Translation

text_enter.xhp par_idN10925 help.text
English 9TSZh
Context English Estonian Actions
text_enter.xhp
par_id3145118
help.text
Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects. Toeltklõps tekstil võimaldab redigeerida teksti või muuta selle vormindust, näiteks fondi suurust või värvi. Klõps tekstikasti äärisel võimaldab muuta objekti omadusi nagu äärise värv või objekti järjestus teiste objektide suhtes.
text_enter.xhp
hd_id3150437
help.text
Fitting Text to Frames Tekstipaneelide sobitamine
text_enter.xhp
par_id3146877
help.text
Create a text box as described in the steps above. Loo tekstikast nagu eelpool kirjeldatud.
text_enter.xhp
par_idN108A3
help.text
With the text object selected, choose <emph>Format - Text</emph>. The <emph>Text</emph> dialog opens. Vali tekstiobjekt, seejärel vali <emph>Vormindus - Tekst</emph>. Avaneb dialoog <emph>Tekst</emph>.
text_enter.xhp
par_idN108AF
help.text
On the <emph>Text</emph> tab page, clear the <emph>Fit height to text</emph> checkbox, then select the <emph>Fit to frame</emph> checkbox. Click <emph>OK</emph>. Kaardil <emph>Tekst</emph> puhasta märkeruut <emph>Kõrgus tekstiga sobitatud</emph> ja märgista ruut <emph>Paneelile sobitatud</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
text_enter.xhp
par_id0610200902133994
help.text
Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters. Nüüd saab tekstimärkide suuruse ja kuju muutmiseks tekstikasti suurust muuta.
text_enter.xhp
hd_id3155955
help.text
Text Tied to a Graphic Pildiga seotud tekst
text_enter.xhp
par_idN10917
help.text
You can add text to any graphic after double-clicking the graphic. Igale pildile saab teksti lisada, kui teha pildil topeltklõps.
text_enter.xhp
par_id1827448
help.text
To determine the position of the text, use the settings in <emph>Format - Text</emph>. Teksti paigutuse määramiseks kasuta dialoogi <emph>Vormindus - Tekst</emph> sätteid.
text_enter.xhp
par_id3147366
help.text
For example, click the arrow next to the <emph>Callouts</emph> icon<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> to open the Callouts toolbar. Klõpsa <emph>viiktekstide</emph> ikooni <image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Ikoon</alt></image> kõrval oleval noolel, mis avab viiktekstide tööriistariba.
text_enter.xhp
par_idN108FD
help.text
Select a callout and move the mouse pointer to where you want the callout to start. Vali viiktekst ja vii kursor kohale, kust soovid viikteksti alustada.
text_enter.xhp
par_id3150272
help.text
Drag to draw the callout. Lohista viikteksti joonistamiseks.
text_enter.xhp
par_id1978514
help.text
Enter the text. Kirjuta tekst.
text_enter.xhp
par_idN1091A
help.text
Copying Text Teksti kopeerimine
text_enter.xhp
par_idN10921
help.text
Select the text in your Writer document. Vali Writeri dokumendis tekst.
text_enter.xhp
par_idN10925
help.text
Copy the text to the clipboard (<emph>Edit - Copy</emph>). Kopeeri tekst lõikepuhvrisse (<emph>Redigeerimine - Kopeeri</emph>).
text_enter.xhp
par_idN1092D
help.text
Click the page or slide where you want to paste the text. Klõpsa lehel või slaidil, kuhu soovid teksti asetada.
text_enter.xhp
par_idN10931
help.text
Paste the text using <emph>Edit - Paste</emph> or <emph>Edit - Paste special</emph>. Aseta tekst käsuga <emph>Redigeerimine - Aseta</emph> või <emph>Redigeerimine - Aseta teisiti</emph>.
text_enter.xhp
par_idN1093C
help.text
Using <emph>Paste special</emph>, you can choose the text format to be pasted. Depending on formats, you can copy different text attributes. Käsk <emph>Aseta teisiti</emph> võimaldab valida, millises vormingus tekst asetatakse. Sõltuvalt vormingust saab kopeerida erinevaid teksti atribuute.
text_enter.xhp
par_idN1093F
help.text
Importing Text Teksti importimine
text_enter.xhp
par_idN10946
help.text
Click the page or slide where you want to import the text. Klõpsa lehel või slaidil, kuhu soovid teksti importida.
text_enter.xhp
par_idN1094A
help.text
Choose <emph>Insert - File</emph>. Vali <emph>Lisamine - Fail</emph>.
text_enter.xhp
par_idN10952
help.text
Select a text file (*.txt) or an HTML file and click <emph>Insert</emph>. The <emph>Insert Text</emph> dialog opens. Click <emph>OK</emph> to insert the text. Vali tekstifail (*.txt) või HTML-fail ja klõpsa <emph>Lisa</emph>. Avaneb dialoog <emph>Teksti lisamine</emph>. Teksti lisamiseks klõpsa <emph>Sobib</emph>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
text_enter.xhp
par_idN10925
help.text
Source string description
9TSZh
Source string location
text_enter.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 328