Translation

layers.xhp par_id3146962 help.text
English J8FdX
Context English Estonian Actions
layer_tipps.xhp
par_id3150864
help.text
Select a layer, and then choose <emph>Format - Layer</emph>. Vali kiht ja vali seejärel <emph>Vormindus – Kiht</emph>.
layer_tipps.xhp
par_id3150336
help.text
In the <emph>Properties</emph> area, select the <emph>Locked </emph>check box. Alal <emph>Omadused</emph> täida märkeruut <emph>Lukustatud</emph>.
layer_tipps.xhp
par_id3153730
help.text
Click <emph>OK</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
layer_tipps.xhp
par_id3149883
help.text
You cannot edit objects on a locked layer. Lukustatud kihil ei saa objekte redigeerida.
layer_tipps.xhp
hd_id3145244
help.text
Unlocking layers Kihtide lukustuse eemaldamine
layer_tipps.xhp
par_id3145354
help.text
Select a locked layer, and then choose <emph>Format - Layer</emph>. Vali lukustatud kiht ja vali seejärel <emph>Vormindus – Kiht</emph>.
layer_tipps.xhp
par_id3148393
help.text
In the <emph>Properties</emph> area, clear the <emph>Locked </emph>check box. Alal <emph>Omadused</emph> tühjenda märkeruut <emph>Lukustatud</emph>.
layer_tipps.xhp
par_id3150467
help.text
Click <emph>OK</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
layers.xhp
tit
help.text
About Layers Kihid
layers.xhp
bm_id3149018
help.text
<bookmark_value>layers; definition</bookmark_value> <bookmark_value>kihid; mõiste</bookmark_value>
layers.xhp
hd_id3149018
help.text
<variable id="layers"><link href="text/sdraw/guide/layers.xhp" name="About Layers">About Layers</link></variable> <variable id="layers"><link href="text/sdraw/guide/layers.xhp" name="About Layers">Kihid</link></variable>
layers.xhp
par_id3146313
help.text
Layers allow you to assemble elements on a page that are related. Think of layers as individual workspaces that you can hide from view, hide from printing, or lock. Kihid võimaldavad organiseerida joonistuse elemente lehel, kus nad paiknevad. Kihte võib võtta individuaalsete tööruumidena, mida saab eraldi varjata kuvamisel või printimisel, samuti lukustada.
layers.xhp
par_id7036957
help.text
Layers do not determine the stacking order of objects on your page, except for the <emph>Controls</emph> layer which is always in front of other layers. Kihid ei määra objektide ladumisjärjestust lehel, välja arvatud kiht <emph>Juhtelemendid</emph>, mis on alati kõge pealmine kiht.
layers.xhp
par_id1614734
help.text
The stacking order of objects on your page is determined by the sequence in which you add the objects. You can rearrange the stacking order by <item type="menuitem">Shape - Arrange</item>. Objektide ladumisjärjestus lehel on määratud objektide lisamise järjestusega lehele. Ladumisjärjestust saab muuta alammenüü <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> käskudega.
layers.xhp
par_id398876
help.text
The areas on a layer that do not contain objects are transparent. Objekte mittesisaldava kihi ala on läbipaistev.
layers.xhp
par_id3146962
help.text
$[officename] Draw provides three default layers: $[officename] Draw loob uuele joonistusele kolm vaikimisi kihti:
layers.xhp
par_id3153073
help.text
Layout Paigutus
layers.xhp
par_id3149053
help.text
Controls Juhtelemendid
layers.xhp
par_id3150391
help.text
Dimension Lines Mõõtjooned
layers.xhp
par_id3156397
help.text
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>. Vaikimisi kihte ei saa kustutada ega ümber nimetada. Kihte saab lisada käsuga <item type="menuitem">Lisamine - Kiht</item>.
layers.xhp
par_id3150534
help.text
The <emph>Layout</emph> layer is the default workspace. The <emph>Layout</emph> layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page. Kiht <emph>Paigutus</emph> on vaikimisi tööruumiks. Kiht <emph>Paigutus</emph> määrab pealkirja, teksti ja objektide kohahoidjate paigutuse lehel.
layers.xhp
par_id3150742
help.text
The <emph>Controls</emph> layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the <emph>Controls</emph> layer are always in front of objects on other layers. Kihti <emph>Juhtelemendid</emph> kasutatakse nuppude jaoks, millele on omistatud mingi tegevus, kuid mida ei prindita. See kile tuleb määrata mitteprinditavaks. Objektid kihil <emph>Juhtelemendid</emph> on alati teiste kihtide objektidest eespool.
layers.xhp
par_id3153085
help.text
The <emph>Dimension Lines</emph> layer is where you draw, for example, the dimension lines. By switching the layer to show or hide, you can easily switch these lines on and off. Kihile <emph>Mõõtjooned</emph> paigutatakse tavaliselt mõõtjooned. Kihi varjamise või nähtavaks muutmisega saab mõõtjooni sisse ja välja lülitada.
layers.xhp
par_id3154507
help.text
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>). Kihti saab selle sisu kaitsmiseks lukustada, samuti saab kihti koos selle sisuga varjata kuvamisel või printimisel. Uue kihi lisamisel lehele lisatakse see kiht kõikidele dokumendi lehtedele. Sellegipoolest lisatakse kihile paigutatav objekt ainult aktiivsele lehele. Kui soovid objekti paigutada kõikidele lehtedele, tuleb objekt lisada juhtlehele (<menuitem>Vaade - Juhteksemplar</menuitem>).
main.xhp
tit
help.text
Instructions for Using $[officename] Draw $[officename] Draw' kasutamise juhendid
main.xhp
bm_id3146119
help.text
<bookmark_value>Draw instructions</bookmark_value><bookmark_value>instructions; $[officename] Draw</bookmark_value><bookmark_value>Howtos for Draw</bookmark_value> <bookmark_value>Draw' juhendid</bookmark_value><bookmark_value>juhendid; $[officename] Draw</bookmark_value><bookmark_value>juhised Draw' jaoks</bookmark_value>
main.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Instructions for Using $[officename] Draw">Instructions for Using $[officename] Draw</link></variable> <variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="$[officename] Draw' kasutamise juhendid">$[officename] Draw' kasutamise juhendid</link></variable>
main.xhp
hd_id3143218
help.text
Editing and Grouping Objects Objektide redigeerimine ja rühmitamine
main.xhp
hd_id3149018
help.text
Editing Colors and Textures Värvide ja tekstuuride redigeerimine
main.xhp
hd_id3150043
help.text
Editing Text Teksti redigeerimine.
main.xhp
hd_id3147003
help.text
Working with Layers Töö kihtidega

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
layers.xhp
par_id3146962
help.text
Source string description
J8FdX
Source string location
layers.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 271