Translation

gradient.xhp par_id3150046 help.text
English YvFEJ
Context English Estonian Actions
eyedropper.xhp
par_id3149876
help.text
Click <emph>Replace</emph>. Klõpsa <emph>Asenda</emph>.
eyedropper.xhp
par_id3157871
help.text
If you want to expand or contract the color selection area, increase or decrease the tolerance of the <emph>Color Replacer</emph> tool and repeat your selection. Kui soovid lähtevärvi valikuala suurendada või vähendada, suurenda või vähenda <emph>värviasenduse</emph> tolerantsi ja korda valimist.
eyedropper.xhp
par_id3146878
help.text
<link href="text/shared/01/06030000.xhp" name="Color Replacer">Color Replacer</link> <link href="text/shared/01/06030000.xhp" name="Värviasendus">Värviasendus</link>
gradient.xhp
tit
help.text
Creating Gradient Fills Üleminekute loomine
gradient.xhp
bm_id3150792
help.text
<bookmark_value>gradients; applying and defining</bookmark_value><bookmark_value>editing;gradients</bookmark_value><bookmark_value>defining;gradients</bookmark_value><bookmark_value>custom gradients</bookmark_value><bookmark_value>transparency;adjusting</bookmark_value> <bookmark_value>üleminekud; rakendamine ja määramine</bookmark_value><bookmark_value>redigeerimine; üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>määramine; üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>kohandatud üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>läbipaistvus; reguleerimine</bookmark_value>
gradient.xhp
hd_id3150792
help.text
<variable id="gradient"><link href="text/sdraw/guide/gradient.xhp" name="Creating Gradient Fills">Creating Gradient Fills</link> </variable> <variable id="gradient"><link href="text/sdraw/guide/gradient.xhp" name="Üleminekute loomine">Üleminekute loomine</link> </variable>
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
A gradient fill is an incremental blend of two different colors, or shades of the same color, that you can apply to a drawing object. Üleminek on ühe värvi järkjärguline üleminek teiseks värviks või sama värvi erinevaks varjundiks. Üleminekut saab rakendada joonistusobjektile.
gradient.xhp
hd_id3147436
help.text
To apply a gradient: Ülemineku rakendamiseks:
gradient.xhp
par_id3146974
help.text
Select a drawing object. Vali joonistus.
gradient.xhp
par_id3154491
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and select <emph>Gradient</emph> as the <emph>Fill</emph> type. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja määra <emph>täitmise</emph> tüübiks <emph>Üleminek</emph>.
gradient.xhp
par_id3153415
help.text
Select a gradient style from the list and click <emph>OK</emph>. Vali loendist ülemineku stiil ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3154702
help.text
Creating Custom Gradients Kohandatud üleminekute loomine
gradient.xhp
par_id3145791
help.text
You can define your own gradients and modify existing gradients, as well as save and load a list of gradient files. Võimalik on luua oma üleminekuid ning muuta olemasolevaid, samuti salvestada ja laadida üleminekute loendifaile.
gradient.xhp
hd_id3145384
help.text
To create a custom gradient: Kohandatud ülemineku loomiseks:
gradient.xhp
par_id3151242
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_id3150046
help.text
Select a gradient from the list to use as the basis for your new gradient and click <emph>Add</emph>. Vali loendist üleminek, mida soovid kasutada alusena uue loomisel, ja klõpsa <emph>Lisa</emph>.
gradient.xhp
par_id3145116
help.text
Type a name for the gradient in the text box and click <emph>OK</emph>. Kirjuta ülemineku nimi tekstiboksi ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id6535843
help.text
The name appears at the end of the gradient list and is selected for editing. Nimi ilmub üleminekute loendi lõppu ja on valitud redigeerimiseks.
gradient.xhp
par_id3150391
help.text
Set the gradient properties and click <emph>Modify</emph> to save the gradient. Määra ülemineku omadused ja klõpsa <emph>Muuda</emph> ülemineku salvestamiseks.
gradient.xhp
par_id3156396
help.text
Click <emph>OK.</emph> Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3149947
help.text
Using Gradients and Transparency Üleminekute ja läbipaistvuse kasutamine
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
You can adjust the properties of a gradient as well as the transparency of a drawing object with your mouse. Ülemineku omadusi ja joonistusobjekti läbipaistvust saab muuta ka objekti hiirega valides.
gradient.xhp
hd_id3150653
help.text
To adjust the gradient of a drawing object: Joonitusobjekti ülemineku muutmiseks:
gradient.xhp
par_id3154844
help.text
Select a drawing object with the gradient that you want to modify. Vali joonistusobjekt üleminekuga, mida soovid muuta.
gradient.xhp
par_id3145592
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_idN107BE
help.text
Adjust the values for the gradient to suit your needs and click <emph>OK</emph>. Muuda ülemineku omadusi vastavalt soovile ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id3150659
help.text
To adjust the transparency of an object, select the object, choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Transparency</emph> tab. Objekti läbipaistvuse muutmiseks vali objekt, seejärel vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Läbipaistvus</emph>.
graphic_insert.xhp
tit
help.text
Inserting Graphics Piltide lisamine
graphic_insert.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>pictures; inserting</bookmark_value><bookmark_value>images; inserting</bookmark_value><bookmark_value>files; inserting pictures</bookmark_value><bookmark_value>inserting;pictures</bookmark_value> <bookmark_value>pildid; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>graafika; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>failid; piltide lisamine</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; pildid</bookmark_value>
graphic_insert.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Inserting Graphics">Inserting Pictures</link></variable> <variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Piltide lisamine">Piltide lisamine</link></variable>
graphic_insert.xhp
par_id3155600
help.text
Choose <emph>Insert - Image</emph>. Vali <emph>Lisamine - Pilt</emph>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
Add LibreOffice UI - master

String information

Context
gradient.xhp
par_id3150046
help.text
Source string description
YvFEJ
Source string location
gradient.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 147