Translation

draw_sector.xhp par_id3157871 help.text
English y8EFu
Context English Estonian
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Tulemusena tekib rühm kahest algsest objektist ja sammude arvule vastavast vahepealsest objektist.
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Sujuva ülemineku illustratsioon</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Rühma üksikuid objekte saab redigeerida, kui valida rühm ja vajutada F3. Rühma redigeerimise režiimist väljumiseks vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Redigeerimine - Sujuv üleminek</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Sektorite ja segmentide joonistamine
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>sektorid, ringidel ja ellipsitel</bookmark_value><bookmark_value>segmendid, ringidel ja ellipsitel</bookmark_value><bookmark_value>ringide segmendid</bookmark_value><bookmark_value>ellipsid; segmendid</bookmark_value><bookmark_value>joonistamine; sektorid ja segmendid</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Sektorite ja segmentide joonistamine">Sektorite ja segmentide joonistamine</link></variable>
draw_sector.xhp
par_id3147396
help.text
The <emph>Ellipse</emph> toolbar contains tools for drawing ellipses and circles. You can also draw segments and sectors of circles and ellipses. <emph>Ellipsite</emph> tööriistariba sisaldab tööriistu ellipsite ja ringide joonistamiseks. Võimalik on joonistada ka ringide ja ellipsite sektoreid ning segmente.
draw_sector.xhp
hd_id3151075
help.text
To draw a sector of a circle or an ellipse: Ringi või ellipsi sektori joonistamiseks:
draw_sector.xhp
par_id3155335
help.text
Open the <emph>Ellipses</emph> toolbar and click one of the <emph>Circle Pie</emph> or <emph>Ellipse Pie</emph> icons <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Icon</alt></image>. The mouse pointer changes to a cross hair with a small icon of a sector. Ava <emph>ellipsite</emph> tööriistariba ja klõpsa <emph>ringi sektori</emph> või <emph>ellipsi sektori</emph> ikoonil <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Ikoon</alt></image>. Hiirekursor muutub ristikujuliseks ja selle külge tekib väike sektori kujutis.
draw_sector.xhp
par_id3150199
help.text
Position the pointer at the edge of the circle you want to draw and drag to create the circle. Vii kursor ringjoone servale, mida soovid joonistada, ja lohista ringjoone moodustamiseks.
draw_sector.xhp
par_id3148868
help.text
To create a circle by dragging from the center, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> while dragging. Ringjoone joonistamiseks keskpunktist alates hoia lohistamise ajal all klahvi <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>.
draw_sector.xhp
par_id3145361
help.text
Release the mouse button when the circle has reached the size you want. A line corresponding to the circle radius appears in the circle. Vabasta hiirenupp, kui ring on valmis. Ringi sisse ilmub raadiust kujutav joon.
draw_sector.xhp
par_id3149872
help.text
Position the pointer where you want to place the first boundary of the sector and click. Vii kursor kohta, kus peaks olema sektori esimene külg ja klõpsa.
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
As the radius line that follows the pointer is constrained to the circle boundaries, you can click anywhere in the document. Kuna kursorit jälgiv raadius on piiratud ringjoonega, võid sa klõpsata ükskõik millises dokumendi punktis.
draw_sector.xhp
par_id3146874
help.text
Position the pointer where you want to place the second boundary of the sector and click. The completed sector is displayed. Vii kursor sinna, kuhu soovid sektori teist külge ja klõpsa. Tekib valmis sektor.
draw_sector.xhp
par_id3148581
help.text
To draw a segment of a circle or ellipse, follow the steps for creating a sector based on a circle. Ringi või ellipsi segmendi joonistamiseks tuleb toimida samamoodi nagu ringi sektori joonistamisel.
draw_sector.xhp
par_id3153084
help.text
To draw an arc based on an ellipse, choose one of the arc icons and follow the same steps for creating a sector based on a circle. Ellipsi kaare joonistamiseks vali üks kaare ikoonidest ja toimi samuti nagu ringi sektori joonistamisel.
duplicate_object.xhp
tit
help.text
Duplicating Objects Objektide kloonimine
duplicate_object.xhp
bm_id3145750
help.text
<bookmark_value>doubling draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; duplicating</bookmark_value><bookmark_value>duplicating draw objects</bookmark_value><bookmark_value>multiplying draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>joonistusobjektid; kloonimine</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; paljundamine</bookmark_value><bookmark_value>kloonimine; joonistusobjektid</bookmark_value><bookmark_value>paljundamine; joonistusobjektid</bookmark_value>
duplicate_object.xhp
hd_id3145750
help.text
<variable id="duplicate_object"><link href="text/sdraw/guide/duplicate_object.xhp" name="Duplicating Objects">Duplicating Objects</link></variable> <variable id="duplicate_object"><link href="text/sdraw/guide/duplicate_object.xhp" name="Objektide kloonimine">Objektide kloonimine</link></variable>
duplicate_object.xhp
par_id3149400
help.text
You can create duplicate or multiple copies of an object. The copies can be identical or can differ in size, color, orientation and location. Objektist saab luua ühe või mitu koopiat. Koopiad võivad olla identsed või erineda suuruse, värvi, asendi või asukoha poolest.
duplicate_object.xhp
par_id3153415
help.text
The following example creates a stack of coins by making multiple copies of a single ellipse. Järgnevas näites loome virna münte kloonides ellipsit.
duplicate_object.xhp
par_id3149129
help.text
Use the <emph>Ellipse</emph> tool to draw a solid yellow ellipse. Joonista <emph>ellipsi</emph> tööriista abil kollane ellips.
duplicate_object.xhp
par_id3149209
help.text
Select the ellipse and choose <emph>Edit - Duplicate</emph>. Vali ellips ja anna käsk <emph>Redigeerimine - Klooni</emph>.
duplicate_object.xhp
par_id3145585
help.text
Enter 12 as <emph>Number of copies.</emph> Sisesta väljale <emph>Koopiate arv</emph> 12.
duplicate_object.xhp
par_id3151192
help.text
Enter a negative value for the <emph>Width</emph> and <emph>Height</emph> so that the coins decrease in size as you go up the stack. Sisesta väljadele <emph>Laius</emph> ja <emph>Kõrgus</emph> negatiivne väärtus, see muudab mündid virnas järjest väiksemaks.
duplicate_object.xhp
par_id3151387
help.text
To define a color transition for the coins, select different colors in the <emph>Start</emph> and <emph>End</emph> boxes. The <emph>Start</emph> color is applied to the object that you are duplicating. Müntide värvi muutmiseks vali kastides <emph>Algvärv</emph> ja <emph>Lõppvärv</emph> erinevad värvid. <emph>Algvärv</emph> omistatakse kloonitavale objektile.
duplicate_object.xhp
par_id3149947
help.text
Click <emph>OK</emph> to create the duplicates. Klõpsa kloonimiseks nupul <emph>Sobib</emph>.
duplicate_object.xhp
par_id3153935
help.text
<link href="text/simpress/01/02120000.xhp" name="Edit - Duplicate">Edit - Duplicate</link> <link href="text/simpress/01/02120000.xhp" name="Redigeerimine- Klooni">Redigeerimine- Klooni</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
Document LibreOffice UI - master

String information

Context
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
Source string description
y8EFu
Source string location
draw_sector.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 101