Translation

05140100.xhp par_id151608258291007 help.text
English QD8Pf
Context English Norwegian Nynorsk Actions
05120600.xhp
par_id3145179
help.text
<image id="img_id3145186" src="cmd/sc_distributecolumns.png" width="0.423cm" height="0.423cm"><alt id="alt_id3145186">Icon</alt></image> <image id="img_id3145186" src="cmd/sc_distributecolumns.png" width="0.423cm" height="0.423cm"><alt id="alt_id3145186">Ikon</alt></image>
05120600.xhp
par_id3151364
help.text
Distribute Columns Equally Fordel kolonnane jamt
05140100.xhp
tit
help.text
New Style from Selection Ny stil frå utval
05140100.xhp
hd_id3152823
help.text
New Style from Selection Ny stil frå utval
05140100.xhp
par_id461608255735789
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Create new paragraph, character, frame, page, list, and table styles from objects that are formatted manually to the new style that you want to create.</caseinline><caseinline select="CALC">Create new cell and page styles from manually modified cell or page formatting.</caseinline><defaultinline>Create new graphic styles from objects that you have formatted manually to the new style that you want to create.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Lag nye stilar for avsnitt, teikn, rammer,side, lister og tabellar frå objekt som er formaterte manuelt med den nye stilen du ønskjer å laga. </caseinline><caseinline select="CALC">Lag nye celle- og sidestilar frå manuelt sette celle- og sideformateringar.</caseinline><defaultinline>Lag nye grafiske stilar frå objekt som er formaterte manuelt med den nye stilen du ønskjer å laga.</defaultinline></switchinline>
05140100.xhp
par_id261608301987247
help.text
<emph>For paragraphs only:</emph> <emph>Berre for avsnitt:</emph>
05140100.xhp
par_id841608260799161
help.text
Press <keycode>Shift+F11</keycode> Trykk <keycode>Shift + F11</keycode>
05140100.xhp
par_id291608260822416
help.text
Choose <menuitem>Styles - New Style from Selection</menuitem>. Vel <menuitem>Stilar → Ny stil frå utvalet</menuitem>.
05140100.xhp
par_id121608265120732
help.text
On the <emph>Formatting</emph> bar, click the <emph>New Style from Selection</emph> icon. Trykk ikonet <emph>Ny stil frå utvalet</emph> på <emph>formateringslinja</emph>.
05140100.xhp
par_id441608302065414
help.text
<emph>For all style categories:</emph> <emph>For alle stilkategoriane:</emph>
05140100.xhp
par_id411608260881855
help.text
Choose <menuitem>View - Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, select the desired style category at the top of Styles deck, then click the <emph>Styles action menu</emph> icon at the top right corner, and choose <menuitem>New Style from Selection</menuitem>. Vel <menuitem>Vis → Stilar</menuitem> eller trykk <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando + T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> for å opna sidepanelet for stilar. Vel den ønskte kategorien øvst i panelet og trykk deretter på ikonet <emph>Stilhandlingar</emph> oppe til høgre, og vel så <menuitem>Ny stil frå utvalet</menuitem>.
05140100.xhp
par_id541608262296507
help.text
Choose <menuitem>Styles - New Style from Selection</menuitem>. (cell styles only) Vel <menuitem>Stilar → Ny stil frå utvalet</menuitem>. (Berre for cellestilar).
05140100.xhp
par_id751608262329946
help.text
Choose <menuitem>Styles - Manage Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, select the desired style category at the top of Styles deck, then click the <emph>New Style from Selection</emph> icon. Vel <menuitem>Vis → Handsamtilar</menuitem> eller trykk <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando + T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> for å opna sidepanelet for stilar. Vel den ønskte kategorien øvst i panelet og trykk deretter på ikonet <emph>Ny stil frå utvalet</emph>.
05140100.xhp
par_id791608262979620
help.text
Choose <menuitem>View - Styles</menuitem> or press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> to open the Styles sidebar, then click the <emph>New Style from Selection</emph> icon at the top of the Styles deck. Vel <menuitem>Vis → Stilar</menuitem> eller trykk <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Kommando + T</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>F11</keycode></defaultinline></switchinline> for å opna sidepanelet for stilar. Vel den ønskte kategorien øvst i panelet og trykk deretter på ikonet <emph>Ny stil frå utvalet</emph> øvst i panelet.
05140100.xhp
par_id361608258291007
help.text
<image src="res/sc05555.png" id="img_id801608258291007" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id721608258291007">New Style from Selection Icon</alt></image> <image src="res/sc05555.png" id="img_id801608258291007" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id721608258291007">Ikon Ny stil frå utvalet</alt></image>
05140100.xhp
par_id151608258291007
help.text
New Style from Selection Icon Ikonet «Ny stil frå utvalet»
05140100.xhp
hd_id3152790
help.text
Enter New Style Name Skriv in namnet på den nye stilen
05140100.xhp
par_id3155599
help.text
<ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Enter a name for the new Style.</ahelp> <ahelp hid="sfx/ui/newstyle/stylename" visibility="visible">Skriv inn eit namn på den nye stilen.</ahelp>
05140100.xhp
hd_id3154682
help.text
Custom Styles for Current Document Tilpass stilane for det gjeldande dokumentet
05140100.xhp
par_id3154894
help.text
Lists all custom styles <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">in the selected style category for</caseinline><caseinline select="CALC">in the selected style category for</caseinline><defaultinline>in</defaultinline></switchinline> the current document. These styles can be overwritten with a new style selection if you want. Lister ut alle dei tilpassa stilane som er brukte <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">i den valde stilkategorien for</caseinline><caseinline select="CALC">i den valde stilkategorien for</caseinline><defaultinline></defaultinline></switchinline> i det gjeldande dokumentet. Desse stilane kan overskrivast av eit nytt stilutval om ønskjeleg.
05140100.xhp
par_id401608258192415
help.text
<link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Styles in Calc</link> <link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Calc Styles">Stilar i Calc</link>
05140100.xhp
par_id641608263698887
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Styles in Impress</link> <link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Impress Styles">Stilar i Impress</link>
05140100.xhp
par_id641369863698831
help.text
<link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Styles</link> <link href="text/simpress/01/05100000.xhp" name="Draw Styles">Stilar</link>
05190000.xhp
tit
help.text
Name Namn
05190000.xhp
bm_id3147366
help.text
<bookmark_value>objects; naming</bookmark_value><bookmark_value>groups;naming</bookmark_value><bookmark_value>names;objects</bookmark_value> <bookmark_value>endringar; visa</bookmark_value><bookmark_value>gøyma;endringar</bookmark_value><bookmark_value>visa; endringar</bookmark_value>
05190000.xhp
hd_id3147366
help.text
Name Namn
05190000.xhp
par_id3147588
help.text
<variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.</ahelp></variable> <variable id="name"><ahelp hid=".uno:RenameObject">Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.</ahelp></variable>
05190000.xhp
par_id3155364
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>The name is also displayed in the Status Bar when you select the object.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"></caseinline><defaultinline>Namnet vert også vist i statuslinja når du vel objektet.</defaultinline> </switchinline>
05190000.xhp
hd_id3156027
help.text
Name Namn
05190000.xhp
par_id3152924
help.text
<ahelp hid=".">Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.</ahelp> <ahelp hid=".">Skriv inn eit namn på det valde objektet. Dette namnet vert synleg i dokumentstrukturen.</ahelp>
05190100.xhp
tit
help.text
Description Skildring

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05140100.xhp
par_id151608258291007
help.text
Source string description
QD8Pf
Source string location
05140100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 2906