Translation

align_arrange.xhp par_id3155114 help.text
English mfu4B
Context English Estonian Actions
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Objektide korraldamine
align_arrange.xhp
par_id3153727
help.text
Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. To re-arrange the stacking order of a selected object, proceed as follows. Iga dokumenti asetatav objekt paigutatakse eelmise objekti peale. Valitud objekti ladumisjärjestuse muutmiseks tuleb talitada järgnevalt.
align_arrange.xhp
par_idN107D5
help.text
Click the object whose position you want to change. Klõpsa objektil, mille kohta järjestuses soovid muuta.
align_arrange.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to bring up the context menu and choose one of the arrange options: Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst üks järgnevatest käskudest:
align_arrange.xhp
par_idN107E6
help.text
<emph>Bring to Front</emph> places the object on top of all other objects <emph>Too kõige ette</emph> asetab objekti kõikide teiste objektide ette
align_arrange.xhp
par_idN107EC
help.text
<emph>Bring Forward</emph> places the object one place forward in the stack of objects <emph>Too ettepoole</emph> toob objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra ettepoole
align_arrange.xhp
par_idN107F2
help.text
<emph>Send Backward</emph> places the object one place back in the stack of objects <emph>Vii tahapoole</emph> viib objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra tahapoole
align_arrange.xhp
par_idN107F8
help.text
<emph>Send to Back</emph> places the object behind all other objects <emph>Vii kõige taha</emph> viib objekti kõikide teiste objektide taha
align_arrange.xhp
par_idN107FE
help.text
<emph>Behind Object</emph> places the object behind another object that you select <emph>Vii objekti taha</emph> viib objekti teise, valitava objekti taha
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Objekti viimine teise objekti taha
align_arrange.xhp
par_idN10811
help.text
Click the object whose position you want to change. Klõpsa objektil, mille kohta järjestuses soovid muuta.
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst <emph>Vii objekti taha</emph>. Hiirekursor muutub käekujuliseks.
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Klõpsa objektil, mille taha soovid valitud objekti saata.
align_arrange.xhp
hd_id3145789
help.text
Reversing The Stacking Order of Two Objects Kahe objekti ladumisjärjestuse vahetamine.
align_arrange.xhp
par_id3154022
help.text
Shift-click both objects to select them. Vali mõlemad objektid hiireklõpsuga, hoides all klahvi Shift.
align_arrange.xhp
par_id3155114
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Reverse</emph>. Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst käsk <emph>Vastupidisesse järjestusse</emph>.
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Objektide joondamine
align_arrange.xhp
par_id3152994
help.text
The <emph>Alignment</emph> function enables you to align objects relative to each other or relative to the page. Funktsioon <emph>Joondamine</emph> võimaldab objekte joondada nii üksteise kui ka lehekülje suhtes.
align_arrange.xhp
par_idN108A3
help.text
Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other. Ühe objekti valimisel joondatakse see lehe suhtes, mitme objekti valimisel joondatakse need üksteise suhtes.
align_arrange.xhp
par_idN108A7
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Align Objects</item> and select one of the alignment options. Vali <item type="menuitem">Kujundid - Objekti joondus</item> ja vali üks joondamise sätetest.
align_arrange.xhp
par_idN108AE
help.text
Distributing Objects Objektide jaotamine
align_arrange.xhp
par_id3151390
help.text
If you select three or more objects in Draw, you can also use the <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Distribute selection</emph></link> command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects. Kolme või enama Draw's valitud objekti korral on võimalik kasutada käsku <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Valiku jaotamine</emph></link>, mis jaotab võrdselt objektide püst- või rõhtvahed.
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Jaotamiseks tuleb valida vähemalt kolm objekti.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Vali <item type="menuitem">Kujundid - Jaotus</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Vali horisontaalse ja vertikaalse jaotuse sätted ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Valitud objektid jaotatakse lehele piki püst- või rõhttelge. Kaht äärmist objekti kasutatakse pidepunktidena ja need jäävad käsu <emph>Jaotus</emph> rakendamisel paigale.
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Kohandatud värvide määratlemine
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>värvid; määramine</bookmark_value> <bookmark_value>kasutaja määratud värvid</bookmark_value> <bookmark_value>kohandatud värvid</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Kohandatud värvide määramine">Kohandatud värvide määramine</link></variable>
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Kohandatud värvide määramine ja nende lisamine <emph>kohandatud värvipaletile</emph>.
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color Kohandatud värvi määramiseks

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
align_arrange.xhp
par_id3155114
help.text
Source string description
mfu4B
Source string location
align_arrange.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 19