Translation

combine_etc.xhp hd_id3156443 help.text
English wMuEd
Context English Bulgarian Actions
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Задаване на цветове по избор
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>цветове; задаване</bookmark_value> <bookmark_value>потребителски цветове</bookmark_value> <bookmark_value>цветове по избор</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Задаване на цветове по избор">Задаване на цветове по избор</link></variable>
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Задайте цветове по избор и ги добавете в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color За да зададете цвят по избор
color_define.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph>, click the <emph>Area</emph> tab and press the <emph>Color</emph> button. A table of the predefined palette colors is displayed. Изберете <emph>Форматиране - Област</emph>, щракнете върху раздела <emph>Област</emph> и натиснете бутона <emph>Цвят</emph>. Ще се покаже таблица с предварително дефинирани цветове.
color_define.xhp
par_id3154657
help.text
Custom colors are saved in the <emph>Custom</emph> color palette. Персонализираните цветове се записват в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id3166425
help.text
Click a color in the table that is similar to the one you want to define. You can select the similar color from any of the available color palettes in the <emph>Colors</emph> area on the left or the <emph>Recent colors</emph> in the list below the color table. The color appears in the <emph>New</emph> preview box to the right of the dialog. Щракнете върху цвят в таблицата, който е подобен на желания. Можете да изберете подобния цвят от която и да е от наличните палитри в областта <emph>Цветове</emph> отляво или в списъка <emph>Последни цветове</emph> под таблицата с цветове. Цветът ще се появи в полето за мостра <emph>Нов</emph> в дясната част на прозореца.
color_define.xhp
par_id41522705652544
help.text
Click the <emph>Pick</emph> button to open the <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Pick a Color</link> dialog. Щракнете върху бутона <emph>Посочване</emph>, за да отворите диалоговия прозорец <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Избор на цвят</link>.
color_define.xhp
par_id4979705
help.text
%PRODUCTNAME uses only the RGB color model for printing in color. The RGB values of the selected color are displayed below the preview boxes. %PRODUCTNAME използва за цветен печат само цветовия модел RGB. Стойностите за RGB на избрания цвят се показват под мострите.
color_define.xhp
par_id691522706451849
help.text
Press the <emph>Add</emph> button to add the custom color to the <emph>Custom</emph> color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the <emph>Custom</emph> color palette. Натиснете бутона <emph>Добавяне</emph>, за да добавите зададения цвят в палитрата <emph>По избор</emph>. Ще се покаже диалогов прозорец, в който да наименувате цвета. Въведете име за новия цвят, което да е уникално в рамките на палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id701522707038880
help.text
To remove a color from the <emph>Custom</emph> color palette, select the <emph>Custom</emph> color palette in the <emph>Colors</emph> area, select the color to be deleted and click <emph>Delete</emph>. За да премахнете цвят от палитрата <emph>По избор</emph>, изберете тази палитра в областта <emph>Цветове</emph>, изберете ненужния цвят и щракнете върху <emph>Изтриване</emph>.
color_define.xhp
par_id3145236
help.text
<link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Color bar">Color bar</link> <link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Лента Цвят">Лента Цвят</link>
combine_etc.xhp
tit
help.text
Combining Objects and Constructing Shapes Комбиниране на обекти и изграждане на фигури
combine_etc.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>combining; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>merging; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>connecting; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; combining</bookmark_value><bookmark_value>intersecting draw objects</bookmark_value><bookmark_value>polygons; intersecting/subtracting/merging</bookmark_value><bookmark_value>subtracting polygons</bookmark_value><bookmark_value>constructing shapes</bookmark_value> <bookmark_value>комбиниране; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>обединение; на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>свързване; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; комбиниране</bookmark_value><bookmark_value>сечение на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>многоъгълници; сечение/разлика/обединение</bookmark_value><bookmark_value>изваждане на многоъгълници</bookmark_value><bookmark_value>построяване на фигури</bookmark_value>
combine_etc.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Combining Objects and Constructing Shapes">Combining Objects and Constructing Shapes</link> </variable> <variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Комбиниране на обекти и създаване на фигури">Комбиниране на обекти и създаване на фигури</link></variable>
combine_etc.xhp
par_id3149020
help.text
Combined drawing objects act as grouped objects, except that you cannot enter the group to edit the individual objects. Комбинираните обекти се държат като групирани, с изключение на това, че не можете да влезете в групата и да ги редактирате индивидуално.
combine_etc.xhp
par_id3154659
help.text
You can only combine 2D objects. Можете да комбинирате само двуизмерни обекти.
combine_etc.xhp
hd_id3150344
help.text
To combine 2D objects: За да комбинирате двуизмерни обекти:
combine_etc.xhp
par_id3166428
help.text
Select two or more 2D objects. Изберете два или повече двуизмерни обекта.
combine_etc.xhp
par_id3145587
help.text
Choose <emph>Shape - Combine</emph>. Изберете <emph>Фигура - Комбиниране</emph>.
combine_etc.xhp
par_id3146978
help.text
Unlike groups, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost. За разлика от групите, комбинираните обекти приемат свойствата на най-задния обект в подредбата. Можете да разделите обекти, които са били комбинирани, но оригиналните им свойства ще бъдат изгубени.
combine_etc.xhp
par_id3155088
help.text
When you combine objects, holes appear where the objects overlap. Когато комбинирате обекти, на местата, където те се застъпват, се появяват дупки.
combine_etc.xhp
par_id3156019
help.text
<image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Illustration for combining objects</alt></image> <image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Пример за комбиниране на обекти</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3153249
help.text
In the illustration, the uncombined objects are on the left and the combined objects on the right. Отляво на илюстрацията са показани некомбинираните обекти, а отдясно - комбинираните.
combine_etc.xhp
hd_id3159229
help.text
Constructing Shapes Построяване на фигури
combine_etc.xhp
par_id3150049
help.text
You can construct shapes by applying the <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Shapes"><emph>Shapes</emph></link> <emph>- Merge, Subtract and Intersect</emph> commands to two or more drawing objects. Можете да построявате фигури чрез командите <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Фигури"><emph>Фигури</emph></link><emph> - Обединение, Разлика и Сечение</emph> на два или повече обекта.
combine_etc.xhp
par_id3147403
help.text
Shape commands only work on 2D objects. Командите за фигури могат да се прилагат само върху двуизмерни обекти.
combine_etc.xhp
par_id3150539
help.text
Constructed shapes take on the properties of the lowermost object in the stacking order. Създадените фигури приемат свойствата на най-задния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3156402
help.text
To construct a shape: За да построите фигура:
combine_etc.xhp
par_id3157874
help.text
Select two or more 2D objects. Изберете два или повече двуизмерни обекта.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
combine_etc.xhp
hd_id3156443
help.text
Source string description
wMuEd
Source string location
combine_etc.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 45