Translation

05190100.xhp bm_id3147366 help.text
English rGbE4
Context English Norwegian Nynorsk Actions
05140100.xhp
hd_id3152790
help.text
Enter New Style Name Skriv in namnet på den nye stilen
05140100.xhp
par_id3155599
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Enter a name for the new Style.</ahelp> <ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Skriv inn eit namn på den nye stilen.</ahelp>
05140100.xhp
hd_id3154682
help.text
Custom Styles for Current Document Tilpass stilane for det gjeldande dokumentet
05140100.xhp
par_id3154894
help.text
Lists all custom styles <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">in the selected style category for</caseinline><caseinline select="CALC">in the selected style category for</caseinline><defaultinline>in</defaultinline></switchinline> the current document. These styles can be overwritten with a new style selection if you want. Lister ut alle dei tilpassa stilane som er brukte <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">i den valde stilkategorien for</caseinline><caseinline select="CALC">i den valde stilkategorien for</caseinline><defaultinline></defaultinline></switchinline> i det gjeldande dokumentet. Desse stilane kan overskrivast av eit nytt stilutval om ønskjeleg.
05140100.xhp
par_id401608258192415
help.text
<link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Styles in Calc</link> <link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Stilar i Calc</link>
05140100.xhp
par_id641608263698887
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Styles in Impress</link> <link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Stilar i Impress</link>
05140100.xhp
par_id641369863698831
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Styles</link> <link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Stilar</link>
05190000.xhp
tit
help.text
Name Namn
05190000.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects; naming</bookmark_value><bookmark_value>groups;naming</bookmark_value><bookmark_value>names;objects</bookmark_value> <bookmark_value>endringar; visa</bookmark_value><bookmark_value>gøyma;endringar</bookmark_value><bookmark_value>visa; endringar</bookmark_value>
05190000.xhp
hd_id3147366
help.text
Name Namn
05190000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.</ahelp></variable> <variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.</ahelp></variable>
05190000.xhp
par_id3155364
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>The name is also displayed in the Status Bar when you select the object.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>Namnet vert også vist i statuslinja når du vel objektet.</defaultinline> </switchinline>
05190000.xhp
hd_id3156027
help.text
Name Namn
05190000.xhp
par_id3152924
help.text
<ahelp hid=".">Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.</ahelp> <ahelp hid=".">Skriv inn eit namn på det valde objektet. Dette namnet vert synleg i dokumentstrukturen.</ahelp>
05190100.xhp
tit
help.text
Description Skildring
05190100.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects;titles and descriptions</bookmark_value> <bookmark_value>descriptions for objects</bookmark_value> <bookmark_value>titles;objects</bookmark_value> <bookmark_value>objekt;titlar og beskrivingar</bookmark_value> <bookmark_value>objektbeskrivingar</bookmark_value> <bookmark_value>titlar;objekt</bookmark_value>
05190100.xhp
hd_id1115756
help.text
Description Skildring
05190100.xhp
par_id3140354
help.text
<ahelp hid=".">Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Gjev ein tittel og ei beskriving til det valde objektet. Desse er tilgjengelege for tilgjengeverktøy og som alternative taggar når du eksporterer dokumentet.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id2576982
help.text
Title Tittel
05190100.xhp
par_id1283608
help.text
<ahelp hid=".">Enter a title text. This short name is visible as an alternative tag in HTML format. Accessibility tools can read this text.</ahelp> <ahelp hid=".">Skriv inn ein tittel. Dette korte namnet er synleg som ein alternativ tagg i HTML-format. Tilgjengeverktøy kan lesa denne teksten.</ahelp>
05190100.xhp
hd_id8173467
help.text
Description Skildring
05190100.xhp
par_id693685
help.text
<ahelp hid=".">Enter a description text. The long description text can be entered to describe a complex object or group of objects to users with screen reader software. The description is visible as an alternative tag for accessibility tools.</ahelp> <ahelp hid=".">Skriv inn ei beskriving. Den lange beskrivingsteksten kan skrivast inn for å beskrive eit komplekst objekt eller ei kompleks gruppe objekt for brukarar med skjermlesarprogramvare. Beskrivinga er synleg som ein alternativ tagg for tilgjengeverktøy.</ahelp>
05200000.xhp
tit
help.text
Line Linje
05200000.xhp
hd_id3154350
help.text
<link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200000.xhp" name="Line">Linje</link>
05200000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Sets the formatting options for the selected line.</ahelp></variable> <variable id="linietext"><ahelp hid=".uno:FormatLine">Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.</ahelp></variable>
05200100.xhp
tit
help.text
Line Linje
05200100.xhp
hd_id3148882
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Line</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line">Linje</link>
05200100.xhp
par_id3153272
help.text
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LineTabPage">Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.</ahelp>
05200100.xhp
hd_id3147000
help.text
Line properties Linjeeigenskapar
05200100.xhp
hd_id3148983
help.text
Styles Stil
05200100.xhp
par_id3147143
help.text
<variable id="stiltext"><ahelp hid=".">Select the line style that you want to use.</ahelp></variable> <variable id="stiltext"><ahelp hid=".">Vel den linjestilen du vil bruka.</ahelp></variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05190100.xhp
bm_id3147366
help.text
Source string description
rGbE4
Source string location
05190100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2922