Translation

text_enter.xhp hd_id3150202 help.text
English vZGF3
Context English Estonian
rotate_object.xhp
par_id3149021
help.text
Move the pointer to a corner handle so that the pointer changes to a rotate symbol. Drag the handle to rotate the object. Vii kursor nurgapideme kohale nii, et kursor muutub pööramise märgiks. Pööramiseks lohista pidet.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002335
help.text
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees. Pööramise piiramiseks 15 kraadi kordsete nurkadega hoia all klahvi Shift.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Kontekstimenüü avamiseks tee objektil paremklõps. Vali <menuitem>Asukoht ja suurus - Pööramine</menuitem> ja sisesta täpne pöördenurk.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Ikoon</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. Rakenduspunkti asukoha muutmiseks lohista objekti keskel asuv väike ring uude kohta.
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. Objekti püst- või rõhtsuunas kallutamiseks lohista üht küljepidet.
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Teksti lisamine
text_enter.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value> <bookmark_value>tekstikastid</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; tekstikastid</bookmark_value><bookmark_value>kopeerimine; tekst teistest dokumentidest</bookmark_value><bookmark_value>asetamine; tekst teistest dokumentidest</bookmark_value><bookmark_value>legendid; joonistused</bookmark_value>
text_enter.xhp
hd_id3153144
help.text
<variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Adding Text">Adding Text</link></variable> <variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Teksti lisamine">Teksti lisamine</link></variable>
text_enter.xhp
par_id3145750
help.text
There are several types of text you can add to a drawing or presentation: Teksti on võimalik joonistusse või esitlusele lisada mitmel erineval moel:
text_enter.xhp
par_idN10824
help.text
Text in a text box Tekst tekstipaneelil
text_enter.xhp
par_idN10828
help.text
Text that changes character size to fill the frame size Tekst, mis muudab suurust koos paneeliga
text_enter.xhp
par_idN1082C
help.text
Text that is added to any drawing object by double-clicking the object Joonistusobjektile topeltklõpsu abil kirjutatud tekst
text_enter.xhp
par_idN10830
help.text
Text that is copied from a Writer document Writeri dokumendist kopeeritud tekst.
text_enter.xhp
par_idN10834
help.text
Text that is inserted from a text document or HTML document Tekstifailist või HTML-dokumendist lisatud tekst
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Tekstikasti lisamine
text_enter.xhp
par_id3155266
help.text
Click the <emph>Text</emph> icon<image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> and move the mouse pointer to where you want to enter the text box. Klõpsa <emph>teksti</emph> ikoonil <image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Ikoon</alt></image> ja vii kursor sinna, kuhu soovid teksti kirjutada.
text_enter.xhp
par_id3149052
help.text
Drag a text box to the size you want in your document. Lohista tekstikasti dokumendis kuni soovitud suuruseni.
text_enter.xhp
par_id3151194
help.text
Type or paste your text into the text box. Kirjuta või aseta tekst tekstikasti.
text_enter.xhp
par_id3145118
help.text
Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects. Toeltklõps tekstil võimaldab redigeerida teksti või muuta selle vormindust, näiteks fondi suurust või värvi. Klõps tekstikasti äärisel võimaldab muuta objekti omadusi nagu äärise värv või objekti järjestus teiste objektide suhtes.
text_enter.xhp
hd_id3150437
help.text
Fitting Text to Frames Tekstipaneelide sobitamine
text_enter.xhp
par_id3146877
help.text
Create a text box as described in the steps above. Loo tekstikast nagu eelpool kirjeldatud.
text_enter.xhp
par_idN108A3
help.text
With the text object selected, choose <emph>Format - Text</emph>. The <emph>Text</emph> dialog opens. Vali tekstiobjekt, seejärel vali <emph>Vormindus - Tekst</emph>. Avaneb dialoog <emph>Tekst</emph>.
text_enter.xhp
par_idN108AF
help.text
On the <emph>Text</emph> tab page, clear the <emph>Fit height to text</emph> checkbox, then select the <emph>Fit to frame</emph> checkbox. Click <emph>OK</emph>. Kaardil <emph>Tekst</emph> puhasta märkeruut <emph>Kõrgus tekstiga sobitatud</emph> ja märgista ruut <emph>Paneelile sobitatud</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
text_enter.xhp
par_id0610200902133994
help.text
Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters. Nüüd saab tekstimärkide suuruse ja kuju muutmiseks tekstikasti suurust muuta.
text_enter.xhp
hd_id3155955
help.text
Text Tied to a Graphic Pildiga seotud tekst
text_enter.xhp
par_idN10917
help.text
You can add text to any graphic after double-clicking the graphic. Igale pildile saab teksti lisada, kui teha pildil topeltklõps.
text_enter.xhp
par_id1827448
help.text
To determine the position of the text, use the settings in <emph>Format - Text</emph>. Teksti paigutuse määramiseks kasuta dialoogi <emph>Vormindus - Tekst</emph> sätteid.
text_enter.xhp
par_id3147366
help.text
For example, click the arrow next to the <emph>Callouts</emph> icon<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> to open the Callouts toolbar. Klõpsa <emph>viiktekstide</emph> ikooni <image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Ikoon</alt></image> kõrval oleval noolel, mis avab viiktekstide tööriistariba.
text_enter.xhp
par_idN108FD
help.text
Select a callout and move the mouse pointer to where you want the callout to start. Vali viiktekst ja vii kursor kohale, kust soovid viikteksti alustada.
text_enter.xhp
par_id3150272
help.text
Drag to draw the callout. Lohista viikteksti joonistamiseks.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Source string description
vZGF3
Source string location
text_enter.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 309