Translation

00000005.xhp hd_id3154507 help.text
English zCTrD
Context English Basque Actions
00000005.xhp
par_id3153334
help.text
Use <menuitem>Edit - Links to External Files</menuitem> to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly. Erabili <menuitem>Editatu - Estekak kanpoko fitxategietara</menuitem> esteka modura zein fitxategi dagoen txertatuta ikusteko. Estekak kendu egin daitezke, nahi bada. Horrek esteka hautsiko du eta objektua zuzenean txertatuko du.
00000005.xhp
hd_id3154512
help.text
Number System Zenbaki-sistema
00000005.xhp
par_id3157846
help.text
A number system is determined by the number of characters available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten numbers (0..9), the binary system is based on the two numbers 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 characters (0...9 and A...F). Zenbakiak adierazteko erabilgarri dagoen karaktere kopuruak definitzen du zenbaki-sistema bat. Sistema hamartarrak, esate baterako, 10 karaktere ditu oinarri: 0 eta 9 bitarteko zenbakiak; sistema bitarrak bi: 0 eta 1 zenbakiak; eta sistema hamaseitarra 16 karakterez dago osatuta (0tik 9ra arteko zenbakiak eta A-tik F-ra bitarteko letrak).
00000005.xhp
bm_id3156358
help.text
<bookmark_value>objects; definition</bookmark_value> <bookmark_value>objektuak; definizioa</bookmark_value>
00000005.xhp
hd_id3156358
help.text
Object Objektua
00000005.xhp
par_id3144748
help.text
An object is a screen element containing data. It can refer to application data, such as text or graphics. Datuak dituen pantailako elementu bat da objektua. Aplikazio-datuak adieraz ditzake, hala nola, testua edo irudia.
00000005.xhp
par_id3153839
help.text
Objects are independent and do not influence each other. Any object containing data can be assigned certain commands. For example, a graphic object has commands for image editing and a spreadsheet contains calculation commands. Objektuak independenteak dira, eta ez dute eraginik bata bestearengan. Datuak dituen edozein objekturi komando batzuk eslei dakizkioke. Hala, esate baterako, objektu grafiko batek irudia editatzeko komandoak ditu; kalkulu-orriak, berriz, kalkuluak egiteko komandoak ditu.
00000005.xhp
bm_id3152827
help.text
<bookmark_value>ODBC; definition</bookmark_value> <bookmark_value>ODBC; definizioa</bookmark_value>
00000005.xhp
hd_id3152827
help.text
ODBC ODBC
00000005.xhp
par_id3153530
help.text
Open Database Connectivity (ODBC) is a protocol norm with which applications can access database systems. The query language used is Structured Query Language (SQL). In $[officename], you can determine for each database whether to use SQL commands to run queries. Alternatively, you can use the interactive help to define your query by mouseclick and have it automatically translated into SQL by $[officename]. Open Database Connectivity (ODBC) protokolo-arau bat da, aplikazioek datu-baseak atzitzeko erabiltzen dena. SQL (Structured Query Language) kontsulta-lengoaia erabiltzen du. $[officename](e)n, datu-base bakoitzean kontsultak egiteko SQL komandoak erabili nahi duzun aukera dezakezu. Bestela, laguntza interaktiboa erabil dezakezu kontsulta saguaren bidez definitzeko, eta $[officename](e)k automatikoki itzuliko du SQLra.
00000005.xhp
par_id3153956
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">The 32bit ODBC functions required here can be installed on your system at any time with the help of the setup program supplied with your database. You can then amend the properties through the Control Panel.</caseinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">Hemen beharrezkoak diren 32 bit-eko ODBC funtzioak edozein momentutan instalatu daitezke ordenagailuan, zure datu-baseak eskaintzen duen konfigurazio-programa erabilita. Instalazioaren ondoren propietateak aldatzeko, erabili kontrol-panela.</caseinline></switchinline>
00000005.xhp
bm_id3154479
help.text
<bookmark_value>OLE; definition</bookmark_value> <bookmark_value>OLE; definizioa</bookmark_value>
00000005.xhp
hd_id3154479
help.text
OLE OLE
00000005.xhp
par_id3157840
help.text
Object Linking and Embedding (OLE) objects can be linked to a target document or may also be embedded. Embedding inserts a copy of the object and details of the source program in the target document. If you want to edit the object, simply activate the source program by double-clicking on the object. Object Linking and Embedding (OLE)ko objektuak helburuko dokumentuekin esteka daitezke, edo, nahiago bada, kapsulatu egin daitezke. Kapsulatzean, objektuaren kopia bat eta iturburuko programaren xehetasunak txertatzen dira helburuko dokumentuan. Objektua editatu nahi izanez gero, iturburuko programa aktibatu besterik ez duzu, objektuan klik bikoitza eginez.
00000005.xhp
bm_id3154507
help.text
<bookmark_value>OpenGL; definition</bookmark_value> <bookmark_value>OpenGL; definizioa</bookmark_value>
00000005.xhp
hd_id3154507
help.text
OpenGL OpenGL
00000005.xhp
par_id3146879
help.text
OpenGL represents a 3D graphics language, initially developed by SGI (Silicon Graphics Inc). Two dialects of this language are commonly used: Microsoft OpenGL, developed for use under Windows NT, and Cosmo OpenGL made by SGI. The latter represents an independent graphics language for all platforms and all kind of computers, even usable on machines without special 3-D graphics hardware. OpenGL 3Dko grafiko-hizkuntza da, hasiera batean SGIk (Silicon Graphics Inc) garatutakoa. Lengoaia horren bi dialekto erabiltzen dira gehien: Batetik, Microsoft OpenGL, Windows NTn erabiltzeko prestatutakoa, eta, bestetik, Cosmo OpenGL, SGIk egindakoa. Azken hori grafiko-hizkuntza independentea da, eta plataforma eta ordenagailu mota guztientzat balio du - baita 3-D grafikoetako hardware berezirik ez duten makinentzat ere.
