Translation

gradient.xhp par_id3157905 help.text
English GzsKF
Context English Estonian Actions
gradient.xhp
par_id3154012
help.text
A gradient fill is an incremental blend of two different colors, or shades of the same color, that you can apply to a drawing object. Üleminek on ühe värvi järkjärguline üleminek teiseks värviks või sama värvi erinevaks varjundiks. Üleminekut saab rakendada joonistusobjektile.
gradient.xhp
hd_id3147436
help.text
To apply a gradient: Ülemineku rakendamiseks:
gradient.xhp
par_id3146974
help.text
Select a drawing object. Vali joonistus.
gradient.xhp
par_id3154491
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and select <emph>Gradient</emph> as the <emph>Fill</emph> type. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja määra <emph>täitmise</emph> tüübiks <emph>Üleminek</emph>.
gradient.xhp
par_id3153415
help.text
Select a gradient style from the list and click <emph>OK</emph>. Vali loendist ülemineku stiil ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3154702
help.text
Creating Custom Gradients Kohandatud üleminekute loomine
gradient.xhp
par_id3145791
help.text
You can define your own gradients and modify existing gradients, as well as save and load a list of gradient files. Võimalik on luua oma üleminekuid ning muuta olemasolevaid, samuti salvestada ja laadida üleminekute loendifaile.
gradient.xhp
hd_id3145384
help.text
To create a custom gradient: Kohandatud ülemineku loomiseks:
gradient.xhp
par_id3151242
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_id3150046
help.text
Select a gradient from the list to use as the basis for your new gradient and click <emph>Add</emph>. Vali loendist üleminek, mida soovid kasutada alusena uue loomisel, ja klõpsa <emph>Lisa</emph>.
gradient.xhp
par_id3145116
help.text
Type a name for the gradient in the text box and click <emph>OK</emph>. Kirjuta ülemineku nimi tekstiboksi ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id6535843
help.text
The name appears at the end of the gradient list and is selected for editing. Nimi ilmub üleminekute loendi lõppu ja on valitud redigeerimiseks.
gradient.xhp
par_id3150391
help.text
Set the gradient properties and click <emph>Modify</emph> to save the gradient. Määra ülemineku omadused ja klõpsa <emph>Muuda</emph> ülemineku salvestamiseks.
gradient.xhp
par_id3156396
help.text
Click <emph>OK.</emph> Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
hd_id3149947
help.text
Using Gradients and Transparency Üleminekute ja läbipaistvuse kasutamine
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
You can adjust the properties of a gradient as well as the transparency of a drawing object with your mouse. Ülemineku omadusi ja joonistusobjekti läbipaistvust saab muuta ka objekti hiirega valides.
gradient.xhp
hd_id3150653
help.text
To adjust the gradient of a drawing object: Joonitusobjekti ülemineku muutmiseks:
gradient.xhp
par_id3154844
help.text
Select a drawing object with the gradient that you want to modify. Vali joonistusobjekt üleminekuga, mida soovid muuta.
gradient.xhp
par_id3145592
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Gradients</emph> tab. Vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Üleminekud</emph>.
gradient.xhp
par_idN107BE
help.text
Adjust the values for the gradient to suit your needs and click <emph>OK</emph>. Muuda ülemineku omadusi vastavalt soovile ja klõpsa <emph>Sobib</emph>.
gradient.xhp
par_id3150659
help.text
To adjust the transparency of an object, select the object, choose <emph>Format - Area</emph> and click the <emph>Transparency</emph> tab. Objekti läbipaistvuse muutmiseks vali objekt, seejärel vali <emph>Vormindus - Ala</emph> ja klõpsa sakil <emph>Läbipaistvus</emph>.
graphic_insert.xhp
tit
help.text
Inserting Graphics Piltide lisamine
graphic_insert.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>pictures; inserting</bookmark_value><bookmark_value>images; inserting</bookmark_value><bookmark_value>files; inserting pictures</bookmark_value><bookmark_value>inserting;pictures</bookmark_value> <bookmark_value>pildid; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>graafika; lisamine</bookmark_value><bookmark_value>failid; piltide lisamine</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; pildid</bookmark_value>
graphic_insert.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Inserting Graphics">Inserting Pictures</link></variable> <variable id="graphic_insert"><link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="Piltide lisamine">Piltide lisamine</link></variable>
graphic_insert.xhp
par_id3155600
help.text
Choose <emph>Insert - Image</emph>. Vali <emph>Lisamine - Pilt</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3150749
help.text
Locate the image you want to insert. Select the <emph>Link</emph> check box to insert only a link to the image. If you want to see the image before you insert it, select <emph>Preview</emph>. Otsi pilt, mida soovid lisada. Märgista ruut <emph>Lisatakse lingina</emph>, kui soovid lisada ainult linki pildile. Kui soovid pilti enne lisamist näha, märgista ka <emph>Eelvaade</emph>.
graphic_insert.xhp
par_id3155764
help.text
After you insert a linked image, do not change the name of the source image or move the source image to another directory. Pärast lingitud pildi lisamist ei tohi pildifaili nime muuta, samuti ei tohi pildifaili tõsta teise kataloogi.
graphic_insert.xhp
par_id3150044
help.text
Click <emph>Open</emph> to insert the image. Pildi lisamiseks klõpsa <emph>Ava</emph>.
groups.xhp
tit
help.text
Grouping Objects Objektide rühmitamine
groups.xhp
bm_id3150793
help.text
<bookmark_value>grouping; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; grouping</bookmark_value> <bookmark_value>rühmitamine; joonistusobjektid</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; rühmitamine</bookmark_value>
groups.xhp
hd_id3150793
help.text
<variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Grouping Objects">Grouping Objects</link></variable> <variable id="groups"><link href="text/sdraw/guide/groups.xhp" name="Objektide rühmitamine">Objektide rühmitamine</link></variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
gradient.xhp
par_id3157905
help.text
Source string description
GzsKF
Source string location
gradient.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 153