Translation

gradient.xhp par_id3154012 help.text
English PpcyF
Context English Estonian
eyedropper.xhp
par_id3148488
help.text
Similarly, you can use the <emph>Color Replacer</emph> to make a color on your image transparent. Samuti saab <emph>värviasenduse</emph> abil teha mõne värvi pildil läbipaistvaks.
eyedropper.xhp
hd_id3150205
help.text
To replace colors with the Color Replacer tool Värvide asendamiseks selle tööriista abil
eyedropper.xhp
par_id3154656
help.text
Ensure that the image you are using is a bitmap (for example, BMP, GIF, JPG, or PNG) or a metafile (for example, WMF). Veendu, et pilt oleks bittraster (näiteks BMP, GIF, JPG või PNG) või metafail (näiteks WMF).
eyedropper.xhp
par_id3150202
help.text
Choose <emph>Tools - Color Replacer</emph>. Vali <emph>Tööriistad - Värviasendus</emph>.
eyedropper.xhp
par_id3155531
help.text
Click the Color Replacer icon and position the mouse pointer over the color you want to replace in the image. The color appears in the box next to the icon. Klõpsa värviasendustööriista ikoonil ja vii kursor värvi kohale, mida soovid pildil asendada. Värv ilmub kasti ikooni kõrval.
eyedropper.xhp
par_id3152985
help.text
Click the color in the image. The color appears in the first <emph>Source color</emph> box and the check box next to the color is selected. Klõpsa värvil pildis. Värv ilmub esimese <emph>lähtevärvi</emph> kasti ja märkeruut selle kõrval muutub märgituks.
eyedropper.xhp
par_id3148866
help.text
In the <emph>Replace with</emph> box, select the new color. Vali kastis <emph>asendusvärv</emph> uus värv.
eyedropper.xhp
par_id3145362
help.text
This replaces all occurrences of the <emph>Source color</emph> in the image. See asendab pildil <emph>lähtevärvi</emph> kõigis selle esinemiskohtades.
eyedropper.xhp
par_id3151191
help.text
If you want to replace another color while the dialog is open, select the check box in front of <emph>Source color</emph> in the next row and repeat steps 3 to 5. Kui soovid asendada veel mõnda värvi, kuni dialoog on avatud, märgista veerus <emph>lähtevärv</emph> järgmine märkeruut ja korda samme 3 kuni 5.
eyedropper.xhp
par_id3149876
help.text
Click <emph>Replace</emph>. Klõpsa <emph>Asenda</emph>.
eyedropper.xhp
par_id3157871
help.text
If you want to expand or contract the color selection area, increase or decrease the tolerance of the <emph>Color Replacer</emph> tool and repeat your selection. Kui soovid lähtevärvi valikuala suurendada või vähendada, suurenda või vähenda <emph>värviasenduse</emph> tolerantsi ja korda valimist.
eyedropper.xhp
par_id3146878
help.text
<link href="text/shared/01/06030000.xhp" name="Color Replacer">Color Replacer</link> <link href="text/shared/01/06030000.xhp" name="Värviasendus">Värviasendus</link>
gradient.xhp
tit
help.text
Creating Gradient Fills Üleminekute loomine
gradient.xhp
bm_id3150792
help.text
<bookmark_value>gradients; applying and defining</bookmark_value><bookmark_value>editing;gradients</bookmark_value><bookmark_value>defining;gradients</bookmark_value><bookmark_value>custom gradients</bookmark_value><bookmark_value>transparency;adjusting</bookmark_value> <bookmark_value>üleminekud; rakendamine ja määramine</bookmark_value><bookmark_value>redigeerimine; üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>määramine; üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>kohandatud üleminekud</bookmark_value><bookmark_value>läbipaistvus; reguleerimine</bookmark_value>
gradient.xhp
hd_id3150792
help.text
<variable id="gradient"><link href="text/sdraw/guide/gradient.xhp" name="Creating Gradient Fills">Creating Gradient Fills</link> </variable> <variable id="gradient"><link href="text/sdraw/guide/gradient.xhp" name="Üleminekute loomine">Üleminekute loomine</link> </variable>
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
A gradient fill is an incremental blend of two different colors, or shades of the same color, that you can apply to a drawing object. Üleminek on ühe värvi järkjärguline üleminek teiseks värviks või sama värvi erinevaks varjundiks. Üleminekut saab rakendada joonistusobjektile.
gradient.xhp
hd_id3147436
help.text
To apply a gradient: Ülemineku rakendamiseks:
gradient.xhp
par_id3146974
help.text
Select a drawing object. Vali joonistus.
gradient.xhp
par_id3154491
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and select <emph>Gradient</emph> as the <emph>Fill</emph> type. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja määra <emph>täitmise</emph> tüübiks <emph>Üleminek</emph>.
gradient.xhp
par_id3153415
help.text
Select a gradient style from the list and click <emph>OK</emph>. Vali loendist ülemineku stiil ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3154702
help.text
Creating Custom Gradients Kohandatud üleminekute loomine
gradient.xhp
par_id3145791
help.text
You can define your own gradients and modify existing gradients, as well as save and load a list of gradient files. Võimalik on luua oma üleminekuid ning muuta olemasolevaid, samuti salvestada ja laadida üleminekute loendifaile.
gradient.xhp
hd_id3145384
help.text
To create a custom gradient: Kohandatud ülemineku loomiseks:
gradient.xhp
par_id3151242
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_id3150046
help.text
Select a gradient from the list to use as the basis for your new gradient and click <emph>Add</emph>. Vali loendist üleminek, mida soovid kasutada alusena uue loomisel, ja klõpsa <emph>Lisa</emph>.
gradient.xhp
par_id3145116
help.text
Type a name for the gradient in the text box and click <emph>OK</emph>. Kirjuta ülemineku nimi tekstiboksi ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id6535843
help.text
The name appears at the end of the gradient list and is selected for editing. Nimi ilmub üleminekute loendi lõppu ja on valitud redigeerimiseks.
gradient.xhp
par_id3150391
help.text
Set the gradient properties and click <emph>Modify</emph> to save the gradient. Määra ülemineku omadused ja klõpsa <emph>Muuda</emph> ülemineku salvestamiseks.
gradient.xhp
par_id3156396
help.text
Click <emph>OK.</emph> Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3149947
help.text
Using Gradients and Transparency Üleminekute ja läbipaistvuse kasutamine
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
You can adjust the properties of a gradient as well as the transparency of a drawing object with your mouse. Ülemineku omadusi ja joonistusobjekti läbipaistvust saab muuta ka objekti hiirega valides.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
Apply LibreOffice UI - master

String information

Context
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
Source string description
PpcyF
Source string location
gradient.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 138