Translation

color_define.xhp par_id701522707038880 help.text
English E9Gho
Context English Estonian Actions
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Jaotamiseks tuleb valida vähemalt kolm objekti.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Vali <item type="menuitem">Kujundid - Jaotus</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Vali horisontaalse ja vertikaalse jaotuse sätted ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Valitud objektid jaotatakse lehele piki püst- või rõhttelge. Kaht äärmist objekti kasutatakse pidepunktidena ja need jäävad käsu <emph>Jaotus</emph> rakendamisel paigale.
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Kohandatud värvide määratlemine
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>värvid; määramine</bookmark_value> <bookmark_value>kasutaja määratud värvid</bookmark_value> <bookmark_value>kohandatud värvid</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Kohandatud värvide määramine">Kohandatud värvide määramine</link></variable>
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Kohandatud värvide määramine ja nende lisamine <emph>kohandatud värvipaletile</emph>.
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color Kohandatud värvi määramiseks
color_define.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph>, click the <emph>Area</emph> tab and press the <emph>Color</emph> button. A table of the predefined palette colors is displayed. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> - kaart <emph>Ala</emph> ja klõpsu nupul <emph>Värv</emph>. Ilmub eeldefineeritud värvide tabel.
color_define.xhp
par_id3154657
help.text
Custom colors are saved in the <emph>Custom</emph> color palette. Kohandatud värvid salvestatakse <emph>kohandatud</emph> värvipaletti.
color_define.xhp
par_id3166425
help.text
Click a color in the table that is similar to the one you want to define. You can select the similar color from any of the available color palettes in the <emph>Colors</emph> area on the left or the <emph>Recent colors</emph> in the list below the color table. The color appears in the <emph>New</emph> preview box to the right of the dialog. Klõpsa tabelis värvi, mis sarnaneb soovitud toonile. Selle võid valida suvaliselt paletilt, mis vasakpoolses <emph>värvide alas</emph> saadaval on, või <emph>viimati kasutatud värvide</emph> nimekirjast värvitabeli all. Valitud värv ilmub dialoogi parempoolses osas uue värvi eelvaatekasti.
color_define.xhp
par_id41522705652544
help.text
Click the <emph>Pick</emph> button to open the <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Pick a Color</link> dialog. <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Värvi valimise</link> dialoogi avamiseks klõpsa nuppu <emph>Vali</emph>.
color_define.xhp
par_id4979705
help.text
%PRODUCTNAME uses only the RGB color model for printing in color. The RGB values of the selected color are displayed below the preview boxes. %PRODUCTNAME kasutab printimisel ainult RGB-värvimudelit. Valitud värvi RGB-väärtusi kuvatakse eelvaatekasti all.
color_define.xhp
par_id691522706451849
help.text
Press the <emph>Add</emph> button to add the custom color to the <emph>Custom</emph> color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the <emph>Custom</emph> color palette. Värvi lisamiseks <emph>kohandatud</emph> paletile klõpsa nuppu <emph>Lisa</emph>. Avaneb dialoog, kus küsitakse lisatava värvi nime. See peab olema kõigi <emph>kohandatud</emph> paletil leiduvate värvinimetuste hulgas ainukordne.
color_define.xhp
par_id701522707038880
help.text
To remove a color from the <emph>Custom</emph> color palette, select the <emph>Custom</emph> color palette in the <emph>Colors</emph> area, select the color to be deleted and click <emph>Delete</emph>. <emph>Kohandatud</emph> paletilt värvi eemaldamiseks vali <emph>värvide alas</emph> esmalt <emph>kohandatud</emph> palett ning seejärel vali eemaldatav värv ja klõpsa nuppu <emph>Kustuta</emph>.
color_define.xhp
par_id3145236
help.text
<link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Color bar">Color bar</link> <link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Color bar">Värviriba</link>
combine_etc.xhp
tit
help.text
Combining Objects and Constructing Shapes Objektide kombineerimine ja kujundite konstrueerimine
combine_etc.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>combining; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>merging; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>connecting; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; combining</bookmark_value><bookmark_value>intersecting draw objects</bookmark_value><bookmark_value>polygons; intersecting/subtracting/merging</bookmark_value><bookmark_value>subtracting polygons</bookmark_value><bookmark_value>constructing shapes</bookmark_value> <bookmark_value>kombineerimine; joonistused</bookmark_value><bookmark_value>ühend; joonistused</bookmark_value><bookmark_value>ühendamine; joonistused</bookmark_value><bookmark_value>joonistused; kombineerimine</bookmark_value><bookmark_value>ühisosa; joonistused</bookmark_value><bookmark_value>hulknurgad; ühisosa/vahe/ühend</bookmark_value><bookmark_value>vahe; hulknurgad</bookmark_value><bookmark_value>kujundite konstrueerimine</bookmark_value>
combine_etc.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Combining Objects and Constructing Shapes">Combining Objects and Constructing Shapes</link> </variable> <variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Objektide kombineerimine ja kujundite koostamine">Objektide kombineerimine ja kujundite koostamine</link></variable>
combine_etc.xhp
par_id3149020
help.text
Combined drawing objects act as grouped objects, except that you cannot enter the group to edit the individual objects. Kombineeritud joonistusobjektid käituvad nagu rühmitatud objektid, ainult sa ei saa rühma siseneda ja üksikuid objekte redigeerida.
combine_etc.xhp
par_id3154659
help.text
You can only combine 2D objects. Kombineerida saab ainult tasapinnalisi objekte.
combine_etc.xhp
hd_id3150344
help.text
To combine 2D objects: Tasapinnaliste objektide kombineerimiseks:
combine_etc.xhp
par_id3166428
help.text
Select two or more 2D objects. Vali vähemalt kaks tasapinnalist objekti.
combine_etc.xhp
par_id3145587
help.text
Choose <emph>Shape - Combine</emph>. Vali <emph>Kujundid - Kombineeri</emph>.
combine_etc.xhp
par_id3146978
help.text
Unlike groups, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost. Erinevalt rühmast omandab kombineeritud objekt ladumisjärjestuses kõige alumise objekti omadused. Kombineeritud objekti lõhkumisel lähevad objektide algsed omadused kaotsi.
combine_etc.xhp
par_id3155088
help.text
When you combine objects, holes appear where the objects overlap. Objektide kombineerimisel jäävad nende kattumise kohtadesse augud.
combine_etc.xhp
par_id3156019
help.text
<image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Illustration for combining objects</alt></image> <image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Objektide kombineerimise näide</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3153249
help.text
In the illustration, the uncombined objects are on the left and the combined objects on the right. Näiteks toodud pildil on vasakul kombineerimata objektid ja paremal kombineeritud objektid.
combine_etc.xhp
hd_id3159229
help.text
Constructing Shapes Kujundite konstrueerimine
combine_etc.xhp
par_id3150049
help.text
You can construct shapes by applying the <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Shapes"><emph>Shapes</emph></link> <emph>- Merge, Subtract and Intersect</emph> commands to two or more drawing objects. Kujundeid saab konstrueerida käskude <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Kujundid"><emph>Kujundid</emph></link> <emph>- Moodusta ühend/vahe/ühisosa</emph> abil kahest või enamast joonistusobjektist.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
color_define.xhp
par_id701522707038880
help.text
Source string description
E9Gho
Source string location
color_define.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 41