Translation

cross_fading.xhp bm_id3150715 help.text
English a3jA4
Context English Bulgarian Actions
combine_etc.xhp
par_id3154680
help.text
<emph>Subtract</emph> <emph>Разлика</emph>
combine_etc.xhp
par_id3153034
help.text
<emph>Intersect</emph>. <emph>Сечение</emph>.
combine_etc.xhp
hd_id3145144
help.text
Shape Commands Команди за фигури
combine_etc.xhp
par_id3153931
help.text
In the following illustrations, the original objects are on the left and the modified shapes on the right. В следващите илюстрации оригиналните обекти са показани отляво, а променените - отдясно.
combine_etc.xhp
hd_id3149950
help.text
Shapes - Merge Фигури - Обединение
combine_etc.xhp
par_id3148585
help.text
<image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Illustration for merging shapes</alt></image> <image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Пример за сливане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3153002
help.text
Shapes - Subtract Фигури - Разлика
combine_etc.xhp
par_id3150338
help.text
<image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Illustration for subtracting shapes</alt></image> <image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Пример за изваждане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Изважда площта на избраните обекти от тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Фигури - Сечение
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Пример за сечение на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Застъпващите се области на избраните обекти образуват новата фигура.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Областта извън застъпването се премахва.
cross_fading.xhp
tit
help.text
Cross-Fading Two Objects Преливане между два обекта
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>графични обекти; преливане между два обекта</bookmark_value><bookmark_value>преливане; между два графични обекта</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Преливане между два обекта">Преливане между два обекта</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Преливането създава междинни фигури и ги подрежда равномерно между двата избрани обекта.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Командата Преливане е налична само в $[officename] Draw. Можете обаче да копирате и поставите преливащи обекти в $[officename] Impress.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: За да прелеете два обекта:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху всеки от обектите.
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Изберете <emph>Редактиране - Преливане</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Enter a value to specify the number of objects between the start and end of the cross-fade in the <emph>Increments</emph> box. Въведете стойност, за да определите броя обекти между началото и края на преливането в полето <emph>Стъпки</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Пример за преливане</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Можете да редактирате отделните обекти в група, като я изберете и натиснете F3. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3, за да излезете от режима на редактиране на група.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Редактиране - Преливане">Редактиране - Преливане</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Чертане на сектори и сегменти
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>сектори от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности</bookmark_value><bookmark_value>елипси; сегменти</bookmark_value><bookmark_value>чертане; сектори и сегменти</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Чертане на сектори и сегменти">Чертане на сектори и сегменти</link></variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
Source string description
a3jA4
Source string location
cross_fading.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 78