right-click, choose <emph>Table</emph>, and then click the <emph>Borders</emph> tab. To modify the border of a table cell, select the cell, right-click, choose <emph>Table</emph>, and then click the <emph>Borders</emph> tab. Handaarawwan gabatee hundaa fooyyeessuuf, qaree man'ee gabatee keessa kaa'i, mirgaa-cuqaasi, <emph>Gabatee</emph> fili, ittaansuudhaan caancala <emph>Handaarawwani</emph> cuqaasi. <emph>Handaara</emph> man'ee gabate fooyyeessuuf man'ee fili, mirga cuqasi, ittaansuudhaan caancala <emph>Handaarawwani</emph> cuqaasi.
05030500.xhp
hd_id3145417
help.text
Line arrangement Qindaa'ina Sararaa
05030500.xhp
par_id3153332
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/presets">Select a predefined border style to apply.</ahelp>
05030500.xhp
par_id3148643
help.text
If you are in a table or spreadsheet, you can also add or remove predefined borders. Use the <emph>Borders</emph> icon on the <emph>Table Bar</emph>. Yoo ati gabatee ykn wadii taatee, handaawwan durmurtaawwaa ida'uu ykn haquu ni dandeessa. Sajoo <emph>Handaarawwan</emph> kabala <emph>Gabatee</emph> irraa fayyadami.
05030500.xhp
hd_id3149575
help.text
Line Sararaa
05030500.xhp
par_id3152360
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/linestylelb">Click the border style that you want to apply. The style is applied to the borders selected in the preview.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/linestylelb">Haalata handaara fayyadamuu barbaadee cuqaasi. Haalatichii haandaarawwan duraargii filatamee keessatti fayyade.</ahelp>
05030500.xhp
par_id3154938
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/linecolorlb">Select the line color that you want to use for the selected border(s).</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/linecolorlb">Halluu sararaa kan handaara(wwan) filatameef fayyadamuu barbaadde fili.</ahelp>
05030500.xhp
hd_id3150359
help.text
Padding
05030500.xhp
par_id3154365
help.text
Specify the amount of space that you want to leave between the border and the contents of the selection. Hanga iddoo gidduu handaaraa fi filannoo qabeentotaa dhiisuu barbadde ifteessi.
05030500.xhp
hd_id3147084
help.text
Left Bitaa
05030500.xhp
par_id3151176
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/leftmf">Enter the distance that you want to have between the left border and the contents of the selection.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/leftmf">Fageenya gidduu bitaa handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.</ahelp>
05030500.xhp
hd_id3150650
help.text
Right Mirga
05030500.xhp
par_id3153104
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/rightmf">Enter the distance that you want to have between the right border and the contents of the selection.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/rightmf">Fageenya gidduu mirga handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.</ahelp>
05030500.xhp
hd_id3150495
help.text
Top Irra
05030500.xhp
par_id3156212
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/topmf">Enter the distance that you want to have between the top border and the contents of the selection.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/topmf">Fageenya gidduu Irra handaaraa fi filannoo qabeentootaa qabachuu barbaadde galchi.</ahelp>
05030500.xhp
hd_id3150767
help.text
Bottom Jala
05030500.xhp
par_id3158410
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/bottommf">Enter the distance that you want to have between the bottom border and the contents of the selection.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/borderpage/bottommf">Fageenya gidduu handaaraa jala fi filannoo qabeentoota kan qabaachuu barbaade galchi.</ahelp>
05030500.xhp
hd_id3155429
help.text
Synchronize Walsimsiisi
05030500.xhp
par_id3154299
help.text
<ahelp hid="cui/ui/borderpage/sync">Applies the same <emph>padding</emph> setting to all four borders when you enter a new distance.</ahelp>
05030500.xhp
bm_id3155855
help.text
<bookmark_value>shadows; borders</bookmark_value><bookmark_value>borders; shadows</bookmark_value><bookmark_value>margins; shadows</bookmark_value> <bookmark_value>gaaddiidduuwwan; handaarwwan</bookmark_value><bookmark_value>handaarwwan; gaaddiidduuwwan</bookmark_value><bookmark_value>mudana; gaaddidduu</bookmark_value>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00 Sararaa
Empty LibreOffice Help – 7.2/text/shared/menu
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/02 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/02 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01 Sararaa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Oromo
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05030500.xhp
hd_id3149575
help.text
Source string description
2SFo2
Source string location
05030500.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
om/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2463