Translation

graphic_insert.xhp par_id3155764 help.text
English APuTg
Context English Estonian Actions
gradient.xhp
par_id6535843
help.text
The name appears at the end of the gradient list and is selected for editing. Nimi ilmub üleminekute loendi lõppu ja on valitud redigeerimiseks.
gradient.xhp
par_id3150391
help.text
Set the gradient properties and click <emph>Modify</emph> to save the gradient. Määra ülemineku omadused ja klõpsa <emph>Muuda</emph> ülemineku salvestamiseks.
gradient.xhp
par_id3156396
help.text
Click <emph>OK.</emph> Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3149947
help.text
Using Gradients and Transparency Üleminekute ja läbipaistvuse kasutamine
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
You can adjust the properties of a gradient as well as the transparency of a drawing object with your mouse. Ülemineku omadusi ja joonistusobjekti läbipaistvust saab muuta ka objekti hiirega valides.
gradient.xhp
hd_id3150653
help.text
To adjust the gradient of a drawing object: Joonitusobjekti ülemineku muutmiseks:
gradient.xhp
par_id3154844
help.text
Select a drawing object with the gradient that you want to modify. Vali joonistusobjekt üleminekuga, mida soovid muuta.
gradient.xhp
par_id3145592
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_idN107BE
help.text
Adjust the values for the gradient to suit your needs and click <emph>OK</emph>. Muuda ülemineku omadusi vastavalt soovile ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id3150659
help.text
To adjust the transparency of an object, select the object, choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Transparency</emph> tab. Objekti läbipaistvuse muutmiseks vali objekt, seejärel vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Läbipaistvus</emph>.
graphic_insert.xhp
tit
help.text
Inserting Graphics Piltide lisamine
graphic_insert.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>pictures; inserting</bookmark_value><bookmark_value>images; inserting</bookmark_value><bookmark_value>files; inserting pictures</bookmark_value><bookmark_value>inserting;pictures</bookmark_value> <bookmark_value>pildid; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>graafika; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>failid; piltide lisamine</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; pildid</bookmark_value>
graphic_insert.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Inserting Graphics">Inserting Pictures</link></variable> <variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Piltide lisamine">Piltide lisamine</link></variable>
graphic_insert.xhp
par_id3155600
help.text
Choose <emph>Insert - Image</emph>. Vali <emph>Lisamine - Pilt</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3150749
help.text
Locate the image you want to insert. Select the <emph>Link</emph> check box to insert only a link to the image. If you want to see the image before you insert it, select <emph>Preview</emph>. Otsi pilt, mida soovid lisada. Märgista ruut <emph>Lisatakse lingina</emph>, kui soovid lisada ainult linki pildile. Kui soovid pilti enne lisamist näha, märgista ka <emph>Eelvaade</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
After you insert a linked image, do not change the name of the source image or move the source image to another directory. Pärast lingitud pildi lisamist ei tohi pildifaili nime muuta, samuti ei tohi pildifaili tõsta teise kataloogi.
graphic_insert.xhp
par_id3150044
help.text
Click <emph>Open</emph> to insert the image. Pildi lisamiseks klõpsa <emph>Ava</emph>.
groups.xhp
tit
help.text
Grouping Objects Objektide rühmitamine
groups.xhp
bm_id3150793
help.text
<bookmark_value>grouping; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; grouping</bookmark_value> <bookmark_value>rühmitamine; joonistusobjektid</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; rühmitamine</bookmark_value>
groups.xhp
hd_id3150793
help.text
<variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Grouping Objects">Grouping Objects</link></variable> <variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Objektide rühmitamine">Objektide rühmitamine</link></variable>
groups.xhp
par_id3153728
help.text
You can combine several objects into a group so that they act as a single object. You can move and transform all objects in a group as a single unit. You can also change the properties (for example, line size, fill color) of all objects in a group as a whole or for individual objects in a group. Groups can be temporary or assigned: Mitut objekti saab koondada ühte rühma nii, et nad käituvad ühe objektina. Rühmas asuvaid objekte saab liigutada ja muuta ühekorraga. Samuti saab kõikide rühma objektide omadusi (näiteks joone jämedus, täitevärv) muuta nii korraga kui ka eraldi iga objekti puhul. Rühmad võivad olla ajutised või püsivad.
groups.xhp
par_id3147434
help.text
Temporary - group only lasts as long as all of the combined objects are selected. Ajutine - rühm eksisteerib ainult nii kaua, kui kombineeritud objektid on valitud.
groups.xhp
par_id3154490
help.text
Assigned - group lasts until it is ungrouped through a menu command. Püsiv - rühm eksisteerib, kuni see lõhutakse menüükäsu abil.
groups.xhp
par_id3145252
help.text
Groups can also be grouped in other groups. Actions applied to a group do not affect the relative position of the individual objects to each other in the group. Rühmi saab rühmitada uutesse rühmadesse. Rühmaga tehtavad toimingud ei mõjuta rühma elementide paigutust üksteise suhtes.
groups.xhp
hd_id3150716
help.text
To group objects: Objektide rühmitamiseks:
groups.xhp
par_id3149018
help.text
<image id="img_id3145643" src="cmd/sc_formatgroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3145643">Icon</alt></image> <image id="img_id3145643" src="cmd/sc_formatgroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3145643">Ikoon</alt></image>
groups.xhp
par_id3147346
help.text
Select the objects you want to group and choose <emph>Shape - Group - Group</emph>. Vali objektid, mida soovid rühmitada, ja vali käsk <emph>Kujundid - Rühmitamine - Rühmita</emph>.
groups.xhp
par_id3148485
help.text
For example, you can group all of the objects in a company logo to move and resize the logo as a single object. Näiteks võib korraga valida kõik firma logo objektid, et liigutada või muuta nende suurust ühe objektina.
groups.xhp
par_id3147002
help.text
After you have grouped objects, selecting any part of the group selects the entire group. Pärast objektide rühmitamist valitakse suvalise rühma elemendi valimisel terve rühm.
groups.xhp
hd_id3150205
help.text
Selecting Objects in a Group Rühma elementide valimine
groups.xhp
par_id3150370
help.text
<image id="img_id3155376" src="cmd/sc_entergroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155376">Icon</alt></image> <image id="img_id3155376" src="cmd/sc_entergroup.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3155376">Ikoon</alt></image>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
Source string description
APuTg
Source string location
graphic_insert.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 164