Translation

main0227.xhp par_id3148460 help.text
English UmXZR
Context English Vietnamese
main0227.xhp
hd_id3149020
help.text
Delete Points Xoá điểm
main0227.xhp
par_id3148917
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierDelete">Use the <emph>Delete Points</emph> icon to delete one or several selected points. If you wish to select several points click the appropriate points while holding down the Shift key.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BezierDelete">Dùng biểu tượng <emph>Xoá điểm</emph> để xoá một hay nhiều điểm đã chọn. Muốn chọn nhiều điểm đồng thời thì nhấn vào mỗi điểm trong khi ấn giữ phím Shift.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3153766
help.text
First select the points to be deleted, and then click this icon, or press Del. Trước tiên chọn những điểm cần xoá, sau đó nhấn vào biểu tượng này, hoặc bấm phím Delete (Del).
main0227.xhp
par_id3147321
help.text
<image id="img_id3146920" src="cmd/sc_bezierdelete.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146920">Icon</alt></image> <image id="img_id3146920" src="cmd/sc_bezierdelete.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146920">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3155961
help.text
Delete Points Xoá điểm
main0227.xhp
hd_id3147361
help.text
Split Curve Xẻ cong
main0227.xhp
par_id3151248
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierCutLine">The<emph> Split Curve </emph>icon splits a curve. Select the point or points where you want to split the curve, then click the icon</ahelp>. <ahelp hid=".uno:BezierCutLine">Biểu tượng <emph>Cong chẻ</emph> thì chia đường cong ra. Chọn (những) điểm là nơi cần chia đường cong ra, sau đó nhấn vào biểu tượng này.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3153788
help.text
<image id="img_id3148489" src="cmd/sc_beziercutline.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148489">Icon</alt></image> <image id="img_id3148489" src="cmd/sc_beziercutline.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148489">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3152581
help.text
Split Curve Xẻ cong
main0227.xhp
hd_id3150345
help.text
Convert To Curve Chuyển đổi sang cong
main0227.xhp
par_id3148420
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierConvert">Converts a curve into a straight line or converts a straight line into a curve.</ahelp> If you select a single point, the curve before the point will be converted. If two points are selected, the curve between both points will be converted. If you select more than two points, each time you click this icon, a different portion of the curve will be converted. If necessary, round points are converted into corner points and corner points are converted into round points. <ahelp hid=".uno:BezierConvert">Chuyển đổi một đường cong sang một đường thẳng, hoặc chuyển đổi một đường thẳng sang một đường cong.</ahelp> Chọn một điểm riêng lẻ thì đường cong nằm trước điểm đó sẽ được chuyển đổi. Chọn hai điểm thì đường cong nằm giữa hai điểm đó sẽ được chuyển đổi. Chọn số điểm hơn hai thì mỗi lần nhấn vào biểu tượng này, một phần khác trên đường cong sẽ được chuyển đổi. Nếu cần thiết, các điểm tròn được chuyển đổi sang điểm góc, và các điểm góc được chuyển đổi sang điểm tròn.
main0227.xhp
par_id3150304
help.text
If a certain section of the curve is straight, the end points of the line have a maximum of one control point each. They cannot be modified to round points unless the straight line is converted back to a curve. Đường cong có một phần thẳng thì mỗi điểm cuối của đường đó có số tối đa là một điểm điều khiển. Không thể sửa đổi điểm này sang điểm tròn, nếu đường thẳng không được chuyển đổi về đường cong.
