Translation

groups.xhp par_id3147002 help.text
English kB7hM
Context English Estonian Actions
graphic_insert.xhp
par_id3155600
help.text
Choose <emph>Insert - Image</emph>. Vali <emph>Lisamine - Pilt</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3150749
help.text
Locate the image you want to insert. Select the <emph>Link</emph> check box to insert only a link to the image. If you want to see the image before you insert it, select <emph>Preview</emph>. Otsi pilt, mida soovid lisada. Märgista ruut <emph>Lisatakse lingina</emph>, kui soovid lisada ainult linki pildile. Kui soovid pilti enne lisamist näha, märgista ka <emph>Eelvaade</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
After you insert a linked image, do not change the name of the source image or move the source image to another directory. Pärast lingitud pildi lisamist ei tohi pildifaili nime muuta, samuti ei tohi pildifaili tõsta teise kataloogi.
graphic_insert.xhp
par_id3150044
help.text
Click <emph>Open</emph> to insert the image. Pildi lisamiseks klõpsa <emph>Ava</emph>.
groups.xhp
tit
help.text
Grouping Objects Objektide rühmitamine
groups.xhp
bm_id3150793
help.text
<bookmark_value>grouping; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; grouping</bookmark_value> <bookmark_value>rühmitamine; joonistusobjektid</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; rühmitamine</bookmark_value>
groups.xhp
hd_id3150793
help.text
<variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Grouping Objects">Grouping Objects</link></variable> <variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Objektide rühmitamine">Objektide rühmitamine</link></variable>
groups.xhp
par_id3153728
help.text
You can combine several objects into a group so that they act as a single object. You can move and transform all objects in a group as a single unit. You can also change the properties (for example, line size, fill color) of all objects in a group as a whole or for individual objects in a group. Groups can be temporary or assigned: Mitut objekti saab koondada ühte rühma nii, et nad käituvad ühe objektina. Rühmas asuvaid objekte saab liigutada ja muuta ühekorraga. Samuti saab kõikide rühma objektide omadusi (näiteks joone jämedus, täitevärv) muuta nii korraga kui ka eraldi iga objekti puhul. Rühmad võivad olla ajutised või püsivad.
groups.xhp
par_id3147434
help.text
Temporary - group only lasts as long as all of the combined objects are selected. Ajutine - rühm eksisteerib ainult nii kaua, kui kombineeritud objektid on valitud.
groups.xhp
par_id3154490
help.text
Assigned - group lasts until it is ungrouped through a menu command. Püsiv - rühm eksisteerib, kuni see lõhutakse menüükäsu abil.
groups.xhp
par_id3145252
help.text
Groups can also be grouped in other groups. Actions applied to a group do not affect the relative position of the individual objects to each other in the group. Rühmi saab rühmitada uutesse rühmadesse. Rühmaga tehtavad toimingud ei mõjuta rühma elementide paigutust üksteise suhtes.
groups.xhp
hd_id3150716
help.text
To group objects: Objektide rühmitamiseks:
groups.xhp
par_id3149018
help.text
<image id="img_id3145643" src="cmd/sc_formatgroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3145643">Icon</alt></image> <image id="img_id3145643" src="cmd/sc_formatgroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3145643">Ikoon</alt></image>
groups.xhp
par_id3147346
help.text
Select the objects you want to group and choose <emph>Shape - Group - Group</emph>. Vali objektid, mida soovid rühmitada, ja vali käsk <emph>Kujundid - Rühmitamine - Rühmita</emph>.
groups.xhp
par_id3148485
help.text
For example, you can group all of the objects in a company logo to move and resize the logo as a single object. Näiteks võib korraga valida kõik firma logo objektid, et liigutada või muuta nende suurust ühe objektina.
groups.xhp
par_id3147002
help.text
After you have grouped objects, selecting any part of the group selects the entire group. Pärast objektide rühmitamist valitakse suvalise rühma elemendi valimisel terve rühm.
groups.xhp
hd_id3150205
help.text
Selecting Objects in a Group Rühma elementide valimine
groups.xhp
par_id3150370
help.text
<image id="img_id3155376" src="cmd/sc_entergroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155376">Icon</alt></image> <image id="img_id3155376" src="cmd/sc_entergroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155376">Ikoon</alt></image>
groups.xhp
par_id3156450
help.text
You can select single objects in a group by entering the group. Double-click a group to enter it and click on the object to select it. You can also add or delete objects to and from a group in this mode. The objects that are not part of the group are grayed out. Rühma üksikuid objekte saab valida rühma sisenedes. Sisene rühma topeltklõpsuga rühmal ja klõpsa objektil selle valimiseks. Selles režiimis saab objekte rühma lisada või sealt kustutada. Objekte, mis ei kuulu rühma, kuvatakse halli värviga.
groups.xhp
par_id3151239
help.text
<image id="img_id3155264" src="cmd/sc_leavegroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155264">Icon</alt></image> <image id="img_id3155264" src="cmd/sc_leavegroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155264">Ikoon</alt></image>
groups.xhp
par_id3150213
help.text
To exit a group, double-click anywhere outside it. Rühmast väljumiseks tee väljaspool rühma topeltklõps.
join_objects.xhp
tit
help.text
Connecting Lines Joonte ühendamine
join_objects.xhp
bm_id3145799
help.text
<bookmark_value>draw objects; connecting lines to</bookmark_value><bookmark_value>connecting; lines</bookmark_value><bookmark_value>lines; connecting objects</bookmark_value><bookmark_value>areas; from connected lines</bookmark_value> <bookmark_value>joonistusobjektid; joonte ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>ühendamine; jooned</bookmark_value><bookmark_value>jooned; objektide ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>alad; ühendatud joontest</bookmark_value>
join_objects.xhp
hd_id3145799
help.text
<variable id="join_objects"><link href="text/sdraw/guide/join_objects.xhp" name="Connecting Lines">Connecting Lines</link></variable> <variable id="join_objects"><link href="text/sdraw/guide/join_objects.xhp" name="Joonte ühendamine">Joonte ühendamine</link></variable>
join_objects.xhp
par_id3154512
help.text
When you connect lines, lines are drawn between neighboring endpoints. Joonte ühendamisel tõmmatakse jooned lähimate otspunktide vahele.
join_objects.xhp
hd_id3150752
help.text
To connect lines: Joonte ühendamiseks:
join_objects.xhp
par_id3153714
help.text
Select two or more lines. Vali kaks või rohkem joont.
join_objects.xhp
par_id3156383
help.text
Right-click and choose <emph>Shape - Connect</emph>. Tee objekti kohal paremklõps ja vali <emph>Kujundid - Ühenda</emph>.
join_objects.xhp
par_id3149257
help.text
To create a closed object, right-click a line and choose <emph>Close Object</emph>. Suletud objekti loomiseks tee joonel paremklõps ja vali <emph>Sulge objekt</emph>.
join_objects.xhp
par_id3150363
help.text
You can only use the <emph>Close Object</emph> command on connected lines, <emph>Freeform Lines </emph>and unfilled <emph>Curves</emph>. Käsku <emph>Sulge objekt</emph> saab kasutada ainult ühendatud joonte, <emph>vabakäejoonte</emph> ja täitmata <emph>kõverate</emph> puhul.
join_objects3d.xhp
tit
help.text
Assembling 3D Objects Ruumiliste objektide ühendamine
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/guide
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide PärastRühmitatud objektide rühmitamistpuhul valitakse suvalise rühma ühe elemendi valimisel terve rühm.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
groups.xhp
par_id3147002
help.text
Source string description
kB7hM
Source string location
groups.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 177