00000005.xhp
hd_id3155764
help.text
PNG PNG
00000005.xhp
par_id3148993
help.text
Portable Network Graphics (PNG) is a graphic file format. The files are compressed with a selectable compression factor, and, as opposed to the JPG format, PNG files are always compressed without any information loss. Portable Network Graphics (PNG) grafikoen fitxategi-formatu bat da. Fitxategiak konpresio-faktore hautagarri baten bidez konprimatzen dira, eta, JPG formatuan ez bezala, PNG fitxategietako informazioa ez da sekula galtzen konprimatzean.
00000005.xhp
hd_id3083286
help.text
Primary key Lehen mailako gakoa
00000005.xhp
par_id3150323
help.text
A primary key serves as a unique identifier of database fields. The unique identification of database fields is used in <link href="text/shared/00/00000005.xhp#relational">relational databases</link>, to access data in other tables. If reference is made to a primary key from another table, this is termed a foreign key. Datu-baseko eremuen identifikatzaile unibokoa da lehen mailako gakoa. Datu-baseko eremuen identifikatzaile bakarra erabiltzen da <link href="text/shared/00/00000005.xhp#relational">datu-base erlazionaletan</link>, beste taula batzuetako datuak atzitzeko. Beste taula bateko lehen mailako gakoari, kanpoko gakoa esaten zaio.
00000005.xhp
par_id3148916
help.text
In $[officename], you define the primary key in the design view of a table, by choosing the relevant command from the context menu of a row header for the selected field. $[officename](e)n, taularen diseinu-ikuspegian definitzen da lehen mailako gakoa, hautatutako eremuaren errenkada-goiburuko laster-menuan komando egokia aukeratuta.
00000005.xhp
hd_id3147359
help.text
Relational Database Datu-base erlazionala
00000005.xhp
par_id3147585
help.text
A relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables from which data can be accessed or reassembled in many different ways without having to reorganize the database tables. Formalki deskribatutako taulen multzo gisa antolatutako datu-bilduma bat da datu-base erlazionala. Mota horretako datu-baseetan modu askotan atzi edo berrantola daitezke datuak datu-baseko taulak berriro antolatu beharrik gabe.
00000005.xhp
par_id3154255
help.text
A relational database management system (RDBMS) is a program that lets you create, update, and administer a relational database. An RDBMS takes Structured Query Language (SQL) statements entered by a user or contained in an application program and creates, updates, or provides access to the database. Datu-base erlazionalak kudeatzeko sistema (RDBMS) batekin, datu-base erlazional bat sor, egunera eta administra dezakezu. Erabiltzaile batek sartutako Structured Query Language (SQL)ko instrukzioak edo aplikazio-programa batek dituenak erabiltzen ditu RDBMS programak, eta datu-basea sortu edo eguneratzen du, edo datu-baserako sarbidea ematen du.
00000005.xhp
par_id3147535
help.text
A good example of a relational database can be given with a database containing Customer, Purchase, and Invoice tables. In the Invoice table, there is no actual customer or purchasing data; however, the table contains references through a relational link, or a relation, to the respective customer and purchasing table's fields (for example, the customer ID field from the customer table). Datu-base erlazionalak nolakoak diren ikusteko, erosketa bat jarriko dugu adibide gisa, bezeroen, erosketen eta fakturen taulak dituen datu-base batean. Faktura taulan ez dira agertzen bezeroen edo erosketen datuak; bezeroen eta erosketen tauletako eremuen erreferentziak agertuko dira, lotura erlazional edo erlazio bidez. Adibidez, bezeroaren izena agertu beharrean, bezero-taulako bezeroaren IDa agertuko da.
00000005.xhp
bm_id3147315
help.text
<bookmark_value>register-true; definition</bookmark_value><bookmark_value>page line-spacing; definition</bookmark_value> <bookmark_value>erregistroan egiaztatua; definizioa</bookmark_value><bookmark_value>orrialdearen lerroartea; definizioa</bookmark_value>
00000005.xhp
hd_id551604189872115
help.text
Page line-spacing (register-true) Orrialdearen lerroartea (erregistroan egiaztatua)
00000005.xhp
par_id3145230
help.text
In %PRODUCTNAME, the register-true feature is called <emph>Page line-spacing</emph>. %PRODUCTNAME aplikazioan, erregistroan egiaztatzearen eginbideari <emph>Orrialdearen lerroartea</emph> deritzo.
00000005.xhp
par_id3154223
help.text
Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other. Orrialdearen lerroartea zera da, orri baten aurreko eta atzeko aldeetako idazte-area batean bat datozen lerroen marka agertzea. Orrialdearen lerroarteari esker, orrialdeak irakurtzea errazagoa da, testu-lerroen artean gris-itzalak distiratsu agertu daitezen eragozten baita. Orrialdearen lerroartea da, baita ere, elkarren alboan dauden testu-zutabeen lerroek sareta bertikal bera erabili dezaten, elkarrekiko ongi lerrokatuta egon daitezen bertikalean.
00000005.xhp
par_id761604345191168
help.text
Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing. Orrialdearen lerroartearen inprimatzea bereziki erabilgarria da elkarren alboan dauden bi orrialde dituzten dokumentuetan (adibidez, liburu edo liburuxka batean), zutabe anitzeko diseinuetan eta, oro har, bi alboetako inprimatzea behar duten dokumentuetan.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000005.xhp
hd_id3154507
help.text
Source string description
zCTrD
Source string location
00000005.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 298