Translation

combine_etc.xhp par_id3150001 help.text
English eG7wD
Context English Estonian Actions
combine_etc.xhp
par_id3153249
help.text
In the illustration, the uncombined objects are on the left and the combined objects on the right. Näiteks toodud pildil on vasakul kombineerimata objektid ja paremal kombineeritud objektid.
combine_etc.xhp
hd_id3159229
help.text
Constructing Shapes Kujundite konstrueerimine
combine_etc.xhp
par_id3150049
help.text
You can construct shapes by applying the <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Shapes"><emph>Shapes</emph></link> <emph>- Merge, Subtract and Intersect</emph> commands to two or more drawing objects. Kujundeid saab konstrueerida käskude <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Kujundid"><emph>Kujundid</emph></link> <emph>- Moodusta ühend/vahe/ühisosa</emph> abil kahest või enamast joonistusobjektist.
combine_etc.xhp
par_id3147403
help.text
Shape commands only work on 2D objects. Kujundite käsud mõjuvad ainult tasapinnalistele objektidele.
combine_etc.xhp
par_id3150539
help.text
Constructed shapes take on the properties of the lowermost object in the stacking order. Konstrueeritud kujundid omandavad ladumisjärjestuses kõige alumise objekti omadused.
combine_etc.xhp
hd_id3156402
help.text
To construct a shape: Kujundi koostamiseks:
combine_etc.xhp
par_id3157874
help.text
Select two or more 2D objects. Vali vähemalt kaks tasapinnalist objekti.
combine_etc.xhp
par_id3150650
help.text
Choose <emph>Shape</emph> and one of the following: Vali <emph>Kujundid</emph> ning üks võimalustest:
combine_etc.xhp
par_id3145829
help.text
<emph>Merge</emph> <emph>Moodusta ühend</emph>
combine_etc.xhp
par_id3154680
help.text
<emph>Subtract</emph> <emph>Moodusta vahe</emph>
combine_etc.xhp
par_id3153034
help.text
<emph>Intersect</emph>. <emph>Moodusta ühisosa</emph>.
combine_etc.xhp
hd_id3145144
help.text
Shape Commands Kujundite käsud
combine_etc.xhp
par_id3153931
help.text
In the following illustrations, the original objects are on the left and the modified shapes on the right. Järgneval illustratsioonil on algsed objektid vasakul ja muudetud kujundid paremal.
combine_etc.xhp
hd_id3149950
help.text
Shapes - Merge Kujundid - Moodusta ühend
combine_etc.xhp
par_id3148585
help.text
<image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Illustration for merging shapes</alt></image> <image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Kujundite ühendi illustratsioon</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Lisab valitud objektide pinnad ladumisjärjestuses kõige alumise objekti pinnale.
combine_etc.xhp
hd_id3153002
help.text
Shapes - Subtract Kujundid - Moodusta vahe
combine_etc.xhp
par_id3150338
help.text
<image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Illustration for subtracting shapes</alt></image> <image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Kujundite vahe illustratsioon</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Lahutab valitud objektide pinnad ladumisjärjestuses kõige alumise objekti pinnast.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Kujundid - Moodusta ühisosa
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Kujundite ühisosa illustratsioon</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Valitud objektide kattuv osa moodustab uue kujundi.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Väljaspool kattuvat osa asuvad alad eemaldatakse.
cross_fading.xhp
tit
help.text
Cross-Fading Two Objects Ühe objekti sujuv üleminek teiseks
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>joonistused; ühe objekti sujuv üleminek teiseks</bookmark_value><bookmark_value>sujuv üleminek; kaks joonistust</bookmark_value><bookmark_value>muundamine; kaks joonistust</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Kahe objekti sujuv üleminek</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Sujuva ülemineku tarbeks luuakse uued kujundid ja jaotatakse need määratud vahemaa tagant kahe objekti vahele.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Sujuva ülemineku funktsioon on võimalik ainult $[officename] Draw's. Siiski saab saadud objekte kopeerida ja asetada neid $[officename] Impressi dokumenti.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: Kahe objekti sujuva ülemineku saamiseks:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Klõpsa Shift-klahvi all hoides igal objektil
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Vali <emph>Kujundid - Sujuv üleminek</emph>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Source string description
eG7wD
Source string location
combine_etc.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 69