main0227.xhp
par_id3158212
help.text
<image id="img_id3149036" src="cmd/sc_bezierconvert.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149036">Icon</alt></image> <image id="img_id3149036" src="cmd/sc_bezierconvert.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149036">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3158445
help.text
Convert To Curve Chuyển đổi sang cong
main0227.xhp
hd_id3153199
help.text
Corner Point Điểm góc
main0227.xhp
par_id3148460
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierEdge">Converts the selected point or points into corner points.</ahelp> Corner points have two movable control points, which are independent from each other. A curved line, therefore, does not go straight through a corner point, but forms a corner. <ahelp hid=".uno:BezierEdge">Chuyển đổi những điểm đã chọn sang điểm góc.</ahelp> Điểm góc có hai điểm điều khiển có khả năng di chuyển & không phụ thuộc vào nhau. Một đường cong thì không đi thẳng qua 1 điểm góc, nhưng nó tạo ra 1 góc.
main0227.xhp
par_id3154576
help.text
<image id="img_id3154201" src="cmd/sc_bezieredge.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154201">Icon</alt></image> <image id="img_id3154201" src="cmd/sc_bezieredge.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154201">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3166429
help.text
Corner Point Điểm góc
main0227.xhp
hd_id3166436
help.text
Smooth Transition Chuyển tiếp mịn
main0227.xhp
par_id3155510
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierSmooth">Converts a corner point or symmetrical point into a smooth point.</ahelp> Both control points of the corner point are aligned in parallel, and can only be moved simultaneously. The control points may differentiate in length, allowing you to vary the degree of curvature. <ahelp hid=".uno:BezierSmooth">Chuyển đổi một điểm góc hay điểm đối xứng sang một điểm mịn.</ahelp> Cả hai điểm điều khiển của điểm góc được sắp hàng song song thì có thể được di chuyển chỉ đồng thời. Những điểm điều khiển có thể có độ dài khác nhau, cho phép bạn thay đổi độ cong.
main0227.xhp
par_id3148813
help.text
<image id="img_id3151183" src="cmd/sc_beziersmooth.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151183">Icon</alt></image> <image id="img_id3151183" src="cmd/sc_beziersmooth.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151183">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3154258
help.text
Smooth Transition Chuyển tiếp mịn
main0227.xhp
hd_id3159622
help.text
Symmetric Transition Chuyển tiếp đối xứng
main0227.xhp
par_id3155812
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierSymmetric">This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.</ahelp> Both control points of the corner point are aligned in parallel and have the same length. They can only be moved simultaneously and the degree of curvature is the same in both directions. <ahelp hid=".uno:BezierSymmetric">Biểu tượng này chuyển đổi một điểm góc hay điểm mịn sang một điểm đối xứng.</ahelp> Cả hai điểm điều khiển của điểm góc được sắp hàng song song và có cùng một độ dài. Vì thế có thể di chuyển chúng chỉ đồng thời, và có cùng một độ cong theo cả hai hướng.
main0227.xhp
par_id3153818
help.text
<image id="img_id3159218" src="cmd/sc_beziersymmetric.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159218">Icon</alt></image> <image id="img_id3159218" src="cmd/sc_beziersymmetric.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159218">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3146866
help.text
Symmetric Transition Chuyển tiếp đối xứng
main0227.xhp
hd_id3146786
help.text
Close Bézier Đóng Bézier
main0227.xhp
par_id3156032
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierClose">Closes a line or a curve.</ahelp> A line is closed by connecting the last point with the first point, indicated by an enlarged square. <ahelp hid=".uno:BezierClose">Đóng đường thẳng hay đường cong.</ahelp> Đường được đóng bằng cách kết nối điểm cuối với điểm đầu (ngụ ý bằng hình vuông đã mở rộng).
main0227.xhp
par_id3154344
help.text
<image id="img_id3148607" src="cmd/sc_bezierclose.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148607">Icon</alt></image> <image id="img_id3148607" src="cmd/sc_bezierclose.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148607">Biểu tượng</alt></image>
main0227.xhp
par_id3147070
help.text
Close Bézier Đóng Bézier
main0227.xhp
hd_id3156351
help.text
Eliminate Points Bỏ điểm

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0227.xhp
par_id3148460
help.text
Source string description
UmXZR
Source string location
main0227.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
vi/helpcontent2/source/text/shared.po, string 183