Translation

cross_fading.xhp par_id3151240 help.text
English FEyjM
Context English Estonian Actions
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Lahutab valitud objektide pinnad ladumisjärjestuses kõige alumise objekti pinnast.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Kujundid - Moodusta ühisosa
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Kujundite ühisosa illustratsioon</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Valitud objektide kattuv osa moodustab uue kujundi.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Väljaspool kattuvat osa asuvad alad eemaldatakse.
cross_fading.xhp
tit
help.text
Cross-Fading Two Objects Ühe objekti sujuv üleminek teiseks
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>joonistused; ühe objekti sujuv üleminek teiseks</bookmark_value><bookmark_value>sujuv üleminek; kaks joonistust</bookmark_value><bookmark_value>muundamine; kaks joonistust</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Kahe objekti sujuv üleminek</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Sujuva ülemineku tarbeks luuakse uued kujundid ja jaotatakse need määratud vahemaa tagant kahe objekti vahele.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Sujuva ülemineku funktsioon on võimalik ainult $[officename] Draw's. Siiski saab saadud objekte kopeerida ja asetada neid $[officename] Impressi dokumenti.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: Kahe objekti sujuva ülemineku saamiseks:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Klõpsa Shift-klahvi all hoides igal objektil
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Vali <emph>Kujundid - Sujuv üleminek</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Enter a value to specify the number of objects between the start and end of the cross-fade in the <emph>Increments</emph> box. Sisesta sujuva ülemineku alg- ja lõppobjekti vahele tekkivate objektide arv kasti <emph>Sammude arv</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Tulemusena tekib rühm kahest algsest objektist ja sammude arvule vastavast vahepealsest objektist.
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Sujuva ülemineku illustratsioon</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Rühma üksikuid objekte saab redigeerida, kui valida rühm ja vajutada F3. Rühma redigeerimise režiimist väljumiseks vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Redigeerimine - Sujuv üleminek</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Sektorite ja segmentide joonistamine
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>sektorid, ringidel ja ellipsitel</bookmark_value><bookmark_value>segmendid, ringidel ja ellipsitel</bookmark_value><bookmark_value>ringide segmendid</bookmark_value><bookmark_value>ellipsid; segmendid</bookmark_value><bookmark_value>joonistamine; sektorid ja segmendid</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Sektorite ja segmentide joonistamine">Sektorite ja segmentide joonistamine</link></variable>
draw_sector.xhp
par_id3147396
help.text
The <emph>Ellipse</emph> toolbar contains tools for drawing ellipses and circles. You can also draw segments and sectors of circles and ellipses. <emph>Ellipsite</emph> tööriistariba sisaldab tööriistu ellipsite ja ringide joonistamiseks. Võimalik on joonistada ka ringide ja ellipsite sektoreid ning segmente.
draw_sector.xhp
hd_id3151075
help.text
To draw a sector of a circle or an ellipse: Ringi või ellipsi sektori joonistamiseks:
draw_sector.xhp
par_id3155335
help.text
Open the <emph>Ellipses</emph> toolbar and click one of the <emph>Circle Pie</emph> or <emph>Ellipse Pie</emph> icons <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Icon</alt></image>. The mouse pointer changes to a cross hair with a small icon of a sector. Ava <emph>ellipsite</emph> tööriistariba ja klõpsa <emph>ringi sektori</emph> või <emph>ellipsi sektori</emph> ikoonil <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Ikoon</alt></image>. Hiirekursor muutub ristikujuliseks ja selle külge tekib väike sektori kujutis.
draw_sector.xhp
par_id3150199
help.text
Position the pointer at the edge of the circle you want to draw and drag to create the circle. Vii kursor ringjoone servale, mida soovid joonistada, ja lohista ringjoone moodustamiseks.
draw_sector.xhp
par_id3148868
help.text
To create a circle by dragging from the center, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> while dragging. Ringjoone joonistamiseks keskpunktist alates hoia lohistamise ajal all klahvi <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>.
draw_sector.xhp
par_id3145361
help.text
Release the mouse button when the circle has reached the size you want. A line corresponding to the circle radius appears in the circle. Vabasta hiirenupp, kui ring on valmis. Ringi sisse ilmub raadiust kujutav joon.
draw_sector.xhp
par_id3149872
help.text
Position the pointer where you want to place the first boundary of the sector and click. Vii kursor kohta, kus peaks olema sektori esimene külg ja klõpsa.
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
As the radius line that follows the pointer is constrained to the circle boundaries, you can click anywhere in the document. Kuna kursorit jälgiv raadius on piiratud ringjoonega, võid sa klõpsata ükskõik millises dokumendi punktis.
draw_sector.xhp
par_id3146874
help.text
Position the pointer where you want to place the second boundary of the sector and click. The completed sector is displayed. Vii kursor sinna, kuhu soovid sektori teist külge ja klõpsa. Tekib valmis sektor.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
Source string description
FEyjM
Source string location
cross_fading.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 87